Globální zásady ochrany osobních údajů

1. Účel

Společnost Cisco se zavázala chránit osobní údaje svých pracovníků, zákazníků, obchodních partnerů a dalších osob. Proto společnost Cisco implementovala globální program ochrany osobních údajů k zajištění a udržování vysokého standardu norem pro vytváření, shromažďování, využívání, zveřejňování, ukládání, zabezpečení, přístup, přenos nebo jiné zpracování osobních údajů. Tyto globální zásady ochrany osobních údajů představují základy tohoto programu a popisují přístup využívaný společností Cisco při zpracování osobních údajů po celém světě.

2. Rozsah

Všichni zaměstnanci, dodavatelé, konzultanti, dočasní agenturní pracovníci a další zástupci všech společností skupiny Cisco („pracovníci společnosti Cisco“) musí dodržovat tyto zásady, včetně veškerého personálu spojeného se třetími stranami, které mohou mít přístup k síti nebo zdrojům společnosti Cisco, včetně cloudových služeb hostovaných uvnitř nebo mimo společnost Cisco.

Globální zásady ochrany osobních údajů platí na celém světě pro zpracování osobních údajů společností Cisco, ať už se jedná o zpracování elektronickou nebo jinou formou (např. papírové kopie, zápisníky nebo formuláře). Tyto zásady se vztahují na jakékoliv zpracování osobních údajů, které je prováděno pro společnost Cisco.

Konkrétně s ohledem na osobní údaje a obchodní osobní údaje jsou tyto globální zásady ochrany osobních údajů doplněny pomocí globálních zásad na ochranu osobních údajů fyzických osob společnosti Cisco, zásad na ochranu osobních údajů fyzických osob EU a zásad na ochranu obchodních osobních údajů společnosti Cisco. Tyto dokumenty interních zásad popisují podrobněji, jak se globální zásady ochrany osobních údajů vztahují na osobní údaje fyzických osob a obchodní osobní údaje a poskytují pokyny pracovníkům společnosti Cisco ohledně správného zacházení s osobními údaji.

3. Prohlášení zásad

3.1 Odpovídající ochrana při zpracování osobních údajů

Ve spojení s globálními zásadami na ochranu osobních údajů fyzických osob, zásadami na ochranu osobních údajů EU a zásadami na ochranu obchodních osobních údajů společnosti Cisco jsou tyto globální zásady ochrany osobních údajů také určeny k zajištění dostatečné ochrany při zpracování osobních údajů svěřených společnosti Cisco a přenosů ze zemí vyžadujících takovou ochranu. Tyto zásady mají umožnit společnosti Cisco přenášet osobní údaje, kdykoliv je to nezbytné, po celém světě a podporovat interní firemní postupy nebo umožnit funkčnost služeb a produktů a jejich zlepšování. Aby to bylo možné, tak globální zásady ochrany osobních údajů fyzických osob, zásady ochrany osobních údajů EU a zásady ochrany obchodních osobních údajů popisují některé další povinnosti a zákonná práva v situacích, kdy se požadavky nebo zákony na ochranu osobních údajů v Evropě, Americe, regionu APEC a dalších zemích nebo regionech liší a kde je lze použít.

3.2 Dodržování platných zákonů

Společnost Cisco je povinna dodržovat platné místní zákony na ochranu osobních údajů a jejich požadavky na celém světě.

V případě, že platné zákony na ochranu osobních údajů a soukromí vyžadují vyšší standard ochrany osobních údajů než standardy uvedené v těchto globálních zásadách ochrany osobních údajů, mají požadavky platných zákonů na ochranu osobních údajů přednost. V případě, že platné zákony na ochranu osobních údajů stanovují nižší standard ochrany osobních údajů než standardy uvedené v těchto globálních zásadách ochrany osobních údajů, mají přednost globální zásady ochrany osobních údajů.

V případě, že mají pracovníci společnosti Cisco důvod se domnívat, že platné zákony brání společnosti Cisco v plnění svých závazků v rámci globálních zásad ochrany osobních údajů, musí neprodleně informovat centrum jedinečnosti osobních údajů a právní oddělení společnosti Cisco prostřednictvím formuláře žádosti o ochranu osobních údajů. Dojde-li ke střetu mezi platnými zákony a těmito globálními zásadami ochrany osobních údajů, musí ředitel oddělení ochrany osobních údajů a právní oddělení společnosti Cisco provést zodpovědné rozhodnutí týkající se akce, která vyřeší podobný střet a musí se v případě pochyb poradit s příslušnými úřady. To zahrnuje řešení střetů, které mohou nastat při podnikání ve třetí zemi a které pravděpodobně budou mít zásadně negativní dopad na záruky poskytované těmito zásadami.

3.3 Principy ochrany osobních údajů

Následující pravidla stanovují principy vysoké úrovně, kterými se řídí postupy společnosti Cisco při shromažďování, využívání, zveřejňování, ukládání, zabezpečení, přístupu, přenosu nebo jiném zpracování osobních údajů.

 • Férovost

 • Společnost Cisco zpracovává osobní údaje férovým, zákonným, legitimním a transparentním způsobem.

 • Omezení účelu

 • Společnost Cisco smí vytvářet a shromažďovat osobní údaje pouze pro konkrétní, explicitní a legitimní účely. Jakékoliv další zpracování musí být kompatibilní s těmito účely, pokud společnost Cisco nezíská souhlas osoby nebo není zpracování jiným způsobem povoleno zákonem.

 • Přiměřenost

 • Společnost Cisco smí zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou odpovídající, nezbytné a nepřesahují účel, pro který jsou zpracovávána.

 • Integrita dat

 • Společnost Cisco musí udržovat správnost, úplnost a aktuálnost osobních údajů dle potřeby pro účely, pro které jsou zpracovávány.

 • Uchovávání a likvidace dat

 • Společnost Cisco nesmí ukládat osobní údaje v podobě, která je osobně identifikovatelná, po delší dobu, než je nezbytné k dosažení cílů shromažďování údajů nebo k dalším povoleným účelům, pro které byly osobní údaje získány. Poté budou údaje buď zničeny, odstraněny, anonymizovány, nebo odebrány z našich systémů.

 • Zabezpečení dat

 • Společnost Cisco musí implementovat vhodná a rozumná fyzická, technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění, využití či přístupu. Společnost Cisco musí vydat pokyny a smluvně vyžadovat od třetích stran zpracovávajících osobní údaje jménem společnosti Cisco, existují-li, aby: (a) zpracovávaly údaje pouze pro účely, které jsou v souladu s účely společnosti Cisco; a (b) implementovaly vhodná fyzická, technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

 • Práva osob

 • Společnost Cisco je povinna zpracovávat osobní údaje způsobem, který respektuje práva osob v rámci platných zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí.

 • Zodpovědnost

 • Společnost Cisco je povinna implementovat vhodnou správu, zásady, procesy, kontroly a další nezbytná opatření umožňující jí demonstrovat, že zpracovává osobní údaje v souladu s těmito globálními zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony na ochranu osobních údajů a soukromí.

 • Společnost Cisco jako zpracovatel údajů

V případě, že společnost Cisco coby zpracovatel údajů zpracovává jménem zákazníka osobní údaje jako nedílnou součást poskytování svých produktů a služeb zákazníkům podle podmínek smluvního ujednání, bude společnost Cisco dodržovat výše uvedené zásady zabezpečení údajů a odpovědnosti. Společnost Cisco rovněž příslušnému zákazníkovi poskytne přiměřenou spolupráci a pomoc, aby mu usnadnila dodržování ostatních zásad ochrany osobních údajů, a také automatickou a již ve fázi návrhu zakotvenou ochranu soukromí.

3.4 Dostupnost těchto zásad

Společnost Cisco tyto zásady zveřejní subjektům údajů tím způsobem, že je zpřístupní na webové stránce určené pro veřejnost, která je subjektům údajů dostupná. V případech, kdy jsou subjekty údajů zároveň zaměstnanci společnosti Cisco, budou zásady zveřejněny na stránce intranetu společnosti Cisco, která je zaměstnancům přístupná.

3.5 Aktualizace těchto zásad

Společnost Cisco může v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat své postupy, zásady a pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, včetně těchto globálních zásad ochrany osobních údajů. V případě provedení významných změn je společnost Cisco povinna:

 • Provést rozumné kroky k informování všech společností skupiny Cisco, pracovníků a zákazníků společnosti Cisco, obchodních partnerů a dalších subjektů údajů ovlivněných příslušnými revizemi, a
 • Uvést vhodná oznámení týkající se změn na příslušných webových stránkách – jak interních, tak i externích, dle potřeby, a
 • Informovat příslušné úřady v souladu s platnými zákony.

3.6 Spolupráce s dozorovými úřady

Společnost Cisco bude ihned a vhodně reagovat na žádosti dozorových úřadů ohledně těchto globálních zásad ochrany osobních údajů a jakýchkoliv dalších záležitostí či potenciálních problému týkajících se zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.

4. Dodržování zásad

Společnost Cisco se zavázala zajistit, že tyto globální zásady ochrany osobních údajů budou dodržovány všemi pracovníky Cisco. Pracovníci Cisco musí tyto globální zásady dodržovat.

4.1 Datum platnosti dodržování

Tyto zásady platí od jejich schválení.

4.2 Řízení dodržování předpisů

Společnost Cisco ustanoví pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a s podporou vyššího vedení zavede a bude udržovat program ochrany osobních údajů. Ten bude zajišťovat dodržování příslušných zákonů na ochranu osobních údajů a těchto zásad a bude toto dodržování monitorovat.

4.3 Hodnocení dodržování

Dodržování těchto globálních zásad ochrany osobních údajů se ověřuje různými prostředky, včetně zpráv z dostupných obchodních nástrojů, interními a externími audity, vlastním vyhodnocením a/nebo zpětnou vazbou vlastníků zásad. Společnost Cisco bude průběžně sledovat dodržování těchto zásad. Společnost Cisco bude pravidelně ověřovat, že tyto globální zásady ochrany osobních údajů nadále odpovídají platným zákonům na ochranu osobních údajů a jsou dodržovány. Společnost Cisco poskytne na vyžádání zprávu s výsledky svých interních a externích auditů příslušným úřadům a zajistí adekvátní ochranu důvěrných informací.

4.4 Výjimky z dodržování

Jakékoliv výjimky z těchto globálních zásad ochrany osobních údajů vyžadují písemné schválení ředitele oddělení ochrany osobních údajů a právního oddělení společnosti Cisco.

Všechny záznamy výjimek je třeba archivovat v souladu s postupy správy záznamů společnosti Cisco.

4.5 Nedodržení zásad

Dodržování zásad společnosti Cisco je povinné. Odchylky nebo nedodržení těchto zásad, včetně pokusů o obcházení uvedených zásad/postupů prostřednictvím vědomé manipulace s postupy, systémy nebo daty, může vést k disciplinárním opatřením, včetně ukončení zaměstnaneckého poměru, občanského sporu a soudního sporu a možného trestního stíhání dle platných místních zákonů.

V některých zemích mohou porušení předpisů určených k ochraně osobních údajů vést k administrativním sankcím, pokutám, žalobám o odškodnění nebo opravným prostředkům a/nebo dalším občanským či trestním žalobám a stíhání společnosti Cisco a příslušných jednotlivých viníků.

5. Související zásady a podpůrné dokumenty

6. Podpůrné dokumenty

7. Definice

V tomto dokumentu se objevují následující pojmy:

Období Definice
APEC Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC) je regionální hospodářské fórum zřízené za účelem posílení rostoucí vzájemné asijsko-pacifické závislosti.
Obchodní osobní údaje Osobní údaje zpracovávané společností Cisco v obchodním kontextu, které nejsou údaji fyzických osob.
Uchazeč společnosti Cisco Osoba, která má zájem o pracovní příležitost ve společnosti Cisco, ale možná se neuchází o konkrétní pozici.
Cisco Cisco Systems, Inc. a její pobočky na celém světě.
Pracovník společnosti Cisco

Toto zahrnuje zaměstnance a smluvní pracovníky.

Poznámka: Veškeré odkazy na „pracovníka či uchazeče společnosti Cisco“ v těchto zásadách jsou uvedeny pouze za účelem zajištění fungování těchto zásad a nezakládají ani neprokazují zaměstnanecký poměr mezi uvedeným „pracovníkem či uchazečem společnosti Cisco“ a společností Cisco.

Zákazníci Jednotlivci, kteří jsou současnými, bývalými nebo budoucími zákazníky společnosti Cisco nebo kteří zastupují organizace, které jsou zákazníky.
Správce údajů Subjekt, který sám nebo společně určuje účel a způsob zpracování osobních údajů.
Zpracovatel údajů Subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem a podle pokynů správce údajů.
Evropské zákony na ochranu osobních údajů Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, směrnice pro elektronickou komunikaci 2002/58/ES a všechny zákony a předpisy vytvářející závazný právní vliv v zemích EHP, společně s libovolnou nástupnickou nebo náhradní legislativou a předpisy.
Osobní údaje fyzických osob Informace týkající se ztotožněného či ztotožnitelného pracovníka či uchazeče společnosti Cisco, které byly získány společností Cisco v rámci reálného či potenciálního zaměstnaneckého poměru daného pracovníka či uchazeče společnosti Cisco se společností Cisco. Pracovník či uchazeč společnosti Cisco jsou „ztotožnitelní“ v případě, že je možné je přímo či nepřímo identifikovat, a to především pomocí identifikačního čísla nebo jednoho či více faktorů, které jsou specifické pro jejich fyzickou, osobní, duševní, ekonomickou, kulturní či sociální identitu. Osobní údaje fyzických osob společnosti Cisco obsahují každou z následujících položek:
 • Identifikační údaje pracovníka či uchazeče společnosti Cisco – údaje vygenerované a/nebo shromážděné výlučně za účelem identifikace pracovníka společnosti Cisco v rámci výkonu jeho povinností vůči společnosti Cisco.
 • Kontextuální údaje pracovníka či uchazeče společnosti Cisco – vygenerované a/nebo shromážděné údaje, které identifikují nebo popisují výkon, kompenzace či podobné informace poskytující dodatečné údaje o daném pracovníkovi, jeho osobním pozadí a rodině.
 • Osobní identifikační údaje pracovníka či uchazeče společnosti Cisco – vygenerované a/nebo shromážděné údaje, které identifikují nebo popisují identifikační prvky netýkající se společnosti Cisco vztahující se k bankovním, úředním či jiným účtům daného pracovníka či uchazeče.
Osobní údaje Jakékoliv údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob („subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zvláště s odkazem na identifikátor, například jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Zpracování osobních údajů Jakákoliv operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji kdykoliv v průběhu jejich životního cyklu, včetně vytváření, shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, přizpůsobování, pozměňování, získávání, přístupu, prohlížení, konzultace, používání, zveřejňování jakýmkoliv způsobem (například přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním dat), analýzy, sladění nebo kombinace dat nebo blokování, vymazání či zničení dat. Zpracování není omezeno na automatické prostředky nebo typy médií. Stručně řečeno, společnost Cisco „zpracovává“ osobní údaje, kdykoliv my nebo naši externí zpracovatelé jakékoliv osobní údaje použijeme, získáme k nim přístup nebo s nimi budeme jakkoliv nakládat.
Zákony na ochranu osobních údajů a soukromí Veškeré platné zákony a nařízení, které se týkají ochrany osobních údajů a soukromí včetně (nikoliv výlučně) všech regionálních, státních a místních zákonů na ochranu osobních údajů a přidružených nařízení, které mohou být čas od času pozměňovány, rušeny, sjednocovány nebo nahrazovány.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Tyto globální zásady ochrany osobních údajů jsou závaznými podnikovými pravidly společnosti Cisco – správce (BCR-C) pro příslušné subjekty společnosti Cisco.

Globální zásady ochrany osobních údajů byly revidovány a nabyly účinnosti 12. června 2023.