Guest

30-Jul-2013 - News

ซิสโก้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทย

มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจ และยกระดับชุมชนในประเทศแซนดี้ วอลช์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมทางสังคมและกิจกรรมพิเศษ ซิสโก้ เอเชียแปซิฟิก

ซิสโก้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการทุกภูมิภาคทั่วโลกในการใช้ "เครือข่าย" เป็นแพลตฟอร์มหลักเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ ซิสโก้มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสการทำงานสำหรับบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน ซิสโก้เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีไม่เพียงเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนอีกด้วย

การพัฒนาบุคคลากรในประเทศไทย
ในปี 2556 ซิสโก้ฉลองวาระครอบรอบ 15 ปีของโครงการ Cisco Networking Academy ซึ่งเป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยี การเสริมสร้างทักษะสำหรับนักเรียนให้พร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 และ สร้างโอกาสในการทำงานให้กับนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 165 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Cisco Networking Academy ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์ เครื่องมืออินเทอร์แอคทีฟ และมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายในพื้นฐานทางการศึกษา ความต่างกันภาษา สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเพื่อประสบความสำเร็จในยุคของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ข้อมูลสำคัญ:
โครงการ Cisco Networking Academy เข้าถึงผู้เรียนมากกว่า 1 ล้านคน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีนแผ่นดินใหญ่ โดยครอบคลุมสถานศึกษากว่า 1,400 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 250,000 คนลงทะเบียนการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

  • ทั่วโลกมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 แห่งใน 165 ประเทศ และ 20% ของนักศึกษา 1 ล้านคนที่ลงทะเบียนในปีนี้เป็นผู้หญิง
  • สำหรับประเทศไทย มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 31,395 คนนับตั้งแต่ที่เริ่มโครงการ โดย 36% เป็นผู้หญิง
  • มีสถานศึกษา 54 แห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตร Cisco Networking Academy โดยอาจารย์ 98 ท่านได้สอนนักศึกษา 6,105 คนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และ 13% ของอาจารย์ผู้สอนในเมืองไทยเป็นผู้หญิง
  • การแข่งขัน Cisco NetRiders จัดขึ้นทั่วโลกเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้แสดงความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่าย พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะทางด้านไอที และมีโอกาสในการได้รับการติดต่อจากบริษัทที่ต้องการบุคลากรในด้านไอทีและเครือข่ายซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
  • สำหรับประเทศไทย นักศึกษาจำนวน 175 คนที่เข้าเรียนหลักสูตร Cisco Certified Network Associate (CCNA) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cisco NetRiders Thailand เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โดยทีมผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cisco APAC NetRiders ในระดับภูมิภาคร่วมกับนักศึกษา 44 คนจาก 22 ประเทศ โดยทำการแข่งขันผ่านระบบ Cisco TelePresence และ Cisco WebEx ทีมผู้ชนะในระดับภูมิภาคจะได้ไปทัศนศึกษาที่ Silicon Valley ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 วัน
  • จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน Cisco NetRiders Thailand เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2555

การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และการสร้างงาน
Cisco Industry Training Program (CITP)
โครงการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมไอที ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยู่ในโครงการ Cisco Networking Academy ได้เข้าฝึกงานนานถึง 6 เดือนกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของซิสโก้ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และเข้าร่วมการประกวดแผนงานทางด้านธุรกิจ

ในประเทศไทย ซิสโก้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ CITP ในเดือนกรกฎาคม 2556 โครงการนี้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา 20 คนเข้าฝึกงานในบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของซิสโก้ 7 แห่ง

Cisco Sales Associates Program (CSAP)
โครงการ Cisco Sales Associates Program เป็นโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีจากประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นทีมชั้นนำในการพัฒนาธุรกิจของซิสโก้ในอนาคต

ในปี 2556 ได้เปิดรับนักศึกษาจำนวนสองคนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯนี้ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงในระดับโลก CSAP เป็นโครงการที่สร้างความพร้อมให้แก่ผู้ช่วยพนักงานฝ่ายขาย (Associate Sales Representative - ASR) และผู้ช่วยวิศวกรระบบ (Associate Systems Engineer - ASE) เพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย (Account Manager) และวิศวกรระบบ (System Engineer) ในหน่วยงานขายของซิสโก้

Entrepreneurship Program (โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ)
Passport21 to Entrepreneurship เป็นหลักสูตรพิเศษที่ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการทำธุรกิจให้กับผู้เรียนทางไอทีของโครงการ Cisco Networking Academy ช่วยให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสอนทักษะที่สำคัญทางด้านธุรกิจและการเงิน รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

นักศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า 2,700 คน

นอกเหนือจากโครงการ Passport 21 แล้ว ซิสโก้ยังได้จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar Series) ผ่านระบบ WebEx เพิ่มเติมในหัวข้อ 'Bring Out the Technopreneur In You' โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาหันมาพิจารณาการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต การสัมมนาดังกล่าวแบ่งเป็น8 เซสชั่น โดยได้เชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 8 ท่านที่เป็นผู้นำในสาขานั้นๆ เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด ภายใต้การดูแลของ ดร. มาร์คัส โพว์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย RMIT ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

จนถึงปัจจุบัน นักศึกษา 16,000 คนจาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว (ประกอบด้วยประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลี ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ กัมพูชา และเนปาล)

การพัฒนาและยกระดับชุมชนในประเทศไทย
โครงการ Student IT Ambassador
ซิสโก้สนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการ Networking Academy ใช้ทักษะทางไอทีที่ได้เรียนรู้จากโครงการฯเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบท และชุมชนผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันนักศึกษา 150 คนจากโครงการ Networking Academy ใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกำลังทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครภายใต้โครงการเพื่อสังคมนี้

สำหรับในประเทศไทย นักศึกษา 15 คนได้รับเลือกเป็นทูตทางด้านไอทีและเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชน 5 โครงการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

การติดตั้งระบบเครือข่ายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ชนบทของไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Connected Schools) ซิสโก้ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธนาคารกรุงเทพและภาคีสมาชิก ในการช่วยติดตั้งคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบเครือข่าย และบริจาคอุปกรณ์และหนังสือให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชนบทในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียน 28 แห่ง และนักเรียนกว่า 4,000 คนที่ได้รับการช่วยเหลือ ทูตไอทีของซิสโก้ 32 คนได้ร่วมทำงานอาสาสมัคร 112 ชั่วโมง

คำกล่าวของผู้บริหาร:
แซนดี้ วอลช์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมทางสังคมและกิจกรรมพิเศษ ซิสโก้ เอเชียแปซิฟิก
"ซิสโก้มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความช่วยเหลือทางทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ของเราไปสู่ชุมชนต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากและปรับใช้ความรู้และทักษะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เราเล็งเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ในเมืองไทย เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนให้มากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซิสโก้ได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายในการทำงานในศตวรรษที่ 21 และซิสโก้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอที ยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ และชุมชนในประเทศไทย"

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ปานดำรงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62, (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
"ผมรู้สึกประทับใจมากกับเทคโนโลยี Cisco WebEx ที่ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนจากซิสโก้ ประเทศไทย และนักศึกษาจากโครงการ Cisco Networking Academy ที่จัดการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีให้แก่เรา จึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนขนาดเล็กได้ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนได้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณซิสโก้และคณะผู้บริหารมา ณ ที่นี้"

โดนัล โอซัลลิแวน (Donal O' Sullivan) รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัท คอร์วิล กล่าวว่า “การบูรณาการดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบข้อมูลความเร็วสูงยุคใหม่ โครงสร้างพื้นฐานของระบบที่บูรณาการขึ้นใหม่จะสามารถดำเนินการในรูปแบบของ Timestamping และฟังค์ชั่นที่ให้ความสำคัญกับเวลาในขณะดำเนินการ วิเคราะห์ และรายงานผล ซึ่งจะดำเนินการโดยใช้โซลูชั่นการตรวจสอบเช่นเดียวกับของคอร์วิล ดังนั้นลูกค้าจึงสามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆได้อย่างทั่วถึง และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง”


ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท