Turite paskyrą?

 •   Asmeniškai pritaikytas turinys
 •   Jūsų produktai ir palaikymas

Reikia paskyros?

Sukurti paskyrą

Visuotinė asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika

1. Tikslas

„Cisco“ yra įsipareigojusi apsaugoti savo darbuotojų, klientų, verslo partnerių ir kitų identifikuojamų asmenų asmens duomenų privatumą. Todėl „Cisco“ įdiegė visuotinę duomenų apsaugos ir privatumo programą, skirtą nustatyti ir išlaikyti aukštus asmens duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo, saugojimo, užtikrinimo, prieigos, perdavimo ar kitokio tvarkymo standartus. Ši Visuotinė asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika yra minėtos duomenų apsaugos ir privatumo programos pagrindas, ir joje yra aprašomi metodai, kuriuos „Cisco“ taiko tvarkydama asmens duomenis visame pasaulyje.

2. Apimtis

Laikytis šios politikos privalo visi „Cisco“ ir jos dukterinių įmonių darbuotojai, rangovai, konsultantai, laikinieji darbuotojai ir kiti darbuotojai, įskaitant visus su trečiosiomis šalimis susijusius asmenis, kurie gali turėti prieigą prie bet kurių atitinkamų „Cisco“ išteklių, įskaitant debesų pagrindu veikiančias paslaugas, esančias „Cisco“ viduje arba už jos ribų.

Ši Visuotinė asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika visuotinai taikoma „Cisco“ asmens duomenų tvarkymui elektroniniu ir rankiniu būdu (t. y. atspausdintoms, popierinėms ir analogiškoms formoms). Visi „Cisco“ subjektai ir „Cisco“ darbuotojai privalo laikytis šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos.

Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių asmens duomenis ir verslo asmens duomenis, šią Visuotinę asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką papildo „Cisco“ visuotinė žmogiškųjų išteklių asmens duomenų apsaugos politika ir „Cisco“ verslo asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika. Šiuose vidaus politikos dokumentuose išsamiau apibūdinama, kaip ši Visuotinė asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika taikoma atitinkamai žmogiškųjų išteklių asmens duomenims ir verslo asmens duomenims, ir „Cisco“ darbuotojams pateikiamos tinkamo asmens duomenų tvarkymo gairės.

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kurie yra kuriami, renkami, apdorojami, naudojami, bendrinami arba naikinami „Cisco“.

3. Politikos pareiškimas (-ai)

3.1 Tinkamos asmens duomenų apdorojimo apsaugos priemonės

Šioje Visuotinėje asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje (kartu su Visuotine žmogiškųjų išteklių asmens duomenų apsaugos politika ir Verslo asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika) taip pat turi būti pateiktos tinkamos asmens duomenų, saugomų „Cisco“ ir gautų iš šalių, kuriose tokia apsauga reikalaujama, apsaugos priemonės. Tai leidžia „Cisco“ prireikus perduoti asmens duomenis visame pasaulyje, kad būtų galima įgalinti ir palaikyti įmonės vidaus verslo procesus arba įgalinti paslaugas ir produktų funkcionalumą. Siekiant šio tikslo, Visuotinėje žmogiškųjų išteklių duomenų apsaugos politikoje, EEE žmogiškųjų išteklių duomenų apsaugos politikoje ir Verslo asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje aprašomi tam tikri papildomi įsipareigojimai ir juridinės teisės tais atvejais, kai Europos duomenų apsaugos įstatymas, Jungtinių Amerikos Valstijų, APEC ir kitų šalių arba regionų duomenų apsaugos įstatymai arba reikalavimai skiriasi ir yra taikomi.

3.2 Taikomų įstatymų laikymasis

„Cisco“ turi laikytis taikomų vietos duomenų apsaugos įstatymų ir reikalavimų visame pasaulyje.

Kai taikomi duomenų apsaugos įstatymai reikalauja aukštesnio asmens duomenų apsaugos lygio, nei nustatyta šioje Visuotinėje asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje, pirmenybė teikiama taikomo duomenų apsaugos įstatymo reikalavimams. Kai taikomi duomenų apsaugos įstatymai reikalauja žemesnio asmens duomenų apsaugos lygio, nei nustatyta šioje Visuotinėje asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje, pirmenybė teikiama šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos reikalavimams.

Kai „Cisco“ darbuotojai turi pagrindo manyti, kad taikomi įstatymai neleidžia „Cisco“ vykdyti savo įsipareigojimų, nustatytų šioje Visuotinėje asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje, jie turi nedelsdami pranešti Visuotinė privatumo tarnybai (privacy@cisco.com) ir (arba) „Cisco“ teisės skyriui el. pašto adresu generalcounsel@cisco.com. Tais atvejais, kai tarp taikomo įstatymo ir šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos kyla prieštaravimų, vyriausiasis už su privatumu susijusius klausimus atsakingas pareigūnas ir „Cisco“ teisės skyrius turi priimti atsakingą sprendimą, kokių veiksmų imtis norint išspręsti minėtus prieštaravimus, ir, kilus abejonių, konsultuotis su atitinkama reguliavimo institucija.

3.3 Privatumo principai

Toliau pateikiami aukšto lygio principai, kuriais grindžiami „Cisco“ asmens duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo, saugojimo, užtikrinimo, prieigos, perdavimo ir kitokio apdorojimo veiksmai.

 • Sąžiningumas

 • „Cisco“ asmens duomenis turi tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.

 • Tikslo apribojimas

 • „Cisco“ asmens duomenis gali rinkti tik konkrečiu, aiškiu ir teisėtu tikslu (-ais). Bet koks vėlesnis duomenų apdorojimas turėtų būti suderinamas su tokiu tikslu (-ais), išskyrus atvejus, kai „Cisco“ gauna asmens sutikimą arba kai apdorojimas yra leidžiamas pagal įstatymą.

 • Proporcingumas

 • „Cisco“ turi apdoroti tik tokius asmens duomenis, kurie yra tinkami, susiję ir būtini tam tikslui, kuriam yra apdorojami.

 • Duomenų vientisumas

 • „Cisco“ turi išlaikyti asmens duomenis tikslius, išsamius ir atnaujintus, kiek tai yra reikalinga tikslui (-ams), kuriam duomenys yra apdorojami, pasiekti.

 • Duomenų laikymas

 • „Cisco“ asmens duomenis turi laikyti tokiu formatu, pagal kurį būtų galima identifikuoti asmenį, ne ilgiau nei būtina nustatytam tikslui (-ams) arba kitiems leistiniems tikslams, dėl kurių asmens duomenys buvo gauti, pasiekti.

 • Duomenų saugumas

 • „Cisco“ turi imtis tinkamų ir pagrįstų techninių ir organizacinių priemonių, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo, naudojimo arba prieigos prie jų. „Cisco“ turi nurodyti ir sutartimis reikalauti, kad trečiosios šalys, tvarkydamos asmens duomenis „Cisco“ vardu (jei tokių yra), (a) juos apdorotų tik tikslams, atitinkantiems „Cisco“ apdorojimo tikslą (-us), ir (b) imtųsi tinkamų techninių ir organizacinių asmens duomenų apsaugos priemonių.

 • Asmens teisės

 • „Cisco“ asmens duomenis turi apdoroti taip, kad būtų gerbiamos asmens teisės pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

 • Atskaitomybė

 • „Cisco“ turi taikyti atitinkamą politiką, procesus, kontrolės priemones ir kitas priemones, kurios yra būtinos norint parodyti, kad asmens duomenys yra apdorojami pagal Visuotinę asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką ir taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

3.4 Šios politikos atnaujinimai

„Cisco“ kartais gali peržiūrėti ir keisti savo duomenų apsaugos praktiką, politiką ir procedūras, įskaitant šią Visuotinę asmens duomenų apsaugos ir privatumo politiką. Atlikus bet kokius reikšmingus pakeitimus „Cisco“ privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Imtis reikiamų veiksmų, kad būtų informuoti visi „Cisco“ subjektai, „Cisco“ darbuotojai, verslo partneriai ir kiti duomenų subjektai, kuriems pritaikyti pakeitimai gali turėti įtakos.
 • Susijusiose svetainėse (pagal poreikį – tiek vidaus, tiek išorės) paskelbti atitinkamus pranešimus apie atliktus pakeitimus.

4. Politikos atitiktis

„Cisco“ įsipareigoja užtikrinti, kad šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos laikytųsi visi „Cisco“ darbuotojai. „Cisco“ darbuotojai privalo laikytis šios visuotinės politikos. Politikos atitikties reikalavimai nurodyti toliau.

4.1 Atitikties įsigaliojimo data

Ši politika įsigalioja ją patvirtinus.

4.2 Atitikties nustatymas

Šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos atitiktis patvirtinama įvairiais būdais, įskaitant galimų verslo priemonių ataskaitas, vidaus ir išorės auditą, savo pačių veiklos įvertinimą ir (arba) atsiliepimus, pateikiamus politikos savininkui (-ams). „Cisco“ nuolat stebės, ar laikomasi šios politikos. „Cisco“ periodiškai patvirtins, kad ši Visuotinė asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika vis dar atitinka taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir kad jos yra laikomasi.

4.3 Atitikties išimtys

Bet kokiai šios Visuotinės asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikos išimčiai reikia raštiško vyriausiojo už su privatumu susijusius klausimus atsakingo pareigūno ir „Cisco“ teisės skyriaus patvirtinimo.

Visi išimčių įrašai turi būti archyvuojami pagal „Cisco“ įrašų tvarkymo procesą, o ne asmeniniuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose.

4.4 Neatitikimas

Laikytis „Cisco“ politikos yra būtina. Nukrypus nuo šios Politikos arba jos nesilaikant, įskaitant bandymus išvengti nurodytos politikos / proceso apeinant arba sąmoningai manipuliuojant procesu, sistema arba duomenimis, gali būti taikomos drausminės priemonės, įskaitant sutarties nutraukimą, kaip numatyta vietos įstatymuose.

Kai kuriose šalyse už asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimus gali būti taikomos administracinės sankcijos, baudos, reikalavimai atlyginti žalą arba teismo draudimas ir (arba) civilinis ar baudžiamasis persekiojimas ir teisės gynimo priemonės.

5. Susijusios politikos ir procesai

„Cisco“ privatumo internete patvirtinimas

„Cisco“ verslo etikos kodas

6. Patvirtinamieji dokumentai

„Cisco“ visuotinė žmogiškųjų išteklių duomenų apsaugos politika

„Cisco“ verslo asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika

7. Apibrėžtys

Šiame dokumente vartojami toliau pateikti terminai ir apibrėžtys.

„Cisco“ „Cisco Systems, Inc.“ ir jos dukterinės įmonės visame pasaulyje.
Asmens duomenys Bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); identifikuojamas fizinis asmuo yra toks asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas, ypač nurodant identifikatorių, pvz., vardą, identifikavimo numerį, vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei arba socialinei šio fizinio asmens tapatybei.
Žmogiškųjų išteklių asmens duomenys Asmens duomenys, kuriuos „Cisco“ apdoroja samdant darbuotojus.
Verslo asmens duomenys „Cisco“ apdorojami su verslu susiję asmens duomenys (ne žmogiškųjų išteklių duomenys).
Europos duomenų apsaugos įstatymas ES duomenų apsaugos Direktyva 95/46/EB ir Privatumas, Elektroninių ryšių direktyva 2002/58/EB ir visi įstatymai ir kiti teisės aktai, dėl kurių šios direktyvos yra teisiškai privalomos EEE valstybėje kartu su bet kuriais tolesniais arba pakeistais teisės aktais ir reglamentais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).
„Cisco“ darbuotojas Asmuo, kuris teikia asmenines paslaugas „Cisco“ ir už tai gauna atlyginimą, įskaitant darbuotojus, rangovus, konsultantus ir stažuotojus.
EEE Europos ekonominė erdvė
APEC Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimas

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.