ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร
ผลิตภัณฑ์ระบบการสื่อสารแบบครบวงจรทั้งหมด

รับการติดตั้งระบบการสื่อสารแบบครบวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรและในคลาวด์

การควบคุมการโทร

การประสานการทำงานร่วมกันผ่านโฮสต์

การรวมระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

สิทธิ๋การใช้งานระบบการประสานการทำงานร่วมกัน

Gateway สำหรับระบบการสื่อสาร

Telephony Extensions

แอพพลิเคชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

การพัฒนาแอพพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

Enterprise Social

วอยซ์เซิร์ฟเวอร์ติดต่อขอข้อมูล