มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากล

1. วัตถุประสงค์

Cisco มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวได้ ดังนั้น Cisco จึงได้นำโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมถึงยังอธิบายถึงแนวทางที่ Cisco ใช้ดำเนินการเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในทุกสถานที่ทั่วโลก

2. ขอบเขต

พนักงาน ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา พนักงานชั่วคราว และพนักงานอื่น ๆ ของ Cisco และบริษัทย่อยทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Cisco ซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของ Cisco

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Cisco ทั่วโลก ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมนุษย์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) หน่วยงานของ Cisco ทุกหน่วยงานและพนักงานของ Cisco ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังเสริมด้วยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจของ Cisco เพื่อให้เหมาะเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ เอกสารนโยบายภายในเหล่านี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจตามลำดับ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมแก่พนักงานของ Cisco

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่สร้าง เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้งานร่วมกัน หรือทำลายสำหรับ Cisco หรือโดย Cisco

3. คำแถลงนโยบาย

3.1 มาตรการป้องกันสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลร่วมกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากลและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันข้อมูลที่เพียงพอต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมอบให้ Cisco และโอนย้ายจากประเทศที่กำหนดให้มีการปกป้องดังกล่าว ซึ่งนโยบายต่าง ๆ นี้มีไว้เพื่อให้ Cisco สามารถโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังทุกที่ที่จำเป็นทั่วโลก เพื่อสร้างและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจภายในหรือเพื่อให้สามารถให้บริการและมอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้ได้ ด้วยเหตุนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากลแห่ง EEA และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจแต่ละนโยบายจะอธิบายถึงภาระหน้าที่เพิ่มเติมและสิทธิตามกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป แห่งอเมริกา APEC และกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลของประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างและที่มีผลบังคับใช้

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

Cisco ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ทั่วโลก

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดตามกฎหมายป้องกันข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นหลัก ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้เป็นหลัก

ในกรณีที่พนักงานของ Cisco มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกีดกันไม่ให้ Cisco สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้ พนักงานต้องแจ้งสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสากลที่ privacy@cisco.com และ/หรือฝ่ายกฎหมายของ Cisco ที่ generalcounsel@cisco.comในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco จะทำหน้าที่ตัดสินใจในการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวและจะปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อสงสัย

3.3 หลักการด้านความเป็นส่วนตัว

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้กำหนดหลักการระดับสูงที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ Cisco ในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ความเป็นธรรม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

 • จำกัดตามวัตถุประสงค์

 • Cisco จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ที่ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลที่ต่อเนื่องมาจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า Cisco ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือกฎหมายได้อนุญาตในการประมวลผลนั้น

 • ความเหมาะสม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เพียงพอ ตามที่เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใหม่ล่าสุดตามที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการการประมวลผลอย่างเหมาะสม

 • การเก็บรักษาข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งไม่มากเกินกว่าความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • Cisco จะดำเนินมาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมและสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายข้อมูลโดยไม่เจตนาหรืออย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ การสูญหาญ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การใช้งาน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบังเอิญ Cisco จะออกคำสั่งและทำสัญญากับบุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Cisco (หากมี) เพื่อ: (ก) ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของ Cisco และ (ข) ใช้มาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิส่วนบุคคล

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 • ความรับผิดชอบ

 • Cisco ต้องดำเนินการตามนโยบาย กระบวนการ การควบคุม และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้และกฎหมายการป้องกันข้อมูลอื่นที่บังคับใช้

3.4 การปรับปรุงนโยบายนี้

Cisco อาจทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการการป้องกันข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ Cisco ต้อง:

 • ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และเจ้าของข้อมูลบุคุคลอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขของ Cisco ทราบ และ
 • ติดประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงลงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม

4. การปฏิบัติตามนโยบาย

Cisco มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของ Cisco ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ พนักงานของ Cisco ต้องปฏิบัติตามนโยบายสากลนี้ ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามนโยบายเป็นดังนี้:

4.1 วันที่การปฏิบัติตามกฎมีผลบังคับใช้

นโยบายนี้มีผลทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

4.2 มาตรการการปฏิบัติตาม

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้รับการยืนยันด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ จากเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู่ การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก การประเมินตนเอง และ/หรือข้อเสนอแนะแก่เจ้าของนโยบาย Cisco จะตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง Cisco จะทำการตรวจสอบอยู่เป็นระยะว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังคงสอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้และทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

4.3 ข้อยกเว้นในการปฏิบัติตาม

ข้อยกเว้นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco ก่อน

การจัดเก็บบันทึกเรื่องข้อยกเว้นใด ๆ ควรเป็นไปตามกระบวนการจัดการบันทึกของ Cisco และไม่ควรจัดเก็บไว้ในแล็ปท็อปส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ

4.4 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายของ Cisco เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ การเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใช้อุบายกำจัดนโยบายหรือกระบวนการที่ระบุไว้โดยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับกระบวนการ ระบบ หรือข้อมูลอย่างชาญฉลาด อาจจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการทางวินัย ซึ่งสามารถรวมไปถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

ในบางประเทศนั้น การละเมิดกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรเชิงการจัดการ บทลงโทษต่าง ๆ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการบรรเทาทุกข์ และ/หรือการฟ้องร้องและการเยียวยาทางแพ่งหรือทางอาญาอื่น ๆ

5. นโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Cisco

6. เอกสารประกอบ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากลของ Cisco

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจของ Cisco

7. คำจำกัดความ

ให้ใช้ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่อไปนี้ในเอกสารฉบับนี้

Cisco Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือทั่วโลก
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถใข้ระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") ซึ่งบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือหมายถึงบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยเฉพะเมื่ออ้างอิงถึงตัวระบุต่าง ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ หรือปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เฉพาะเจาะจงที่อัตลักษณ์ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางจิต ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลผู้ดำรงชีวิตตามปกติ
ข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลในบริบทการจ้างงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลในบริบททางธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลของทรัพยากรบุคคลสากล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป คำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป 95/46/EC และความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดว่าด้วยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 2002/58/EC และกฎหมายรวมถึงข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลผูกพันต่อข้อกำหนดเหล่านี้ในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่มาแทนหรือทดแทนซึ่งรวมถึงระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (2016/679)
พนักงานของ Cisco บุคคลที่ให้บริการส่วนบุคคลแก่ Cisco เพื่อแลกกับผลตอบแทน ซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
EEA เขตเศรษฐกิจยุโรป
APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.