มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากล

1. วัตถุประสงค์

Cisco มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลอื่น ดังนั้น Cisco จึงได้นำโปรแกรมการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในระดับสากลมาใช้เพื่อสร้างและรักษามาตรฐานสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมดังกล่าว รวมถึงยังอธิบายถึงแนวทางที่ Cisco ใช้ดำเนินการเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

2. ขอบเขต

พนักงาน ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา พนักงานชั่วคราว และพนักงานอื่นๆ ของ Cisco และบริษัทย่อยทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อาจเข้าถึง ทรัพยากรหรือเครือข่าย Cisco ซึ่งหมายรวมไปถึงบริการบนระบบคลาวด์ที่มีโฮสต์อยู่ทั้งภายในหรือภายนอกของ Cisco

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้นำไปใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Cisco ทั่วโลก ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยมนุษย์ (เช่น ในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หรือแบบแอนะล็อก) .

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังเสริมด้วยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากล และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจของ Cisco เพื่อให้เหมาะเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ เอกสารนโยบายภายในเหล่านี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากลและข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจตามลำดับ รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมแก่พนักงานของ Cisco

นโยบายนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่กระทำเพื่อหรือกระทำโดย Cisco

3. คำแถลงนโยบาย

3.1 มาตรการป้องกันสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลร่วมกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากลและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันข้อมูลที่เพียงพอต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมอบให้ Cisco และโอนย้ายจากประเทศที่กำหนดให้มีการปกป้องดังกล่าว ซึ่งนโยบายต่างๆ นี้มีไว้เพื่อให้ Cisco สามารถโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังทุกที่ที่จำเป็นทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและเอื้อให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจภายในหรือเพื่อสามารถให้บริการและเปิดใช้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์และเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยเหตุนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลแห่ง EEA และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจ แต่ละนโยบายจะอธิบายถึงภาระหน้าที่เพิ่มเติมและสิทธิตามกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป แห่งอเมริกา APEC และกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่มีความแตกต่างและที่มีผลบังคับใช้

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

Cisco ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ทั่วโลก

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอาข้อกำหนดตามกฎหมายป้องกันข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นหลัก ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ด้อยกว่าที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ ให้ถือเอานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้เป็นหลัก

ในกรณีที่พนักงานของ Cisco มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกีดกันไม่ให้ Cisco สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้ พนักงานต้องแจ้งสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหลักที่ privacy@cisco.com และ/หรือฝ่ายกฎหมายของ Cisco ที่ generalcounsel@cisco.com ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco จะทำหน้าที่ตัดสินใจในการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวและจะปรึกษากับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อสงสัย

3.3 หลักการด้านความเป็นส่วนตัว

หัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้กำหนดหลักการระดับสูงที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ Cisco ในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การเข้าถึง การโอนย้าย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ความเป็นธรรม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และโปร่งใส

 • จำกัดตามวัตถุประสงค์

 • Cisco จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ที่ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลในลำดับต่อเนื่องควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า Cisco ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือกฎหมายได้อนุญาตในการประมวลผลนั้น

 • ความเหมาะสม

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เพียงพอ ตามที่เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และใหม่ล่าสุดตามที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการการประมวลผลอย่างเหมาะสม

 • การเก็บรักษาข้อมูล

 • Cisco จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งไม่มากเกินกว่าความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับอนุญาตเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • Cisco จะดำเนินมาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมและสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายข้อมูลโดยไม่เจตนาหรืออย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ การสูญหาญ การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การใช้งาน หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบังเอิญ Cisco จะออกคำสั่งและทำสัญญากับบุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Cisco (หากมี) เพื่อ: (ก) ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลของ Cisco และ (ข) ใช้มาตรการด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิส่วนบุคคล

 • Cisco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเคารพต่อสิทธิของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 • ความรับผิดชอบ

 • Cisco ต้องดำเนินการตามนโยบาย กระบวนการ การควบคุม และมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อจะสามารถแสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นที่บังคับใช้

3.4 การปรับปรุงนโยบายนี้

Cisco อาจทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการการป้องกันข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ Cisco ต้อง:

 • ดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้หน่วยงาน พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจของ Cisco และบุคคลเจ้าของข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขทราบ และ
 • ติดประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงลงในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม

4. การปฏิบัติตามนโยบาย

Cisco มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของ Cisco ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ พนักงานของ Cisco ต้องปฏิบัติตามนโยบายสากลนี้ ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามนโยบายเป็นดังนี้

4.1 วันที่การปฏิบัติตามกฎมีผลบังคับใช้

นโยบายนี้มีผลทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ

4.2 มาตรการการปฏิบัติตาม

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้ได้รับการยืนยันด้วยวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ จากเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู่ การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก การประเมินตนเอง และ/หรือข้อเสนอแนะแก่เจ้าของนโยบาย Cisco จะตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง Cisco จะทำการตรวจสอบอยู่เป็นระยะว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ยังคงสอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่บังคับใช้และทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

4.3 ข้อยกเว้นในการปฏิบัติตาม

ข้อยกเว้นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเป็นส่วนตัวและฝ่ายกฎหมายของ Cisco ก่อน

การจัดเก็บบันทึกเรื่องข้อยกเว้นใด ๆ ควรเป็นไปตามกระบวนการจัดการบันทึกของ Cisco และไม่ควรจัดเก็บไว้ในแล็ปท็อปส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ/p>

4.4 การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดของ Cisco เป็นสิ่งจำเป็น การเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงความพยายามที่จะใช้อุบายกำจัดนโยบายหรือกระบวนการที่ระบุไว้โดยการหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับกระบวนการ ระบบ หรือข้อมูลอย่างชาญฉลาด อาจจะส่งผลให้เกิดการดำเนินการทางวินัย ซึ่งสามารถรวมไปถึงการสิ้นสุดการจ้างงาน ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

ในบางประเทศนั้น การละเมิดกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรเชิงการจัดการ บทลงโทษต่าง ๆ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการบรรเทาทุกข์ และ/หรือการฟ้องร้องและการเยียวยาทางแพ่งหรือทางอาญาอื่น ๆ

5. นโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco

นโยบายการจัดการบันทึกของ Cisco

กฎจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Cisco

6. เอกสารประกอบ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรบุคคลสากลของ Cisco

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจของ Cisco

7. คำจำกัดความ

ให้ใช้ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่อไปนี้ในเอกสารฉบับนี้

APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) คือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาอาศัยกันของเอเชีย-แปซิฟิกที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลในบริบททางธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลของทรัพยากรบุคคลสากล
Cisco Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือทั่วโลก
พนักงานของ Cisco บุคคลที่ให้บริการส่วนบุคคลแก่ Cisco เพื่อแลกกับผลตอบแทน ซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้รับเหมา ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน
ลูกค้า บุคคลซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า หรือลูกค้าในอนาคตของ Cisco หรือผู้เป็นตัวแทนขององค์กรที่เป็นลูกค้า
EEA เขตเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงรัฐที่เป็นสมาชิกของ EU และสามประเทศในสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งยุโรป คำสั่งว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (EU) 2016/679 ข้อกำหนดว่าด้วยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 2002/58/EC และกฎหมายรวมถึงข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลผูกพันต่อข้อกำหนดเหล่านี้ในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่มาแทนในภายหลังหรือใช้ทดแทน
ข้อมูลส่วนบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสากล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Cisco ประมวลผลในบริบทการจ้างงาน
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนแล้วหรือสามารถระบุตัวตนได้ ("เจ้าของข้อมูล") ซึ่งบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ หมายถึง บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเมื่ออ้างอิงถึงสิ่งบ่งชี้ต่างๆ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ หรือปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เฉพาะเจาะจงที่อัตลักษณ์ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางจิต ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม หรือทางสังคมของบุคคลผู้ดำรงชีวิตตามธรรมดา
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การกระทำใดหรือชุดของการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำกับข้อมูลส่วนบุคคล ในช่วงเวลาใดก็ตาม ในวงจรชีวิตของข้อมูล รวมถึงการสร้าง การรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง การเรียกดู การเข้าถึง การตรวจสอบ การสืบค้น การใช้งาน การเปิดเผยด้วยวิธีใดก็ตาม (เช่น โดยการส่งต่อ การเผยแพร่ หรือการทำให้ข้อมูลนั้นใช้ได้) การวิเคราะห์ การจัดเรียงหรือรวมข้อมูล หรือการบล็อก การลบ หรือการทำลายข้อมูล การประมวลผลไม่จำกัดเฉพาะสำหรับวิธีการซึ่งเป็นอัตโนมัติหรือชนิดของสื่อเท่านั้น โดยย่อคือ Cisco "ประมวลผล" ข้อมูลส่วนบุคคลทุกเวลาที่เราหรือผู้ประมวลผลบุคคลที่สามของเราใช้งาน สัมผัส หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีใดก็ตาม

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

บุคคลและความเป็นส่วนตัวสากลถูกปรับแก้และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2020