Guest

Dầu Khí

Dầu Khí

Nâng cao Tầm nhìn Hoạt động và Kiểm soát

Các giải pháp của Cisco dành cho ngành Dầu Khí hợp nhất các quá quá trình chính trên một mạng an toàn, có khả năng mở rộng để tăng hiệu suất hoạt động và hiệu suất trong khi giúp bạn kết nối, cộng tác và hoàn thành công việc tốt hơn. Các giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi giúp bạn:

  • Nâng cao tầm nhìn của hệ thống kinh doanh
  • Đơn giản hoá chuỗi cung ứng
  • Củng cố bảo mật vật lý và trên mạng
  • Kiểm soát chi phí

 

 

 

 

 


Tiếp cận Chuyên môn theo Thời gian thực

Tìm hiểu cách thức các công ty khai thác và sản xuất đạt được lợi thế cạnh tranh với truyền thông hợp nhất.

Giải pháp của Cisco dành cho ngành Dầu Khí

Mạng không dây phủ sóng cả Mạng truy cập dành cho Khoan
Mở rộng mạng truyền thông của bạn vào môi trường khoan.

Bảo vệ Chống Mất điện và Vi phạm Bảo mật
Bảo mật công nghiệp đa lớp giúp giảm khắc phục sự cố do vi phạm bảo mật.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ