บทสรุปคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

Trust and Transparency Center

Cisco มุ่งมั่นที่จะให้การปกป้องลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริษัทอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการสร้างและการรักษาความน่าเชื่อถือ การลดความเสี่ยง และการทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco และบทสรุปนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ของ Cisco และบริษัทในเครือที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงนี้

 • Cisco เคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงหลักการและมาตรฐานระดับโลกในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วโลก รวมถึงเพื่อสร้างและรักษาความไว้วางใจของคุณใน Cisco

ข้อความด้านล่างนี้เป็นข้อความสำคัญบางส่วนของคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของ Cisco หมายเหตุ: สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Cisco ได้ในเอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวและแผนที่ คำอธิบายข้อเสนอ หรือประกาศอื่นๆ ที่จัดให้ที่เชื่อมโยงหรือก่อนหรือระหว่างเวลาการรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ การจัดเตรียมเว็บไซต์ที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา (“โซลูชัน”) การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าวของคุณ การส่งการสื่อสารทางธุรกิจและการตลาด การปรับประสบการณ์ของคุณให้เหมาะกับคุณ และการประมวลผลการสมัครงาน 
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเราหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เราอาจมีให้ (เช่น เอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะไซต์หรือกิจกรรม เป็นต้น
 • เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราปรับปรุงและออกแบบปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณให้เหมาะกับตัวคุณยิ่งขึ้น
 • เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และโซลูชันบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการใช้คุกกี้

คำชี้แจงและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

 • เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่มีการขออนุญาตจากคุณก่อนหรือตามที่กฎหมายอนุญาต      
 • เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเหตุผลที่คุณให้ไว้ หรือนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกให้สิทธิ์บางประการแก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดค้านหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือส่งคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์
 • หากต้องการส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณหรืออัปเดตการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวล

 • หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดใช้แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
 • หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลซึ่งเรายังไม่สามารถแก้ไขให้เป็นที่พอใจได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาทที่เป็นบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัว โปรดดูคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ฉบับเต็มของ Cisco หรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เราอาจมีให้ (เช่น เอกสารข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะไซต์ เป็นต้น)

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2022

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

เวอร์ชันฉบับเต็มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของซิสโก้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลใน Cisco Trust Center

วิธีการติดต่อเรา

แบบฟอร์มคำขอความเป็นส่วนตัว

ส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA