Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Súhrn vyhlásenia spoločnosti Cisco o ochrane údajov online – čaká

Centrum dôvery a transparentnosti

Spoločnosť Cisco sa usiluje poskytovať svojim zákazníkom, produktom a spoločnosti vysokú úroveň ochrany. Veríme v budovanie a udržiavanie dôvery, znižovanie rizika a správne rozhodnutia.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane údajov online a tento súhrn sa týkajú webových lokalít spoločnosti Cisco a webových lokalít našich pridružených spoločností, ktoré odkazujú na toto vyhlásenie.

Spoločnosť Cisco rešpektuje vaše osobné údaje a zaväzuje sa chrániť ich. Naše vyhlásenia o ochrane údajov odrážajú aktuálne globálne zásady a normy týkajúce sa spracovania osobných údajov, ako aj oznámení a možností voľby v oblasti používania údajov, prístupu k údajom, ich integrity, zabezpečenia, následného prenosu a vymáhania práv/dohľadu. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných bodov nášho Vyhlásenia o ochrane údajov online.

Osobné údaje

 • Osobné údaje zhromažďujeme na rôzne účely, ako napríklad spracovanie objednávok, zasielanie bulletinov a informačných letákov, zasielanie marketingovej korešpondencie, prispôsobenie používateľského prostredia alebo v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie.
 • O účele získavania osobných údajov vás budeme informovať pri ich zbere, pričom si ich ponecháme na splnenie účelov, na ktoré sme ich zhromaždili, resp. podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov alebo na zákonné účely.
 • Údaje, ktoré od vás získame, môžeme spájať s údajmi z iných zdrojov, aby sme zabezpečili ich celkovú presnosť a úplnosť, pričom nám to zároveň pomôže lepšie prispôsobiť našu komunikáciu s vami.
 • Zároveň môžeme prostredníctvom rôznych technológií vrátane súborov cookie zhromažďovať údaje týkajúce sa vášho používania webových lokalít.

Oznámenia a vaše možnosti voľby v oblasti používania údajov

 • Vaše osobné údaje budeme využívať len na účely, na ktoré sme ich zhromaždili. Bez požiadania o váš súhlas ich nebudeme používať na iný účel.
 • O váš súhlas požiadame pred sprístupnením vašich osobných údajov tretím stranám na akýkoľvek iný účel, než ten, na ktorý ste nám ich poskytli, resp. ako je uvedené v našom Vyhlásení o ochrane údajov online.
 • Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa vášho používania našich webových lokalít, súbory cookie môžete vo svojom prehliadači vypnúť.

Prístup k údajom a ich integrita

 • Ak chcete svoje osobné údaje a korešpondenčné preferencie aktualizovať, kontaktujte nás na adrese privacy@cisco.com alebo navštívte webovú lokalitu konkrétneho produktu či služby.

Zabezpečenie údajov

 • Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným používaním alebo zverejnením.

Následný prenos

 • Ako globálna spoločnosť vaše osobné údaje môžeme prenášať do spoločnosti Cisco v Spojených štátoch amerických, do ktoréhokoľvek dcérskeho podniku spoločnosti Cisco na svete alebo tretím stranám konajúcim v našom mene so sídlom mimo krajiny získania údajov, kde môžu platiť odlišné normy ochrany údajov.
 • Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ sa dané tretie strany nezaviažu, že im poskytnú ekvivalentnú úroveň ochrany, akú poskytujeme my.

Dôležité informácie

 • Dodržiavame zásady a postupy ochrany osobných údajov nielen preto, aby sme dodržiavali zákon, ale aj aby sme si zaslúžili vašu dôveru v spoločnosť Cisco.
 • Spoločnosť Cisco v minulosti získala osvedčenie v rámci programov Safe Harbor medzi USA a EÚ a Safe Harbor medzi USA a Švajčiarskom stanoveného Ministerstvom obchodu USA v súvislosti so získavaním, používaním a uchovávaním osobných údajov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska, hoci v rámci dodržiavania právnych predpisov EÚ nie je závislá od programu Safe Harbor. Spoločnosť Cisco získala osvedčenie za dodržiavanie Zásad ochrany osobných údajov programu Safe Harbor týkajúce sa oznámení, možnosti voľby, následného prenosu, zabezpečenia, integrity dát, prístupu a vymáhania práv. Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora zo dňa 6. októbra 2015 týkajúceho sa platnosti programu Safe Harbor a vzhľadom na vyvíjajúce sa regulačné programy sa spoločnosť Cisco môže príležitostne zúčastňovať v iných programoch schválených príslušnými dozornými orgánmi.
 • Záväzné firemné pravidlá spoločnosti Cisco pre prevádzkovateľa (BCR-C) zabezpečujú, že pri prenosoch osobných informácií európskeho pôvodu vykonávaných spoločnosťou Cisco po celom svete sa využívajú primerané nástroje ochrany.

Referencie

Viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v úplnej verzii Vyhlásenia o ochrane údajov online spoločnosti Cisco.

Posledná aktualizácia: apríla 2018

Vyhlásenie o ochrane údajov

Úplná verziaAko nás môžete kontaktovať

E-mail: privacy@cisco.com

Poštová adresa: Cisco Systems, Inc.
Legal Department
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA