Globalna Polityka Prywatności

1. Założenie

Firma Cisco podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności danych osobowych swoich pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych osób. Firma Cisco wdrożyła więc globalny program dotyczący prywatności w celu stworzenia i utrzymania wysokich standardów dotyczących tworzenia, gromadzenia, wykorzystania, ujawniania, przechowywania, zabezpieczania, uzyskiwania dostępu, przekazywania lub innych form przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Globalna Polityka Prywatności stanowi podstawy tego programu i opisuje metody stosowane przez Cisco podczas przetwarzania danych osobowych w każdym miejscu na świecie.

2. Zakres

Wszyscy pracownicy, wykonawcy, dostawcy, konsultanci, pracownicy tymczasowi i inni przedstawiciele firmy Cisco i dowolnej firmy z Grupy Cisco („Pracownicy Cisco”) muszą przestrzegać niniejszej Polityki; dotyczy to także personelu innych podmiotów, które mogą mieć dostęp do jakichkolwiek zasobów i sieci Cisco, w tym usług chmurowych hostowanych w Cisco lub poza nią.

Niniejsza Globalna Polityka Prywatności obowiązuje globalnie w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Cisco metodami elektronicznymi lub nieelektronicznymi (np. w postaci wydruku, na papierze lub w postaci analogowej). Niniejsze zasady dotyczą każdego przetwarzania danych osobowych wykonywanego na rzecz Cisco lub przez Cisco.

Szczególnie w odniesieniu do danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i danych osobowych przedsiębiorstwa niniejszą Globalną Politykę Prywatności uzupełniają Globalne zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi Cisco, Europejskie zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i Zasady prywatności danych osobowych przedsiębiorstwa Cisco. Te dokumenty wewnętrzne poświęcone zasadom opisują szczegółowo, w jaki sposób niniejsza Globalna Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio do danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i danych osobowych przedsiębiorstwa, i oferują wskazówki dla pracowników Cisco dotyczące prawidłowego przetwarzania danych.

3. Deklaracje Polityki

3.1 Odpowiednie zabezpieczenia do przetwarzania danych osobowych

W połączeniu z Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi, Europejskimi zasadami ochrony danych osobowych oraz Zasadami prywatności danych osobowych przedsiębiorstwa celem niniejszej Globalnej Polityki Prywatności jest także zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń do przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie Cisco oraz przekazanych z krajów wymagających takich środków ochrony. Ma to na celu pomóc w umożliwieniu Cisco przenoszenia danych osobowych w dowolne miejsce globu, gdzie są one potrzebne w celu wspierania wewnętrznych procesów biznesowych Cisco lub promowania funkcjonalności i doskonalenia usług i produktów. Aby tego dokonać, Globalne zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi, Europejskie zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i Zasady prywatności danych osobowych przedsiębiorstwa opisują dodatkowe zobowiązania i prawa w sytuacjach, w których stosuje się europejskie przepisy o ochronie danych, przepisy amerykańskie, przepisy APEC lub inne krajowe, lub regionalne przepisy lub wymagania dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności.

3.2 Zgodność z obowiązującym prawem

Firma Cisco będzie przestrzegać obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności na całym świecie.

Tam, gdzie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności wymagają bardziej rygorystycznych standardów ochrony danych osobowych niż przewidziane w niniejszej Globalnej Polityce Prywatności, wymagania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mają charakter rozstrzygający. Jeśli obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności zakładają niższy standard ochrony danych osobowych niż określony w niniejszej Globalnej Polityce Prywatności, wymagania niniejszej Globalnej Polityki Prywatności mają charakter rozstrzygający.

W przypadkach, w których Pracownicy Cisco mają powody, by sądzić, że obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają firmie Cisco wypełnienie zobowiązań przewidzianych niniejszą Globalną Polityką Prywatności, bezzwłocznie powiadomią oni Centrum Doskonałości Prywatności i dział prawny Cisco za pomocą Formularza zgłoszenia dotyczącego prywatności. W przypadku konfliktu między obowiązującymi przepisami a niniejszą Globalną Polityką Prywatności dyrektor ds. prywatności i dział prawny firmy Cisco podejmą odpowiedzialną decyzję dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu rozstrzygnięcia takiego konfliktu, i skonsultują się z odpowiednim organem nadzoru w razie wątpliwości. Elementem tych działań jest rozwiązywanie konfliktów, które mogą pojawić się w toku działalności prowadzonej w państwie trzecim i mogą mieć istotny negatywny wpływ na gwarancje udzielane w ramach niniejszej polityki.

3.3 Zasady prywatności

Poniższe zasady wysokiego poziomu stanowią podstawę dla praktyk firmy Cisco związanych z gromadzeniem, wykorzystaniem, ujawnianiem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, uzyskiwaniem dostępu, przekazywaniem lub innym przetwarzaniem danych osobowych.

 • Uczciwość

 • Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób uczciwy, zgodny z prawem, zasadny i przejrzysty.

 • Ograniczenie celu

 • Firma Cisco będzie tworzyć lub gromadzić dane osobowe wyłącznie w konkretnych, jednoznacznych i uzasadnionych celach. Późniejsze przetwarzanie będzie zgodne z takimi celami, chyba że firma Cisco uzyska zgodę osoby fizycznej lub przetwarzanie będzie dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

 • Zasadność

 • Firma Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób odpowiedni, właściwy i nienadmierny w stosunku do celu, w jakim są one przetwarzane.

 • Spójność danych

 • Firma Cisco zapewni, że dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla celów, w jakich są one przetwarzane.

 • Przechowywanie i usuwanie danych

 • Firma Cisco będzie przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osoby nie dłużej, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów lub innych celów dopuszczalnych, dla których dane zostały pozyskane. Następnie dane zostaną zniszczone, usunięte, zanonimizowane lub usunięte z naszych systemów.

 • Bezpieczeństwo danych

 • Firma Cisco wdroży wszelkie odpowiednie i uzasadnione środki fizyczne, techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem. Firma Cisco poinformuje i zobowiąże umownie inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu firmy Cisco, jeśli takowe istnieją, do: (a) przetwarzania ich wyłącznie w celach zgodnych z celami przetwarzania firmy Cisco; oraz (b) wdrożenia odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych.

 • Prawa osób fizycznych

 • Firma Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający poszanowanie praw osób fizycznych przewidzianych odnośnymi przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności.

 • Odpowiedzialność

 • Firma Cisco wprowadzi odpowiedni ład, zasady, procesy, metody kontroli i inne środki niezbędne w celu umożliwienia jej wykazania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Globalną Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych i prywatności..

 • Cisco jako Podmiot przetwarzający 

 • Jeżeli firma Cisco przetwarza dane osobowe jako Podmiot przetwarzający w imieniu Klienta w toku dostarczania Klientowi produktów i usług Cisco zgodnie z warunkami umowy, Cisco będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa danych i odpowiedzialności określonych powyżej. Cisco zapewni również uzasadnioną współpracę i w rozsądnym zakresie pomoże w umożliwieniu danemu Klientowi przestrzegania innych Zasad prywatności, a także zasady ochrony prywatności w fazie projektowania i zasady domyślnej ochrony prywatności.

3.4 Dostępność niniejszej Polityki

Cisco udostępni niniejszą Politykę osobom, których dane dotyczą, publikując je w ogólnodostępnej witrynie internetowej firmy Cisco, która jest dostępna dla osób, których dane dotyczą, a w przypadku gdy osoby, których dane dotyczą, są pracownikami firmy Cisco – w witrynie intranetowej Cisco, która jest dostępna dla pracowników.

3.5 Aktualizacje niniejszych zasad

Firma Cisco może przeprowadzać okresową ocenę i weryfikację swoich praktyk, zasad i procedur związanych z ochroną danych osobowych, w tym niniejszej Globalnej Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian firma Cisco:

 • Podejmie uzasadnione kroki mające na celu informowanie wszystkich firm z Grupy Cisco, Pracowników Cisco, klientów, partnerów biznesowych i innych osób, których dane dotyczą, na które zmiany mają wpływ; oraz
 • Zamieści odpowiednie ogłoszenia na temat zmian we właściwych witrynach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zależnie od potrzeb; oraz
 • Poinformuje odpowiedni organ regulacyjny zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Zgodność z zasadami

Firma Cisco zobowiązuje się zapewnić, że niniejsza Globalna Polityka Prywatności jest przestrzegana przez wszystkich Pracowników Cisco. Wszyscy pracownicy Cisco muszą przestrzegać niniejszych Zasad globalnych.

4.1 Data wejścia zasad w życie

Niniejsza polityka wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu.

4.2 Zarządzanie zgodnością z przepisami

Cisco wyznaczy inspektora ochrony danych (DPO) oraz ustanowi i będzie realizować program ochrony danych osobowych, którego sponsorem będzie kadra kierownicza i który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych oraz z niniejszą Polityką.

4.3 Pomiar zgodności

Zgodność z niniejszą Globalną Polityką Prywatności jest weryfikowana różnymi metodami, na przykład raportami z różnych dostępnych narzędzi biznesowych, audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, samooceną i (lub) informacjami zwrotnymi kierowanymi do właścicieli zasad. Firma Cisco będzie na bieżąco monitorować zgodność z niniejszymi Zasadami. Firma Cisco będzie regularnie sprawdzać, czy niniejsza Globalna Polityka Prywatności pozostaje zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności i czy jest przestrzegana. Cisco udostępni ostateczne wyniki raportów z audytów wewnętrznych lub zewnętrznych odpowiednim organom regulacyjnym na żądanie i z zachowaniem odpowiednich zasad poufności.

4.4 Wyjątki dotyczące zgodności

Wszelkie wyjątki od niniejszej Globalnej Polityki Prywatności wymagają pisemnej zgody dyrektora ds. prywatności i działu prawnego Cisco.

Wszelkie zapisy dotyczące wyjątków należy archiwizować zgodnie z obowiązującym w firmie Cisco procesem dotyczącym zarządzenia zapisami.

4.5 niezgodność

Zgodność z zasadami Cisco jest obowiązkowa. Odstępstwa lub niezgodność z niniejszymi Zasadami, także próby obchodzenia określonych zasad/procesów przez pomijanie lub świadome manipulowanie procesem, systemem lub danymi mogą być przyczyną podjęcia działań dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, postępowaniem cywilnym, procesem sądowym i przekazaniem dochodzenia organom ścigania, przewidzianych lokalnymi przepisami.

W niektórych krajach naruszenie przepisów, których celem jest ochrona danych osobowych, może być przyczyną sankcji administracyjnych, kar, roszczeń odszkodowawczych lub zabezpieczenia roszczeń i (lub) innych kroków lub środków zaradczych podjętych w oparciu o prawo cywilne lub karne wobec Cisco i osób winnych jako osób prywatnych.

5. Powiązane zasady i dokumenty potwierdzające

6. Dokumenty dodatkowe

7. Definicje

Następujące terminy występują w niniejszym dokumencie.

Czas trwania Definicja
APEC Wspólnota Ekonomiczna Azji i Pacyfiku (APEC) jest regionalnym forum gospodarczym mającym na celu wykorzystanie rosnącej współzależności w regionie Azji i Pacyfiku.
Dane osobowe przedsiębiorstwa Dane osobowe przetwarzane przez Cisco w kontekście przedsiębiorstwa, niebędące danymi osobowymi związanymi z zasobami ludzkimi.
Kandydat Cisco

Osoba, która jest zainteresowana podjęciem pracy w Cisco, ale która mogła nie ubiegać się o określone stanowisko.

Uwaga: na potrzeby niniejszej Globalnej Polityki „dane związane z zasobami ludzkimi” nie obejmują informacji, które można uzyskać podczas monitorowania lub nadzoru Pracowników Cisco lub Kandydatów Cisco, np. w ramach zgodnego z prawem monitoringu wideo na terenie firmy Cisco.

Cisco Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zależne na całym świecie.
Pracownik Cisco

Dotyczy to pracowników stałych i tymczasowych

Uwaga: wszelkie odniesienia do „Pracownika Cisco lub Kandydata Cisco” w niniejszej Polityce służą wyłącznie celom związanym z funkcjonowaniem niniejszej Polityki i nie mają na celu wskazania lub uzasadnienia stosunku pracy między „Pracownikiem Cisco lub Kandydatem Cisco” a Cisco.

Klienci Osoby, które są aktualnymi, byłymi lub potencjalnymi klientami Cisco, lub reprezentują organizacje, które są klientami.
Administrator danych Podmiot, który samodzielnie lub wspólnie określa cel i sposób przetwarzania Danych osobowych.
Podmiot przetwarzający dane Podmiot przetwarzający Dane osobowe w imieniu Administratora danych, na zlecenie Administratora danych.
Europejskie przepisy o ochronie danych Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE oraz wszelkie akty prawne i przepisy nadające im moc prawną w krajach EOG, wraz ze wszelkimi aktami prawnymi i przepisami zastępującymi je lub zmieniającymi.
Dane związane z zasobami ludzkimi Informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Pracownika Cisco lub Kandydata Cisco w zakresie, w jakim informacje te zostały uzyskane przez Cisco w kontekście faktycznych lub potencjalnych relacji pracowniczych między Pracownikiem Cisco lub Kandydatem Cisco a Cisco. Pracownik Cisco lub Kandydat Cisco jest „możliwy do zidentyfikowania”, jeśli można go zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub jednego lub kilku czynników specyficznych dla jego/jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej. Dane Cisco związane z zasobami ludzkimi obejmują następujące elementy:
 • Firmowe dane identyfikacyjne Pracownika Cisco lub Kandydata Cisco — dane generowane i/lub gromadzone wyłącznie w celu zidentyfikowania Pracownika Cisco podczas wykonywania obowiązków służbowych w Cisco.
 • Dane kontekstowe Pracownika Cisco lub Kandydata Cisco — dane generowane i/lub gromadzone, które identyfikują lub opisują wyniki, wynagrodzenie lub inne podobne informacje, które dostarczają dodatkowych informacji o pracownikach, ich pochodzeniu i rodzinie.
 • Osobowe dane identyfikacyjne Pracownika Cisco lub Kandydata Cisco — dane generowane i/lub gromadzone, które identyfikują lub opisują identyfikatory inne niż powiązane Cisco i dotyczące kont bankowych, profilów rządowych lub innych profilów pracowników lub kandydatów.
Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Przetwarzanie danych osobowych Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych w dowolnym momencie cyklu życia danych, w tym tworzenie, zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w dowolny sposób (np. poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie), analizowanie, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie nie jest ograniczone do automatycznego przetwarzania lub typu nośnika. Podsumowując, Cisco przetwarza Dane osobowe za każdym razem, gdy Cisco lub nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające dane używają, otwierają lub obsługują Dane osobowe w jakikolwiek sposób.
Przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności Wszystkie obowiązujące wymogi prawne i regulacyjne dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności, w tym między innymi wszystkie regionalne, krajowe i lokalne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz powiązane regulacje, z późniejszymi zmianami, uchylone, ujednolicone lub zastąpione.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Globalna Polityka Prywatności została zmieniona i obowiązuje od 4 stycznia 2023 roku.