Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Thiết bị đầu cuối cho Cộng tác

All Collaboration Endpoints

Cisco endpoints range from IP phones to web, mobile, and desktop clients. Download our Endpoint Product Matrix

Cisco Headsets

Tổng quan: Cisco Headsets

Phần mềm Khách

Thiết bị ngoại vi cho Cộng tác

Tổng quan: Thiết bị ngoại vi cho Cộng tác

Phụ kiện Điện thoại IP

Thiết bị ngoại vi cho TelePresence

Thiết bị đầu cuối cho Bàn Cộng tác

Thiết bị đầu cuối cho Phòng Cộng tác

Tổng quan: Thiết bị đầu cuối cho Phòng Cộng tác

Điện thoại IP

Tổng quan: Điện thoại IP

IP Phones with Multiplatform Firmware