Cisco Systems, Inc. Online Privacy Statement
Spoločnosť Cisco rešpektuje vaše súkromie a sa zaväzuje chrániť vami poskytnuté osobné údaje. Radi by sme vám predstavili nasledovné princípy, ktorými sa riadia naše postupy v oblasti ochrany údajov.

Keďže Cisco je globálna spoločnosť, vaše osobné údaje sa môžu dostať do ostatných kancelárií a dcérskych spoločností na celom svete (spoločný názov "Cisco"). Všetky takéto entity sú viazané príslušnými dohodami o dôvernosti údajov a ich prenose. Okrem toho sa riadia aj týmto vyhlásením o ochrane údajov. Výnimku tvoria prípady, keď ste v kontakte priamo so spoločnosťami Linksys alebo WebEx, čo sú spoločnosti spoločnosti Cisco. V takom prípade platia príslušné vyhlásenia o ochrane údajov spoločností Linksys alebo WebEx. Toto vyhlásenie môže byť nahradené špecifickou dokumentáciou na úrovni programu alebo dohodami medzi vami a spoločnosťou Cisco.


Informácie, ktoré získavame

Vcelom tomto dokumente označujeme informácie, ktoré identifikujú vašu osobu, ako "osobné údaje" alebo "citlivé osobné údaje". Spoločnosť Cisco získava vaše osobné údaje alebo citlivé osobné údaje, aby mohla reagovať na vaše žiadosti, medzi ktoré môže patriť spracovanie vašich objednávok, doplnenie vášho mena do e-mailových zoznamov alebo registrácia pre udalosti.

Osobné údaje sú všetky informácie, pomocou ktorých vás možno identifikovať ako osobu, napríklad vaše meno, poštová alebo e-mailová adresa, telefónne číslo, zamestnanie alebo osobné záujmy. Citlivé osobné údaje sú všetky informácie, pomocou ktorých by bol možný prístup kvášmu finančnému účtu, vrátane čísla účtu, čísla kreditnej alebo debetnej karty vkombinácii spotrebným bezpečnostným kódom, prístupovým kódom alebo heslom.

Ak nám poskytnete osobné údaje oniekom inom, napríklad omanželovi (manželke) alebo kolegovi zo zamestnania, musíte mať na to súhlas príslušnej osoby.

Vmnohých prípadoch si môžete prezerať webovú stránku spoločnosti Cisco anonymne. Keď si otvoríte webovú stránku spoločnosti Cisco, zaevidujeme vašu IP adresu (internetovú adresu vášho počítača), aby sme mali predstavu otom, ktoré časti webovej stránky navštívite akoľko času ich prezeraním strávite. Ak ste sa unás nezaregistrovali aneprihlásili pomocou svojho profilu, vašu IP adresu nepriraďujeme kžiadnym osobným údajom.

Na prístup kurčitým webovým stránkam spoločnosti Cisco, kslužbám, produktom aaktivitám je potrebné prihlásenie aheslo. Za ochranu informácií osvojom prihlasovacom mene ahesle zodpovedáte vy.

Svoje osobné údaje nám môžete poskytnúť vrôznych situáciách, napríklad keď:

  • sa zaregistrujete vspoločnosti Cisco, aby ste získali účet na jej webových stránkach;
  • budete používať určité produkty alebo služby spoločnosti Cisco;
  • sa zaregistrujete, aby ste sa mohli zúčastniť na seminári;
  • sa zúčastníte on-line prieskumu;
  • požiadate ozaevidovanie do e-mailového alebo iného adresára;
  • sa zapojíte do losovania alebo inej propagačnej akcie; alebo
  • poskytnete spoločnosti Cisco svoje osobné údaje znejakého iného dôvodu

Spoločnosť Cisco občas dostáva osobné údaje od svojich obchodných partnerov apredajcov. Tieto informácie používa len vtedy, ak boli získané vsúlade spostupmi voblasti ochrany údajov, ktoré sú vsúlade stýmto vyhlásením oochrane údajov.

Vaša voľba akontrola

Skôr ako od vás získame nejaké osobné údaje, budeme vás otom informovať azároveň vás budeme informovať aj opríslušnom účele takéhoto získavania údajov. Pred použitím alebo zdieľaním vašich údajov na akýkoľvek iný účel, než za akým ste ich poskytli, vás požiadame osúhlas. Aby ste nás informovali o tom, čomu dávate prednosť, potrebujeme, aby ste konali - napríklad označili príslušnú voľbu - scieľom špecifikovať váš súhlas.

Ako používame cookies ainé sledovacie technológie

Rovnako ako vprípade mnohých iných webových stránok aj spoločnosť Cisco používa rôzne technológie - napríklad cookies alebo webové signály, ktoré vašu návštevu našej webovej stránky zjednodušia, zefektívnia azvýšia jej hodnotu. Vašu návštevu totiž upravíme podľa vášho priania aspoznáme vás, keď sa na stránku vrátite. 

Cookie je malý dátový súbor prenášaný webovou stránkou do pevného disku vášho počítača. Webová stránka spoločnosti Cisco posiela cookies, keď ju navštívite, nakupujete, požadujete informácie alebo ich personalizujete alebo sa zaregistrujete za účelom využitia nejakých služieb. Cookie nedokáže prečítať osobné údaje z pevného disku ani prečítať cookie súbory vytvorené inými stránkami. Obsahovať môže skutočne len tie osobné údaje, ktoré sami poskytnete. Vďaka prijatiu cookies používaných na našej webovej stránke môžeme získať prístup kinformáciám ovašich zvykoch pri prezeraní stránok atieto informácie môžeme použiť na personalizáciu vašej návštevy asledovanie komunikačných zvyklostí používateľov. Robíme to scieľom zistiť, do akej miery sú informácie na našej webovej stránke pre používateľov užitočné aaby sme zistili, ako účinne naša navigačná štruktúra pomáha používateľom príslušné informácie získať.

Cookies sa obvykle rozdeľujú na "dočasné" alebo "trvalé".

  • Dočasné cookies neostávajú vo vašom počítači, keď zavriete prehliadač.
  • Trvalé cookies zostávajú vo vašom počítači, kým ich nevymažete, alebo kým nestratia platnosť.

Väčšiu časť webovej stránky spoločnosti Cisco si môžete prezerať bez nutnosti prijať cookies spoločnosti Cisco, deaktiváciou cookies vo svojom počítači sa však môžu vypnúť niektoré funkcie webovej stránky. Niektoré stránky spoločnosti Cisco, najmä tie, pri ktorých je potrebné prihlásenie aheslo, si cookies vyžadujú avprípade deaktivácie cookies vo vašom prehliadači ich použitie nie je možné.

Spolu scookies používa spoločnosť Cisco aj webové signály, ato scieľom pochopiť správanie používateľov. Webový signál je elektronický obraz, ktorý sa nachádza na webovej stránke alebo ve-maile vo formáte HTML, anazýva sa jednopixelový (1×1) alebo jasný GIF. Webový signál je súčasťou stránky rovnako ako iné obrázky alebo texty, je však taký malý ajasný, že nie je viditeľný. Webové signály dokážu rozpoznať určité typy informácií vpočítači používateľa, napríklad cookies, čas adátum prezerania stránky aopis stránky, na ktorej je webový signál umiestnený. Jednoducho predstavujú pohodlnú formu zhromažďovania základných štatistických aspravovacích cookies azvášho počítača neposkytujú žiadne dodatočné informácie. Ak vypnete cookies svojho prehliadača, zabránite webovým signálom vsledovaní vašej činnosti. Webový signál môže stále zaznamenávať anonymnú návštevu zvašej IP adresy, avšak jedinečné informácie nebudú zaznamenané.

Spoločnosť Cisco môže používať aj upravené odkazy aleboiné podobné technológie na sledovanie e-mailových odkazov, na ktoré kliknete. Tieto informácie môžeme priradiť kvašim osobným údajom, aby sme vám poskytli zameranejšie e-mailové správy alebo informácie okúpe. Každá e-mailová správa obsahuje odkaz na odhlásenie, pomocou ktorého môžete zastaviť doručovanie takéhoto typu správ.

Ak sa rozhodnete, že počas prezerania našej webovej stránky alebo prostredníctvom e-mailov vo formáte HTML nechcete prijímať cookies, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás pred prijatím cookies upozornil, prípadne môžete cookie odmietnuť, keď vás váš prehliadač upozorní na jeho prítomnosť. Vypnutím cookies vo svojom prehliadači môžete odmietnuť prijatie všetkých cookies.

Ďalšie informácie ocookies ainých sledovacích technológiách, vrátane pokynov týkajúcich sa zablokovania ich používania nájdete na adrese http://privacy.getnetwise.org/browsing/tools

Ako používame vaše osobné údaje

Spoločnosť Cisco používa vaše osobné údaje, aby mohla reagovať na vaše žiadosti avzáujme toho bude možno potrebné zdieľanie týchto informácií sinými stranami. Vtakom prípade zdieľame len tie údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie vašej žiadosti apríslušné strany zaväzujeme ktomu, aby obmedzili použitie vašich osobných údajov len na splnenie vašej žiadosti. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás kontaktovali vrámci prieskumu spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu, na čo potrebujeme váš súhlas.

Vaše osobné údaje použijeme na poskytnutie produktov aslužieb, oktoré ste požiadali, na vybavovanie žiadostí ospätné volanie ana poskytnutie špecifických marketingových materiálov, oktoré ste požiadali. Medzi tretie strany, ktorým budeme možno musieť poskytnúť vaše údaje, patria naši obchodní partneri (napríklad vrámci spoločnej podpory predaja alebo pri poskytovaní kontaktov na potenciálnych zákazníkov jednému znašich distribučných partnerov), poskytovatelia služieb, prepravné spoločnosti apoštové aštátne orgány (ako napríklad colné úrady).

Ak váš zamestnávateľ uzavrel so spoločnosťou Cisco písomnú zmluvu oprístupe kinformáciám alebo programom spoločnosti Cisco, spoločnosť Cisco môže použiť vaše osobné údaje na overenie súladu so zmluvou, registráciu udelených softvérových licencií, sledovanie softvéru prevzatého ztýchto stránok alebo sledovanie používania iných aplikácií, ktoré sú na týchto stránkach dostupné.

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na vytvorenie anonymných dátových záznamov alebo zoskupení dát, na vykonanie štatistických analýz ana iné účely, pričom vynecháme alebo odstránime údaje (ako napríklad vaše meno), na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Vaše osobné údaje zverejníme aj vprípade, ak si to vyžaduje zákon, za účelom presadenia našich podmienok používania alebo za núdzových okolností a na ochranu osobnej bezpečnosti, verejnosti alebo našich webových stránok.

Akékoľvek citlivé osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité len na implementáciu konkrétnej aktivity alebo udalosti, na účely ktorej boli poskytnuté, anásledne sa zlikvidujú.

Vaša možnosť prístupu ksvojim informáciám, ich aktualizácie alebo deaktivácie

Registrovaní používatelia si môžu svoje osobné údaje prezerať aupravovať na adrese http://tools.cisco.com/RPF/profile/profile_management.do. Zaslaním e-mailu na adresu privacy@cisco.com môžete požiadať odeaktiváciu svojho účtu vspoločnosti Cisco alebo deaktiváciu svojich osobných informácií, ktorými disponujeme.

Ak sa rozhodnete pre deaktiváciu svojho účtu, ak to zákon umožňuje, niektoré zvašich osobných údajov si vnašich súboroch ponecháme vzáujme predchádzania podvodom, riešenia sporov aproblémov sodstraňovaním porúch, presadzovania našich podmienok používania, rešpektovania vašich volieb voblasti výstupu adodržiavania zákonných požiadaviek.

Ako chránime vaše osobné údaje

Spoločnosť Cisco zabezpečuje bezpečnosť vami poslaných údajov prostredníctvom fyzických, elektronických asprávcovských postupov, ktoré sú štandardom vo svojom odvetví. Ak je to vhodné, webové stránky spoločnosti Cisco používajú SSL šifrovanie, aby sa zvýšila bezpečnosť prenosov citlivých údajov. Vspoločnosti Cisco sú údaje uchovávané  na kontrolovaných serveroch sobmedzenou možnosťou prístupu. Vaše informácie sa môžu skladovať aspracovávať vSpojených štátoch alebo vinom štáte, vktorom sídli spoločnosť Cisco, jej dcérske spoločnosti, filiálky alebo zástupcovia.

Hoci sa snažíme oochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zabezpečiť bezpečnosť údajov, ktoré knám posielate cez nezabezpečené internetové pripojenie. Preto vás vyzývame, aby ste prijali všetky opatrenia vzáujme ochrany vašich osobných údajov počas vášho pobytu na internete.

Medzi spôsoby ochrany vašich osobných údajov patrí časté striedanie hesiel, používanie kombinácie písmen ačísel vheslách akontrola bezpečnosti používaného prehliadača. Okrem toho si treba dať pozor na phishingové útoky, ktorých cieľom je zmocniť sa osobných údajov aidentifikačných údajov ofinančnom účte spotrebiteľa. "Phisheri" používajú "sfalšované" e-maily, prostredníctvom ktorých nasmerujú spotrebiteľov na falošné webové stránky vytvorené scieľom naviesť príjemcov na to, aby prezradili citlivé osobné údaje ako napríklad čísla kreditných kariet, používateľské mená aheslá kúčtom ačísla sociálneho poistenia. Spoločnosť Cisco vám nikdy nepošle e-mail, vktorom by vás žiadala oposkytnutie alebo potvrdenie citlivých osobných údajov. Ak dostanete takúto správu, prosíme vás, aby ste ju okamžite poslali na adresu privacy@cisco.com anásledne vymazali zo svojho počítača.

Deti asúkromie

Naše webové stránky sa nezameriavajú aich cieľom nie je pritiahnuť pozornosť detí mladších ako 13 rokov. Spoločnosť Cisco sa vedome nesnaží získať osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov ani im neposiela žiadosti oposkytnutie osobných údajov.

Webové stránky tretích strán

Webová stránka spoločnosti Cisco obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, pričom niektoré ztýchto strán môžu mať spoločné značky slogom spoločnosti Cisco. Tieto webové stránky však spoločnosť Cisco neprevádzkuje ani neudržiava, neuvádza na nich vaše osobné údaje anezodpovedá za ich postupy voblasti ochrany údajov. Webové stránky tretích strán používate na vlastné riziko.

Hoci si svojich obchodných partnerov starostlivo vyberáme, spoločnosť Cisco nemôže niesť zodpovednosť za postupy voblasti ochrany údajov, ktoré sa používajú na webových stránkach tretích strán, na ktoré odkazuje naša stránka. Po opustení našej webovej stránky by ste si mali pozrieť vyhlásenie oochrane údajov na webovej stránke tretej strany, aby ste zistili, ako použije informácie, ktoré od vás získa.

Zmeny vtomto vyhlásení oochrane údajov

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 12 September 2008. Spoločnosť Cisco môže toto vyhlásenie oochrane údajov kedykoľvek priebežne zmeniť. Vždy, keď dôjde kzásadnej zmene tohto vyhlásenia oochrane údajov, na našej domovskej webovej stránke zverejníme príslušný oznam, ktorý tam bude počas 30 dní. Ak budete webovú stránku spoločnosti Cisco po zmene aj naďalej používať, bude to znamenať, že spríslušnými zmenami súhlasíte.

Otázky anávrhy

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa nášho získavania, používania alebo zverejňovania vašich osobných údajov alebo vás vtomto smere niečo znepokojuje, napíšte nám e-mail na adresu privacy@cisco.com

Legal Department
Attn: Van T. Dang, VP, Law & Deputy General Counsel
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 951 34
USA