Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Quản lý Mạng

Tối ưu hóa Hoạt động Mạng và Trung tâm Dữ liệu

Tìm hiểu cách đơn giản hóa việc quản lý mạng bằng các sản phẩm Cisco Prime dành cho doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ. Tìm hiểu cách nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính linh hoạt trong CNTT bằng các sản phẩm quản lý đám mây và tự động hóa trung tâm dữ liệu của Cisco.

Bộ điều khiển Tự động và Chính sách

Cộng đồng Kết nối+Thông minh

Danh mục Dịch vụ

Dịch vụ của Cisco

Lập mô hình Mạng

Quản Lý Hiệu Suất

Quản lý Thay đổi và Cấu hình

Quản lý Bảo mật và Danh tính

Sản phẩm Máy chủ Kiểm soát Truy cập An toàn của Cisco

Quản lý Cơ sở hạ tầng Trung tâm Dữ liệu

Quản lý Phân phối Video, Cáp và Nội dung

Quản lý Quang học

Quản lý Truyền thông Hợp nhất và Cộng tác

Quản lý Truyền thông IP của Nhà cung cấp Dịch vụ

Quản lý và Tự động hóa Mạng

Quản lý Đám mây

Quản lý Định tuyến và Chuyển mạch

Giải pháp Quản lý Mạng

Sản phẩm Đáp ứng

Sản phẩm Network Analysis Module (NAM)

Tổng quan: Sản phẩm Network Analysis Module (NAM)

Ứng dụng Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

Ứng dụng Ảo Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

Tự động hóa Trung tâm Dữ liệu

Tổng quan: Tự động hóa Trung tâm Dữ liệu

Tự động hóa Hoạt động của Ứng dụng

Tự động hóa Quy trình

Tự động hóa và Quản lý IoT

Điều phối và Quản lý Dịch vụ

Tổng quan: Điều phối và Quản lý Dịch vụ

Ứng dụng và Bộ điều khiển Mạng