มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

1. วัตถุประสงค์

Cisco มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่น ดังนั้น Cisco จึงได้นำโปรแกรมการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานระดับสูงสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมดังกล่าว รวมถึงยังอธิบายถึงแนวทางที่ Cisco ใช้ดำเนินการเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

2. ขอบเขต

พนักงานทั้งหมดของ Cisco ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา พนักงานชั่วคราว และพนักงานตัวแทนอื่นๆ ของ Cisco และบริษัทในเครือ ("คนทำงานของ Cisco") ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงทรัพยากรหรือเครือข่ายของ Cisco ซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของ Cisco

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลทั่วโลก ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยตัวบุคคลเอง์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) นโยบายนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลบุคคลใดๆ ก็ตามที่กระทำเพื่อหรือกระทำโดย Cisco

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังเสริมด้วยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสากลของ Cisco นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของยุโรป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจของ Cisco เพื่อให้เหมาะเฉพาะสำหรับข้อมูลบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ เอกสารนโยบายภายในเหล่านี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลที่ใช้กับข้อมูลบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจตามลำดับ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการข้อมูลบุคคลอย่างเหมาะสมแก่พนักงานของ Cisco

3. คำชี้แจงนโยบาย

3.1 มาตรการป้องกันสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสากล ร่วมกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสากลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันข้อมูลที่เพียงพอต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมอบให้ Cisco และโอนย้ายจากประเทศที่กำหนดให้มีการปกป้องดังกล่าว ซึ่งนโยบายต่างๆ นี้มีไว้เพื่อให้ Cisco สามารถโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังทุกที่ที่จำเป็นทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและเอื้อให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจภายในหรือเพื่อส่งเสริมการบริการและฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยเหตุนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสากล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลของยุโรป และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ แต่ละนโยบายจะอธิบายถึงภาระหน้าที่เพิ่มเติมและสิทธิตามกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป แห่งอเมริกา แห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) และกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่มีความแตกต่างและที่มีผลบังคับใช้

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

 • Cisco ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ทั่วโลก
 • ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ต้องการมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลบุคคลที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นหลัก ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นหลัก
 • ในกรณีที่พนักงานของ Cisco มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกีดกันไม่ให้ Cisco สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้ พนักงานต้องแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco ทางแบบฟอร์มคำร้อง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco จะทำหน้าที่ตัดสินใจในการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวและจะปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อสงสัย

3.3 หลักการด้านความเป็นส่วนตัว

 • หลักการระดับสูงต่างๆ ต่อไปนี้ กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ Cisco ในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ความเป็นธรรม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเป็นธรรม ถูกต้อง ตามกฎหมาย และโปร่งใส

 • จำกัดตามวัตถุประสงค์

 • Cisco จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ที่ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลในลำดับต่อเนื่องจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า Cisco ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือกฎหมายได้อนุญาตในการประมวลผลนั้น

 • ความเหมาะสม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เพียงพอ ตามที่เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใหม่ล่าสุดตามที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการการประมวลผลอย่างเหมาะสม

 • การเก็บรักษาและการกำจัดข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งไม่มากเกินกว่าความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากนั้น เราจะทำลาย ลบ ปกปิดตัวตน หรือลบข้อมูลออกจากระบบของเรา

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • Cisco จะดำเนินมาตรการด้านกายภาพ ด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสมและสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายข้อมูลโดยไม่เจตนาหรืออย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ การสูญหาญ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การใช้งาน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบังเอิญ Cisco จะออกคำสั่งและทำสัญญากับบุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Cisco (หากมี) เพื่อ: (ก) ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของ Cisco เท่านั้น และ (ข) ใช้มาตรการด้านการภาพ ด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิส่วนบุคคล

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

 • ความรับผิดชอบ

 • Cisco ต้องดำเนินการตามนโยบาย กระบวนการ การควบคุม และมาตรการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

3.4 การปรับปรุงนโยบายนี้

 • Cisco อาจทบทวนและปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการด้านความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ Cisco ต้อง:
 • ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจของ Cisco และบุคคลเจ้าของข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขทราบ และ
 • ติดประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงลงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม

4. การปฏิบัติตามนโยบาย

 • Cisco มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของ Cisco ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ พนักงานของ Cisco ต้องปฏิบัติตามนโยบายสากลนี้

4.1 วันที่การปฏิบัติตามกฎมีผลบังคับใช้

 • นโยบายนี้มีผลทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ.

4.2 มาตรการการปฏิบัติตาม

 • การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้รับการยืนยันด้วยวิธีการต่างๆ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ จากเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู่ การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก การประเมินตนเอง และ/หรือข้อเสนอแนะแก่เจ้าของนโยบาย Cisco จะตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง Cisco จะทำการตรวจสอบอยู่เป็นระยะว่านโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังคงสอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้และทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

4.3 ข้อยกเว้นในการปฏิบัติตาม

 • ข้อยกเว้นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco ก่อน
 • การจัดเก็บบันทึกเรื่องข้อยกเว้นใดๆ ควรเป็นไปตามกระบวนการจัดการบันทึกของ Cisco

4.4 การไม่ปฏิบัติตาม

 • การปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดของ Cisco เป็นสิ่งจำเป็น การเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใช้อุบายกำจัดนโยบายหรือกระบวนการที่ระบุไว้โดยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับกระบวนการ ระบบ หรือข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน อาจจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการทางวินัย ซึ่งสามารถรวมไปถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน การดำเนินคดีและการฟ้องร้องทางแพ่ง และการส่งต่อไปยังการดำเนินคดีทางอาญาตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น
 • ในบางประเทศนั้น การละเมิดกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรเชิงการจัดการ บทลงโทษต่างๆ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการบรรเทาทุกข์ และ/หรือการฟ้องร้องและการเยียวยาทางแพ่งหรือทางอาญาอื่นๆ ต่อ Cisco และบุคคลผู้กระทำผิดตามความสามารถส่วนบุคคลของพวกเขา

5. นโยบายและเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

6. เอกสารประกอบ

7. คำจำกัดความ

เงื่อนไขต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้

APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) คือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาอาศัยกันของเอเชีย-แปซิฟิกที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลในบริบททางธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลบุคคล
ผู้สมัครของ Cisco บุคคลที่สนใจในโอกาสการทำงานที่ Cisco แต่อาจไม่ได้สมัครทำงานในตำแหน่งใดโดยเฉพาะ

หมายเหตุ: สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายสากลฉบับนี้ ‘ข้อมูล บุคคล’ ไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่อาจได้รับระหว่างการเฝ้าดูหรือการรักษาความปลอดภัยของพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco ยกตัวอย่างเช่น วิดีโอกล้องวงจรปิดตามกฎหมายของอาคารสถานที่ของ Cisco
Cisco Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือทั่วโลก
พนักงานของ Cisco ซึ่งรวมถึงพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

หมายเหตุ: การอ้างอิงใดๆ ถึง 'พนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco' ในนโยบายฉบับนี้ เป็นไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อการดำเนินงานของนโยบายฉบับนี้ และไม่มีความประสงค์ที่จะและไม่ได้ระบุหรือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงการจ้างงานระหว่าง 'พนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco' จากที่มีการอ้างอิงกับ Cisco
ลูกค้า บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า หรือลูกค้าในอนาคตของ Cisco หรือผู้เป็นตัวแทนขององค์กรที่เป็นลูกค้า
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป คำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (EU) 2016/679 ข้อกำหนดว่าด้วยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 2002/58/EC และกฎหมายรวมถึงข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลผูกพันต่อข้อกำหนดเหล่านี้ในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่มาแทนในภายหลังหรือใช้ทดแทน
ข้อมูลบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco ที่ระบุไว้หรือระบุได้ ตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นได้รับมาโดย Cisco ในบริบทของความสัมพันธ์จากการทำงานจริงหรือโอกาสการทำงานกับ Cisco ของพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco พนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco จะ ‘ระบุได้’ เมื่อเขา/เธอถูกระบุตัวตนได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะจากการอ้างอิงด้วยหมายเลขประจำตัวหรือปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่เป็นปัจจัยเฉพาะสำหรับเขา/เธอ เช่น ทางกายภาพ สรีรวิทยา ทางใจ ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือตัวตนทางสังคม ข้อมูลบุคคลของ Cisco รวมถึงข้อมูลแต่ละชนิดดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลระบุตัวตนบริษัทของพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco คือข้อมูลที่สร้างขึ้นและ/หรือรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อการระบุพนักงานของ Cisco ในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเขา/เธอสำหรับ Cisco
 • ข้อมูลโดยบริบทของพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco คือข้อมูลที่สร้างขึ้นและ/หรือรวบรวมไว้ซึ่งใช้ระบุหรืออธิบายประสิทธิภาพ ผลตอบแทน หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันแบบอื่น ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงาน ภูมิหลัง และครอบครัวของพวกเขา
 • ข้อมูลระบุส่วนบุคคลของพนักงานหรือผู้สมัครของ Cisco คือข้อมูลที่สร้างขึ้นและ/หรือรวบรวมไว้ซึ่งใช้ระบุหรืออธิบายตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช้ Cisco ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธนาคาร บัญชีของรัฐหรืออื่นๆ ของพนักงานหรือผู้สมัคร
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") ซึ่งบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ หมายถึง บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงถึงสิ่งบ่งชี้ต่างๆ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ หรือปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เฉพาะเจาะจงที่อัตลักษณ์ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางจิต ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลผู้ดำรงชีวิตตามธรรมดา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกระทำใดหรือชุดของการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำกับข้อมูลส่วนบุคคล ในช่วงเวลาใดก็ตาม ในวงจรชีวิตของข้อมูล รวมถึงการสร้าง การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง การเรียกดู การเข้าถึง การตรวจสอบ การสืบค้น การใช้งาน การเปิดเผยด้วยวิธีใดก็ตาม (เช่น โดยการส่งต่อ การเผยแพร่ หรือการทำให้ข้อมูลนั้นใช้ได้) การวิเคราะห์ การจัดเรียงหรือรวมข้อมูล หรือการบล็อก การลบ หรือการทำลายข้อมูล การประมวลผลไม่จำกัดเฉพาะสำหรับวิธีการซึ่งเป็นอัตโนมัติหรือชนิดของสื่อเท่านั้น โดยย่อคือ Cisco "ประมวลผล" ข้อมูลส่วนบุคคลทุกเวลาที่เราหรือผู้ประมวลผลบุคคลที่สามของเราใช้งาน สัมผัส หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีใดก็ตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว กฎหมายและข้อตกลงด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแก้ไข ยกเลิก รวม หรือเปลี่ยนเป็นครั้งคราว

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลถูกปรับแก้และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2021