Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

Kinh nghiệm Triển khai Điển hình

Khám phá Lợi ích của Nền tảng Đám mây

Xem cách danh mục đám mây của Cisco giúp công ty đạt được tăng trưởng, độ nhanh nhạy và các khả năng mới trong kinh doanh. Xem tất cả kinh nghiệm triển khai điển hình về đám mây..

Kinh nghiệm Triển khai Điển hình của Khách hàng Cuối

instantly-156x119

Ngay lập tức, Inc. đã tăng tính linh hoạt, đáp ứng các mục tiêu cắt giảm chi phí nhờ Cisco Metapod. (2:31 phút)

infra-olympics-156x119

Đối tác NBC và Cisco triển khai cơ sở hạ tầng đám mây cho thế vận hội Olympic Sochi 2014. (3:03 phút)

HAE17640-156x119

Bộ phận CNTT của Skipton Building Society chọn máy chủ phiến của Cisco và nền tảng Cisco Domain Ten để hỗ trợ doanh nghiệp.

high-performance-156x119

Salvation Army sử dụng Cisco Intercloud Fabric để cung cấp dịch vụ ở 120 quốc gia. (2:21 phút)

expand-dc

Tìm hiểu cách khách hàng đang sử dụng đám mây kết hợp qua Kết cấu Nhóm đám mây kết hợp của Cisco để chuyển đổi doanh nghiệp của họ. (2:50 phút)

Kinh nghiệm Triển khai Điển hình của Nhà cung cấp Dịch vụ

HTJ00524-156x119

Dimension Data New Zealand cung cấp giải pháp máy tính để bàn như một dịch vụ được quản lý dựa trên kiến trúc đã được Cisco xác thực.

AL75292-156x119

Peak 10 xây dựng mảng kinh doanh khôi phục sự cố dưới dạng dịch vụ dựa trên các giải pháp trung tâm dữ liệu cùng với dịch vụ đám mây hiệu quả và đáng tin cậy do Cisco hỗ trợ.

AN75435-156x119

Cbeyond xây dựng các dịch vụ trung tâm dữ liệu đám mây đầu cuối cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. (PDF - 356 KB)

hybrid-cloud-156x119

Xem cách Kết cấu Nhóm đám mây kết hợp của Cisco đơn giản hóa quy trình quản lý đám mây cho Presidio. (3:11 phút)

Let Us Help