Küresel Gizlilik Politikası

 

1. Amaç

Cisco; Çalışanlarının, Müşterilerinin, iş ortaklarının ve diğer bireylerin Kişisel Verilerinin gizliliğini koruma taahhüdünde bulunmaktadır. Bu nedenle Cisco, kişisel verilerin oluşturulması, toplanması, kullanılması, ifşa edilmesi, saklanması, korunması, erişilmesi, aktarılması veya başka bir şekilde işlenmesi için yüksek standartlar oluşturmak ve sürdürmek üzere küresel bir gizlilik programı uygulamıştır. İşbu Küresel Gizlilik Politikası, programın temelidir ve kişisel verilerin dünya genelinde işlenirken Cisco tarafından benimsenen yaklaşımı tanımlar.

2. Kapsam

Tüm Cisco çalışanları, yükleniciler, sağlayıcılar, danışmanlar, geçici temsilci çalışanları ve herhangi bir Cisco Grup Şirketinin diğer temsilcileri ("Cisco Çalışanları"), Cisco içinde veya dışında barındırılan bulut tabanlı hizmetler de dâhil olmak üzere herhangi bir Cisco ağına veya kaynağına erişimi olabilecek üçüncü taraflarla bağlantılı tüm personel dâhil olmak üzere işbu Politikaya uymalıdır.

İşbu Küresel Gizlilik Politikası, ister elektronik ister elektronik harici yollarla olsun (örn. basılı kopya, kağıt veya analog formda) Cisco’nun işlediği Kişisel Veriler için küresel olarak geçerlidir. Bu Politika, Cisco için veya Cisco tarafından yapılan herhangi bir Kişisel Veri İşleme için geçerlidir.

Özellikle İnsanlara Yönelik Veriler ve İşletmelere Yönelik Kişisel Veriler konusunda işbu Küresel Gizlilik Politikası, Cisco’nun İnsanlara Yönelik Küresel Verilerin Korunması Politikası, Avrupa İnsanlara Yönelik Verileri Koruma Politikası ve Cisco’nun İşletmelere Yönelik Kişisel Verilerinin Korunması Politikası ile desteklenmektedir. İşbu iç politika belgeleri, işbu Küresel Gizlilik Politikasının sırasıyla İnsan Verileri ve İşletmelere Yönelik Kişisel Verileri için nasıl uygulanacağını daha ayrıntılı olarak açıklar ve Kişisel Verilerin doğru şekilde işlenmesi konusunda Cisco çalışanlarına rehberlik sağlar.

 

3. Politika Beyanları

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi için Yeterli Koruma Önlemleri

Küresel İnsanlara Yönelik Verilerin Korunması Politikası, Avrupa İnsanlara Yönelik Verilerin Korunması Politikası ve İşletmelere Yönelik Kişisel Verilerin Gizliliği Politikası ile bağlantılı olarak işbu Küresel Gizlilik Politikası ayrıca Cisco'ya emanet edilen ve bu tür koruma gerektiren ülkelerden aktarılan Kişisel Verilerin işlenmesi için yeterli koruma önlemleri sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, Cisco'nun Kişisel Verileri, küresel olarak kendi iç iş süreçlerini desteklemek veya hizmet ve ürün işlevselliğine ve geliştirmeye olanak sağlamak için ihtiyaç duyduğu her yerde aktarmasını sağlamak içindir. Bunu yapmak için İnsanlara Yönelik Küresel Verilerin Korunması Politikası, Avrupa İnsanlara Yönelik Verilerin Korunması Politikası ve İşletmelere Yönelik Kişisel Verilerin Gizliliği Politikasının her biri Avrupa Veri Koruma Yasası, Amerika, Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) ve diğer ülkelerin veya bölgelerin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yasalarının veya gerekliliklerinin farklı ve uygulanabilir olduğu durumlarda bazı ek yükümlülükleri ve yasak hakları açıklar.

3.2 Yürürlükteki Yasa ile Uyumluluk

Cisco, dünya çapında geçerli Kişisel Verilen Korunması ve Gizliliği Kanunlarına ve gerekliliklerine uymalıdır.

Geçerli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yasaları, Kişisel Veriler için işbu Küresel Gizlilik Politikasında sunulandan daha yüksek bir koruma standardı gerektirdiğinde, geçerli kişisel veri koruma yasasının gereklilikleri geçerli olacaktır. Geçerli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yasaları, Kişisel Veriler için işbu Küresel Gizlilik Politikasında sunulandan daha düşük bir koruma standardı oluşturduğunda, işbu Küresel Gizlilik Politikasının gereklilikleri geçerli olacaktır.

Cisco Çalışanları, geçerli yasaların Cisco'nun işbu Küresel Gizlilik Politikası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediğine inanmak için nedenlere sahip olduğunda, Gizlilik Talep Formu aracılığıyla Gizlilik Mükemmellik Merkezi'ni ve Cisco Hukuk Departmanını derhal bilgilendirecektir. Yürürlükteki yasalar ile işbu Küresel Gizlilik Politikası arasında bir çelişki olması durumunda, Baş Gizlilik Görevlisi ve Cisco Hukuk Departmanı, bu tür bir çelişkiyi çözmek için ne yapılması gerektiği konusunda sorumlu bir karar verecek ve şüphe durumunda ilgili düzenleyici otoriteye danışacaktır. Bu, üçüncü bir ülkede iş yürütürken ortaya çıkabilecek ve bu politika kapsamında sağlanan güvenceler üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olması muhtemel çelişkilerin çözümlenmesini içerir.

3.3 Gizlilik İlkeleri

Aşağıdaki üst düzey ilkeler, Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması, açıklanması, depolanması, güvence altına alınması, erişilmesi, aktarılması veya başka bir şekilde işlenmesi için Cisco uygulamalarını oluşturur.

 • Adalet

 • Cisco, Kişisel Verileri adaletli, yasal, meşru ve şeffaf bir şekilde işleyecektir.

 • Amaç Sınırlaması

 • Cisco, Kişisel Verileri yalnızca belirli, açık ve meşru amaç(lar) için oluşturacak veya toplayacaktır. Cisco, bireyin iznini almadıkça veya işlenmesine yasalarca izin verilmediği sürece sonraki işlemlerin bu amaçlarla uyumlu olması gerekir.

 • Ölçülülük

 • Cisco, yalnızca işlendiği amaç(lar) için yeterli, uygun ve aşırı olmayan Kişisel Verileri işleyecektir.

 • Veri Doğruluğu

 • Cisco, Kişisel Verileri işlendiği amaç(lar) için makul olarak gerekli olduğu şekilde doğru, eksiksiz ve güncel tutacaktır.

 • Veri Saklama ve İmha

 • Cisco, Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin elde edildikleri amaç veya amaçlarının yerine getirilmesi ya da diğer izin verilen amaç(lar) için kişisel olarak tanımlanabilen bir formda gerektiğinden uzun süre tutmayacaktır. Bundan sonra veriler imha edilir, silinir, anonim hale getirilir ve/veya sistemlerimizden kaldırılır.

 • Veri Güvenliği

 • Cisco, Kişisel Verileri kazara veya yasa dışı imha veya kazara kayıp, değişiklik, yetkisiz ifşa, kullanım veya erişime karşı korumak için uygun ve makul fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayacaktır. Mevcut olması durumunda Cisco, Kişisel Verileri Cisco adına işleyen üçüncü taraflara talimat verecek ve sözleşmeye bağlı olarak şunları yapmasını isteyecektir: (a) yalnızca Cisco'nun işleme amacına/amaçlarına uygun olarak işlemek ve (b) Kişisel Verileri korumak için uygun fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak.

 • Bireysel Haklar

 • Cisco, Kişisel Verileri, geçerli Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yasaları uyarınca bireylerin haklarına saygı gösterecek şekilde işleyecektir.

 • Hesap Verme Sorumluluğu

 • Cisco, Kişisel Verilerin işlenmesinin işbu Küresel Gizlilik Politikasına ve yürürlükteki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Yasalarına uygun olduğunu göstermesini sağlamak için uygun yönetim, politikalar, süreçler, kontroller ve diğer önlemleri uygulayacaktır.

 • Işlemci olarak Cisco

 • Cisco, sözleşmeye dayalı bir anlaşmanın şartları gereğince Müşterilere ürün ve hizmetlerini sağlamanın gerekli bir bileşeni olarak Kişisel Verileri bir Müşteri adına İşleyici olarak işlediği durumlarda yukarıda belirtilen Veri Güvenliği ve Hesap Verme Sorumluluğu İlkelerine riayet edecektir. Cisco ayrıca Müşterinin diğer Gizlilik İlkelerine, tasarım gereği gizliliğe ve varsayılan olarak gizliliğe uymasını kolaylaştırmak için ilgili Müşteriye makul işbirliği ve makul ve mümkün olduğu ölçüde yardım sağlayacaktır.

3.4 İşbu Politikanın Erişilebilirliği

Cisco, işbu Politikayı veri sahiplerinin ve kamunun erişimine açık bir Cisco web sitesinde, veri sahiplerinin Cisco çalışanları olması durumundaysa çalışanların erişimine açık bir Cisco kurum içi sitesinde yayımlayarak veri sahiplerinin kullanımına sunacaktır.

3.5 İşbu Politikanın Güncellemeleri

Cisco, işbu Küresel Gizlilik Politikası da dâhil olmak üzere kişisel veri koruma ve gizlilik uygulamalarını, politikalarını ve prosedürlerini periyodik olarak gözden geçirebilir ve revize edebilir. Önemli değişiklikler yapıldığı takdirde Cisco aşağıdakileri uygular:

 • Tüm Cisco Grup Şirketlerini, Cisco Çalışanlarını, Müşterilerini, iş ortaklarını ve revizyonlardan etkilenen diğer veri sahiplerini bilgilendirmek için makul adımlar atar,
 • İlgili web sitelerinde hem dâhilî hem de harici olarak yapılan değişikliklere ilişkin uygun bildirimler yayınlar ve
 • İlgili düzenleyici kurumu yürürlükteki yasalar uyarınca bilgilendirir.

4. Politika Uyumluluğu

Cisco, işbu Küresel Kişisel Gizlilik Politikasının tüm Cisco Çalışanları tarafından uyulmasını sağlama taahhüdünde bulunur. Cisco Çalışanları işbu Küresel Politikaya uymak zorundadır.

4.1 Uyumluluğun Geçerlilik Tarihi

İşbu politika onaylandıktan sonra geçerlidir.

4.2 Uyumluluk Yönetimi

Cisco, bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) atayacak ve gerek yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasaları gerekse işbu Politika ile uyumluluğu takip etmek ve sağlamaktan sorumlu olan yönetici sponsorluğu ile birlikte bir Veri Gizliliği Programı oluşturup uygulayacaktır.

4.3 Uyumluluk Ölçümü

İşbu Küresel Gizlilik Politikasına uygunluk, mevcut iş araçlarından gelen raporlar, iç ve dış denetimler, öz değerlendirme ve/veya politika sahiplerine geri bildirim dâhil olmak üzere çeşitli yollarla doğrulanır. Cisco, işbu politikaya olan uyumluluğu sürekli olarak izleyecektir. Cisco, işbu Küresel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının yürürlükteki veri koruma yasalarına uymaya ve bunlara uyulmaya devam edildiğini periyodik olarak doğrulayacaktır.  Cisco, kurum içi ve dışı Denetimlere ilişkin raporların nihai sonuçlarını ilgili düzenleyici kurumlara talep üzerine ve uygun gizlilik koruma önlemleriyle sunacaktır.

4.4 Uyumluluk İstisnaları

İşbu Küresel Gizlilik Politikasının herhangi bir istisnası, Baş Gizlilik Görevlisi ve Cisco Hukuk Departmanının yazılı onayını gerektirir.

Herhangi bir istisna kaydı, Cisco Kayıt Yönetimi Sürecine göre arşivlenmelidir.

4.5 Uyumsuzluk

Cisco politikalarına uyulması zorunludur. Süreci, sistemi veya verileri atlayarak veya bilerek manipüle ederek belirtilen politikayı/sürecin etrafından dolaşma girişimleri dâhil olmak üzere işbu Politikaya uyulmaması veya sapmalar, fesih, hukuki işlem ve davalar ve yerel yasaların izin verdiği şekilde cezai kovuşturmaya sevk dâhil olmak üzere disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.

Bazı ülkelerde, Kişisel Verileri korumak için tasarlanan düzenlemelerin ihlal edilmesi, idari yaptırımlar, cezalar, tazminat veya ihtiyati tedbir talepleri ve/veya Cisco ve suçlu kişilere karşı bireysel sıfatlarıyla diğer hukuki veya cezai kovuşturma ve tazminatlarla sonuçlanabilir.

5. İlgili Politikalar ve Destekleyici Belgeler

6. Destekleyici Belgeler

7. Tanımlar

Aşağıdaki terimler bu dokümanda bulunmaktadır.

Terim Tanım
APEİ Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC), Asya Pasifik'in artan karşılıklı dayanışmasından yararlanmak için kurulmuş bölgesel bir ekonomik forumdur.
İşletme Kişisel Verileri Cisco tarafından İnsanlara Yönelik Veri olmayan, bir iş bağlamında işlenen Kişisel Veriler.
Cisco Adayı

Cisco'da bir iş fırsatı ile ilgilenen, ancak belirli bir iş için başvurmamış olabilecek bir kişi.

Not: İşbu Küresel Politikanın amaçları doğrultusunda, ‘İnsanlara Yönelik Veriler', Cisco Çalışanları veya Adaylarının örneğin Cisco'nun tesislerinin yasal video gözetimi gibi herhangi bir izleme veya gözetimi sırasında elde edilebilecek bilgileri içermez.
Cisco Cisco Systems, Inc. ve dünya çapındaki bağlı kuruluşları.
Cisco Çalışanı

Buna çalışanlar ve geçici çalışanlar dâhildir

Not: İşbu Politikada 'Cisco Çalışanı veya Adayına' yapılan herhangi bir atıf, yalnızca işbu Politikanın işleyişinin amacı içindir ve atıfta bulunulduğu üzere 'Cisco Çalışanı veya Adayı' ile Cisco arasında bir istihdam ilişkisini hiçbir şekilde ifade etmez veya doğurmaz.
Müşteriler Cisco'nun mevcut, eski veya potansiyel müşterileri olan veya müşterisi konumundaki kuruluşları temsil eden kişiler.
Veri Denetleyicisi Bu, kişisel verilerin hangi amaçla ve ne şekilde işleneceğine tek başına veya müştereken karar veren bir kuruluştur.
Veri İşleyici Bu, Kişisel Verileri denetleyici adına işlerken Veri Denetleyicisinin emirlerini yerine getiren bir kuruluştur.
Avrupa Veri Koruma Yasası AB Genel Veri Koruma Mevzuatı (EU) 2016/679, Elektronik İletişim Direktifi 2002/58/AT ve bir AEA ülkesinde kendilerine bağlayıcı yasal bir etki sağlayan tüm yasa ve yönetmelikler, herhangi bir ardıl veya yedek mevzuat ve yönetmelik ile birlikte.
İnsanlara Yönelik Veri

Cisco Çalışanının veya Adayının, Cisco ile fiili veya potansiyel çalışma ilişkisi bağlamında Cisco tarafından elde edildiği ölçüde, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir Cisco Çalışanı veya Adayına ilişkin bilgiler. Bir Cisco Çalışanı veya Adayı, doğrudan veya dolaylı olarak özellikle bir kimlik numarasına veya fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabiliyorsa ’tanımlanabilirdir'. Cisco İnsanlara yönelik veriler aşağıdakileri içerir:

 • Cisco Çalışanı veya Adayı Şirket Tanımlama Verileri - Yalnızca Cisco için görevlerini yerine getirirken bir Cisco Çalışanını tanımlamak amacıyla üretilen ve/veya toplanan veriler.
 • Cisco Çalışanı veya Adayı Bağlamsal Verileri - Çalışan, geçmişi ve ailesi hakkında ek bilgi sağlayan performans, tazminat veya diğer benzer bilgileri tanımlayan veya tarif eden, üretilen ve/veya toplanan veriler.
 • Cisco Çalışanı veya Adayı Kişisel Kimlik Verileri - Çalışanların veya adayların banka, resmi veya diğer hesaplarıyla ilgili Cisco dışı tanımlayıcıları tanımlayan veya tarif eden, üretilen ve/veya toplanan veriler.
Kişisel Veriler Tanımlanan veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (“ veri sahibi ”) ilişkin herhangi bir bilgi; tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir isim, bir kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir.
Kişisel Veri İşleme  Veri oluşturma, toplama, kaydetme, organize etme, depolama, uyarlama, değiştirme, alma, erişme, inceleme, başvurma, kullanma, herhangi bir şekilde ifşa etme (örn. iletim, yayma veya başka bir şekilde verileri kullanıma sunma), analiz etme, verileri uyumlu hale getirme veya birleştirme ya da engelleme, silme veya imha etme dahil olmak üzere yaşam döngülerinin herhangi bir zaman diliminde Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesi. İşleme, otomatik araçlarla veya ortam türüyle sınırlı değildir. Kısacası Cisco, Kişisel Verileri bizim veya Üçüncü Taraf İşleyicilerimizin herhangi bir şekilde kullanması, dokunması veya işlemesi durumunda Kişisel Verileri “işler”.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikaları Zaman zaman değiştirilen, yürürlükten kaldırılan, konsolide edilen veya yenilenen tüm bölgesel, ulusal ve yerel kişisel veri koruma gizlilik yasaları ve ilgili yönetmelikler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin korunması ve gizliliğine ilişkin tüm geçerli mevzuat ve düzenleyici gereklilikler.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Küresel Gizlilik Politikası revize edilerek 4 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.