Guest

Quản lý Hệ thống và Đám mây

Tối ưu hóa Trung tâm Dữ liệu và Vận hành Hệ thống Mạng

Tìm hiểu các đơn giản hóa quản lý mạng với các sản phẩm Cisco Prime dành cho doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ. Tìm cách nâng cao hiệu suất hoạt động và tăng tính linh hoạt của hệ thống công nghệ thông tin với các sản phẩm tự động hóa trung tâm dữ liệu và quản lý đám mây của Cisco

Bộ điều khiển Tự động và Chính sách

Cộng đồng Kết nối+Thông minh

Danh mục Dịch vụ

Dịch vụ của Cisco

Lập mô hình Mạng

Nền tảng Ứng dụng

Quản Lý Hiệu Suất

Quản lý Thay đổi và Cấu hình

Quản lý Bảo mật và Danh tính

Sản phẩm Máy chủ Kiểm soát Truy cập An toàn của Cisco

Quản lý Cơ sở hạ tầng Trung tâm Dữ liệu

Quản lý Mạng Nhà riêng

Quản lý Phân phối Video, Cáp và Nội dung

Quản lý Quang học

Quản lý Truyền thông Hợp nhất và Cộng tác

Quản lý Truyền thông IP của Nhà cung cấp Dịch vụ

Quản lý Đám mây

Quản lý Định tuyến và Chuyển mạch

Giải pháp Quản lý Mạng

Sản phẩm Đáp ứng

Sản phẩm Network Analysis Module (NAM)

Overview: Sản phẩm Network Analysis Module (NAM)

Ứng dụng Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

Ứng dụng Ảo Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

Sản phẩm Quản lý Mạng Khác

Tự động hóa Trung tâm Dữ liệu

Overview: Tự động hóa Trung tâm Dữ liệu

Tự động hóa Hoạt động của Ứng dụng

Tự động hóa Khối lượng công việc

Tự động hóa Quy trình

Tự động hóa và Quản lý IoT

Điều phối và Quản lý Dịch vụ

Ứng dụng và Bộ điều khiển Mạng