Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
ซิสโก้เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและขอให้คำมั่นว่าจะปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ซิสโก้ได้รับจากท่าน ซิสโก้ขอแจ้งให้ท่านทราบหลักการของซิสโก้ในการกำกับดูแลหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

เนื่องจากซิสโก้เป็นบริษัทที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะมีการแจ้งให้สำนักงานและบริษัทลูกของซิสโก้ทั้งหมด (เรียกรวมว่า “ซิสโก้”) ทราบก็ได้ อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า นอกเหนือจากข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สำนักงานและบริษัทลูกเหล่านี้จะปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับและการโอนข้อมูลอย่างเคร่งครัด ยกเว้นในกรณีที่ท่านดำเนินการโดยตรงกับ Linksys หรือ WebEx ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของซิสโก้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง Linksys และ WebEx ต่างมีข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน ข้อกำหนดนี้อาจถูกแทนที่ด้วยเอกสารหรือข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นการเฉพาะระหว่างท่านและ ซิสโก้ก็ได้

ข้อมูลที่ซิสโก้เก็บรวบร

ในข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของซิสโก้นี้ ซิสโก้จะเรียกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านว่า “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน” ซิสโก้จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนของท่านเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามคำร้องขอของท่าน ซึ่งอาจจะรวมถึง การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การเพิ่มชื่อของท่านในรายชื่ออีเมล์ หรือการลงทะเบียนเพื่อให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ซิสโก้จัดขึ้น เป็นต้น

ข้อมูลส่วนตัวคือ ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวเองของท่านในฐานะเป็นปัจเจกชนคนหนึ่ง เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่สำหรับการส่งไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ หรือความสนใจส่วนตัว เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนหมายถึง ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีการเงินของท่าน ซึ่งรวมถึง เลขที่บัญชี เลขที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ตลอดถึงรหัสความปลอดภัย รหัสลับหรือรหัสผ่านที่อาจจะต้องมีเมื่อท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลที่กำหนด

หากท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่ซิสโก้ เช่น คู่สมรส หรือเพื่อนร่วมงาน ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวก่อน

ในหลายๆ กรณี ท่านอาจค้นดูเว็บไซต์ซิสโก้ในฐานะบุคคลนิรนามก็ได้ เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ของซิสโก้ ซิสโก้จะบันทึก IP Address (ที่อยู่อินเตอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของท่าน) เพื่อจะได้ทราบว่าท่านเข้าดูส่วนใดในเว็บไซต์ของซิสโก้และท่านเข้าไปดูเป็นเวลานานเท่าใด ซิสโก้ไม่เชื่อม IP Address ของท่านกับข้อมูลส่วนตัวใดๆ เว้นแต่ท่านจะได้จดทะเบียนกับซิสโก้และล๊อกอินเพื่อใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน

ท่านจะต้องล๊อกอินและใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าหน้าต่างๆ ในเว็บของซิสโก้ เพื่อตรวจสอบบริการ ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับล๊อกอินและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ซิสโก้ด้วยเหตุผลต่างๆ  รวมถึงเมื่อท่านต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของซิสโก้
  • ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของซิสโก้
  • ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา
  • เข้าร่วมการสำรวจผ่านระบบออนไลน์
  • ขอให้ใส่ชื่อในอีเมล์หรือบัญชีผู้ขอรับวัสดุทางไปรษณีย์อื่นๆ
  • ยื่นขอรับเงินรางวัลหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือ
  • เมื่อท่านยื่นข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ซิสโก้ด้วยเหตุผลอื่นๆ

ซิสโก้จะได้รับข้อมูลส่วนตัวจากหุ้นส่วนธุรกิจและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซิสโก้เป็นครั้งคราว ซิสโก้จะใช้ข้อมูลนี้หากมีการเก็บรวบรวมตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัวซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของซิสโก้

ทางเลือกและการควบคุมของท่าน

ซิสโก้จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและจะแจ้งจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมให้ท่านทราบด้วยเช่นกัน ซิสโก้จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านทุกครั้งก่อนที่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเหตุผลที่ท่านได้แจ้งให้ซิสโก้ทราบ เพื่อทราบความพึงพอใจของท่าน ซิสโก้จะขอให้ท่านดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ตรวจสอบทางเลือกที่เหมาะสม ก่อนที่จะแจ้งให้ซิสโก้ทราบว่าท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวหรือไม่

การใช้คุกกี้ส์และเทคโนโลยีอื่นเพื่อการค้นหาและติดตาม

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ซิสโก้ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ส์ (Cookies) และเครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของซิสโก้ได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความหมายมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้ท่านมีความคุ้นเคยและสามารถจำได้เมื่อท่านกลับมาอ่านอีก

คุกกี้ส์เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ซิสโก้ได้โอนเข้าฮาร์ดไดร้ฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เว็บไซต์ของ ซิสโก้จะส่งคุกกี้ส์เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซิสโก้ สั่งซื้อ ขอข้อมูล หรือจดทะเบียนเพื่อรับบริการต่างๆ คุกกี้ส์ไม่สามารถอ่านข้อมูลส่วนตัวจากฮาร์ดดิสก์ของท่านหรืออ่านไฟล์คุกกี้ส์จากแหล่งอื่น ทั้งนี้เพราะข้อมูลส่วนตัวที่คุกกี้ส์สามารถมีได้คือข้อมูลที่ท่านได้ให้เท่านั้น การยอมรับคุกกี้ส์ที่ใช้ในเว็บไซต์ของซิสโก้อาจทำให้ซิสโก้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้นหาของท่าน ซิสโก้อาจจะใช้เพื่อทราบว่าท่านได้ทำอะไรในเว็บไซต์ของซิสโก้บ้าง และเพื่อค้นหาการใช้งานของผู้ใช้ ซิสโก้ต้องทำอย่างนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของซิสโก้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ และเพื่อตรวจสอบดูว่าโปรแกรมนำทางของซิสโก้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดในการช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

โดยหลักแล้ว คุกกี้ส์สามารถแบ่งออกเป็น คุกกี้ส์ “ชั่วคราว” (“Session” cookies) และคุกกี้ส์ “ถาวร” (“Persistent” cookies)

  • คุกกี้ส์“ชั่วคราว” จะไม่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านหลังจากท่านปิดบราวเซอร์
  • คุกกี“ถาวร” จะยังคงมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออกหรือคุกกี้ส์สิ้นอายุ

ท่านอาจบราวซ์เว็บไซต์ส่วนใหญ่ของซิสโก้โดยไม่ต้องใช้คุกกี้ส์จากซิสโก้ก็ได้ อย่างไรก็ตามการทำงานของเว็บไซต์อาจจะมีปัญหาจากการที่ไม่มีคุกกี้ส์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หน้าอื่นๆ ในเว็บซิสโก้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ท่านจะต้องล๊อกอินและใส่รหัสผ่าน จะต้องมีคุกกี้ส์ และจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีคุกกี้ส์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบราวเซอร์ของท่าน

นอกจากนี้ซิสโก้ได้ใช้เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) ร่วมกับคุกกี้ส์เพื่อทราบและเข้าใจพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้งาน เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) เป็นรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic image) ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรืออีเมล์ภาษาเอ็ชทีเอ็มแอล (HTML-formatted email) และเรียกว่า จิ๊ฟ (single-pixel or clear GIF) เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) เป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหน้า เช่นเดียวกับรูปภาพและข้อความอื่นๆ แต่จะเล็กและใสมากจนไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) สามารถจำข้อมูลประเภทต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เช่น คุกกี้ส์ วันและเวลาที่เข้าไปดูหน้าต่างๆ และรายละเอียดของหน้าต่างๆ ที่เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) ปรากฏอยู่ เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมสถิติและเพื่อการบริหารจัดการคุกกี้ส์ และไม่เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านปิดคุกกี้ส์ของบราวเซอร์ เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) จะหยุดการค้นหา เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon) อาจจะยังคงบันทึกการเข้าเยี่ยมชมในฐานะบุคคลนิรนามจาก IP Address ของท่าน แต่จะไม่มีการบันทึกข้อมูลใดๆ

นอกจากนี้ซิสโก้ยังใช้ลิงค์หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อค้นหาลิงค์ของอีเมล์ที่ท่านคลิก ซิสโก้อาจรวมข้อมูลนั้นกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการติดต่อทางอีเมล์ที่ดีและสะดวกขึ้นหรือเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์แต่ละครั้ง รวมถึงลิงค์ที่ท่านไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกซึ่งอนุญาตให้ท่านหยุดส่งการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ได้

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ส์ในขณะที่บราวซ์เว็บไซต์ของซิสโก้หรือผ่านอีเมล์ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTM-formatted emails) ท่านสามารถตั้งบราวเซอร์เพื่อเตือนท่านก่อนที่จะรับคุกกี้ส์ หรือปฏิเสธคุกกี้ส์ เมื่อบราวเซอร์เตือน ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ส์ทั้งหมดโดยการปิดคุกกี้ส์ทั้งหมดในบราวเซอร์ของท่าน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ส์และเทคโนโลยีเพื่อการค้นหารวมถึง ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปิดล๊อกการใช้งานคุกกี้ส์และเทคโนโลยีเพื่อการค้นหา กรุณาเข้าไปที่ http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ซิสโก้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อดำเนินการในสิ่งที่ท่านร้องขอ ในการกระทำดังกล่าว ซิสโก้อาจต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลอื่น กรณีดังกล่าวนี้ซิสโก้จะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในสิ่งที่ท่านร้องขอเท่านั้น และจะกำชับให้บุคคลที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูลของท่านดังกล่าวใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการในสิ่งที่ท่านร้องขอเท่านั้นเช่นกัน นอกจากนี้ซิสโก้อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อติดต่อกับท่านในฐานะลูกค้าของซิสโก้เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อการวิจัยตลาด โดยซิสโก้จะต้องได้รับ ความยินยอมจากท่านก่อน

ซิสโก้จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่านตามที่ร้องขอ รวมทั้งเพื่อการติดต่อกลับตามที่ท่านร้องขอ และเพื่อจัดหาวัสดุด้านการตลาดตามที่ท่านได้ร้องขอเป็นการเฉพาะ บุคคลที่สามที่ซิสโก้อาจจำเป็นจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านจะประกอบด้วยหุ้นส่วนธุรกิจ (เพื่อร่วมการส่งเสริมการขาย หรือเพื่อส่งผ่านยอดขายไปยังหุ้นส่วนจัดจำหน่าย เป็นต้น) ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งพัสดุไปรษณีย์และหน่วยงานราชการต่างๆ (เช่น กรมศุลกากร เป็นต้น)

ในกรณีที่นายจ้างของท่านมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับซิสโก้ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลหรือโปรแกรมของซิสโก้ ซิสโก้อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลง บันทึกใบอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ได้มอบให้ ค้นหาซอฟท์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากหน้าต่างๆ หรือติดตามการใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในหน้าต่างๆ

นอกจากนี้ซิสโก้อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อจุดประสงค์อื่น โดยจะละเว้นหรือไม่ระบุข้อมูล (เช่น ชื่อของท่าน) เพื่อทำให้ข้อมูลของท่านเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ ซิสโก้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากจำเป็นจะต้องทำตามกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ หรือในกรณีเร่งด่วน เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนตัว เว็บไซต์สาธารณะหรือของซิสโก้

สำหรับข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความละเอียดอ่อนที่ท่านได้มอบให้ ซิสโก้จะใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ เป็นเฉพาะตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และจะมีการทำลายทิ้งหลังจากนั้น

ความสามารถเข้าดู ปรับปรุง หรือระงับการใช้ข้อมูลของท่าน

ผู้ใช้ที่ได้รับการลงทะเบียนอาจตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do ท่านอาจขอระงับรายการบัญชีซิสโก้ของท่านหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ซิสโก้มีอยู่โดยส่งอีเมล์ถึง privacy@cisco.com

ในกรณีที่ท่านเลือกระงับรายการบัญชีของท่าน หากกฎหมายอนุญาต ซิสโก้จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนในแฟ้มของซิสโก้เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ระงับข้อพิพาท แก้ปัญหา บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ปฏิบัติตามความประสงค์ของท่านตามที่กำหนด และปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย


วิธีการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ซิสโก้จะปกป้องและรักษาข้อมูลที่ท่านส่งให้แก่ซิสโก้ด้วยกระบวนการที่เห็นเป็นรูปธรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน หากเห็นสมควรเว็บไซต์ซิสโก้จะใช้รหัสลับ SSL (SSL-encryption) เพื่อปกป้องการส่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ในเว็บไซต์ของซิสโก้จะมีการเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลของท่านอาจจะมีการจัดเก็บและผ่านกระบวนการในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นที่ซิสโก้ บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือตัวแทนของซิสโก้ตั้งอยู่ก็ได้

ในขณะที่ซิสโก้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซิสโก้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ท่านได้ส่งให้แก่ซิสโก้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีความปลอดภัย ดังนั้น ซิสโก้ขอให้ท่านดำเนินมาตรการป้องกันทุกอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านทุกครั้งเมื่อท่านใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าว

วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจะรวมถึงการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านบ่อยๆ ใช้ทั้งตัวหนังสือและตัวเลขเป็นรหัสผ่าน และใช้บราวเซอร์ที่มีความปลอดภัยเสมอ นอกจากนี้จะต้องทราบการโจมตีแบบ Phishing (การโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) ซึ่งผู้กระทำพยายามขโมยข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีการเงินของลูกค้า ผู้โจมตีแบบ Phishing (Phisher) นี้จะใช้อีเมล์ขยะ (spoofed e-mail) เพื่อหลอกให้ลูกค้าเข้าเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกลอุบายหลอกให้ผู้รับบอกข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เลขที่บัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้บัญชี รหัสผ่าน และเลขที่บัตรประกันสังคม เป็นต้น หากท่านได้รับการติดต่อเช่นนี้ กรุณาส่งต่อไปยัง privacy@cisco.com และลบออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านโดยทันที


เด็กและนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของซิสโก้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรือมีเจตนาที่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ให้เข้าไปเยี่ยมชม ซิสโก้ไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือขอให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ให้ข้อมูลส่วนตัว

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของซิสโก้มีลิงค์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งบางรายอาจใช้โลโก้ร่วมกับซิสโก้ อย่างไรก็ตาม ซิสโก้มิได้เปิดดำเนินการและดูแลเว็บไซต์เหล่านี้แต่ประการใด และซิสโก้ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ได้รับผิดชอบสำหรับนโยบายหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว การที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

แม้ว่าซิสโก้ได้ใช้ความรอบคอบในการเลือกหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซิสโก้ก็ไม่อาจรับผิดชอบสำหรับหลักปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งลิงค์กับเว็บไซต์ของซิสโก้ เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของ ซิสโก้ ท่านควรตรวจสอบหรืออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อดูว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการใดบ้าง


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิสโก้อาจแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ณ เวลาใดก็ได้ ซิสโก้จะแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าแรกของเว็บไซต์ของซิสโก้เป็นเวลา 30 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านตกลงเข้าเว็บไซต์ของซิสโก้ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าท่านให้ความสำคัญและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง

ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาส่งอีเมล์ถึงซิสโก้ที่ privacy@cisco.com

ฝ่ายกฎหมาย
ถึง Van T. Dang รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย และรองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ซิสโก้ ซิสเต็มส์, อิงค์.
170 เวสต์ ทาสแมน ไดร้ฟ์
ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย 95134
สหรัฐอเมริกา

ติดต่อขอข้อมูล