Masz konto?

 •   Spersonalizowana zawartość
 •   Twoje produkty i wsparcie

Potrzebujesz konta?

Utwórz konto

Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności

1. Założenie

Firma Cisco podejmuje działania na rzecz ochrony prywatności danych osobowych swoich pracowników, klientów, partnerów biznesowych i innych osób. Firma Cisco wdrożyła więc globalny program ochrony danych i prywatności w celu stworzenia i utrzymania wysokich standardów dotyczących gromadzenia, wykorzystania, ujawniania, przechowywania, zabezpieczania, uzyskiwania dostępu, przekazywania lub innych form przetwarzania danych osobowych. Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności to podstawy tego programu, które opisują metody stosowane przez Cisco podczas przetwarzania danych osobowych w każdym miejscu na świecie.

2. Zakres

Wszyscy pracownicy, wykonawcy, konsultanci, pracownicy czasowi i inni pracownicy Cisco i podmiotów zależnych muszą przestrzegać tych zasad; dotyczy to także personelu innych podmiotów, który może mieć dostęp do jakichkolwiek zasobów i sieci Cisco, w tym usług chmurowych, hostowanych w Cisco lub poza nią.

Niniejsze Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności obowiązują globalnie w firmie Cisco i dotyczą przetwarzania danych osobowych metodami elektronicznymi lub ręcznymi (np. w postaci wydruku, na papierze lub w postaci analogowej).

Szczególnie w odniesieniu do danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i danych osobowych przedsiębiorstwa niniejsze Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności uzupełniają Globalne zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi Cisco i Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności przedsiębiorstwa Cisco. Te dokumenty wewnętrzne poświęcone zasadom opisują szczegółowo, w jaki sposób niniejsze Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności stosuje się odpowiednio do danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi i danych osobowych przedsiębiorstwa, i oferują wskazówki dla pracowników Cisco dotyczące prawidłowego przetwarzania danych.

Niniejsze zasady dotyczą każdego przetwarzania danych osobowych wykonywanego na rzecz Cisco lub przez Cisco.

3. Deklaracje zasad

3.1 Odpowiednie zabezpieczenia do przetwarzania danych osobowych

W połączeniu z Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi oraz Globalnymi zasadami ochrony danych i prywatności przedsiębiorstwa, celem niniejszych Globalnych zasad ochrony danych osobowych i prywatności jest także zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń do przetwarzania danych osobowych powierzonych firmie Cisco oraz przekazanych z krajów wymagających takich środków ochrony. Ma to na celu umożliwienie Cisco przenoszenia danych osobowych w dowolne miejsce świata, gdzie są potrzebne w celu uruchamiania i wspierania jej wewnętrznych procesów biznesowych lub aktywowania i doskonalenia funkcji usług i produktów. Aby tego dokonać, każdy z dokumentów, jak Globalne zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi, Zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi EOG i Globalne zasady ochrony danych i prywatności przedsiębiorstwa opisują dodatkowe zobowiązania i tytuły prawne w sytuacjach, w których stosuje się europejskie przepisy o ochronie danych, przepisy amerykańskie, przepisy APEC lub inne krajowe, lub regionalne przepisy lub wymagania dotyczące ochrony danych.

3.2 Zgodność z obowiązującym prawem

Firma Cisco będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów i wymagań dotyczących ochrony danych na całym świecie.

Tam, gdzie obowiązujące przepisy o ochronie danych wymagają bardziej rygorystycznych standardów ochrony danych osobowych niż przewidziane Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności, wymagania obowiązujących przepisów o ochronie danych mają charakter rozstrzygający. Jeśli obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zakładają niższy standard ochrony danych osobowych niż określony w niniejszych Globalnych zasadach ochrony danych osobowych i prywatności, warunki niniejszych Globalnych zasad ochrony danych osobowych i prywatności maja charakter rozstrzygający.

W przypadkach, w których pracownicy Cisco mają powody, by sądzić, że obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiają firmie Cisco wypełnienie zobowiązań przewidzianych niniejszymi Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności, bezzwłocznie powiadomią oni Główne biuro ds. prywatności — privacy@cisco.com i/lub dział prawny firmy Cisco — generalcounsel@cisco.com. W przypadku konfliktu między obowiązującymi przepisami a niniejszymi Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności dyrektor ds. prywatności i dział prawny firmy Cisco podejmą odpowiedzialną decyzję dotyczącą działań, jakie należy podjąć w celu rozstrzygnięcia takiego konfliktu, i skonsultują się z odpowiednim organem nadzoru w razie wątpliwości.

3.3 Zasady prywatności

Poniżej określa się zasady wysokiego poziomu, które stanowią podstawę dla praktyk firmy Cisco związanych z gromadzeniem, wykorzystaniem, ujawnianiem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, uzyskiwaniem dostępu, przekazywaniem lub innym przetwarzaniem danych osobowych.

 • Uczciwość

 • Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem, zasadny i przejrzysty.

 • Ograniczenie celu

 • Firma Cisco będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w konkretnych, jednoznacznych i uzasadnionych celach. Późniejsze przetwarzanie powinno być zgodne z takimi celami, chyba że firma Cisco uzyska zgodę osoby fizycznej lub przetwarzanie będzie dopuszczalne w świetle przepisów prawa.

 • Zasadność

 • Firma Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób odpowiedni, właściwy i nienadmierny w stosunku do celu, w jakim są one przetwarzane.

 • Spójność danych

 • Firma Cisco zapewni, że dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla celów, w jakich są one przetwarzane.

 • Przechowywanie danych

 • Firma Cisco będzie przechowywać dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osoby nie dłużej niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów lub innych celów dopuszczalnych, dla których dane zostały pozyskane.

 • Bezpieczeństwo danych

 • Firma Cisco wdroży wszelkie odpowiednie i uzasadnione środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem. Firma Cisco poinformuje i zobowiąże umownie inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu firmy Cisco, jeśli takowe istnieją, do: (a) przetwarzania ich wyłącznie w celach zgodnych z celami przetwarzania firmy Cisco; oraz (b) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych.

 • Prawa osób fizycznych

 • Firma Cisco będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający poszanowanie praw osób fizycznych przewidzianych odnośnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Odpowiedzialność

 • Firma Cisco wprowadzi odpowiedni ład, zasady, procesy, metody kontroli i inne środki niezbędne w celu umożliwienia jej wykazania, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

3.4 Aktualizacje niniejszych zasad

Firma Cisco może przeprowadzać okresowy przegląd i weryfikację swoich praktyk, zasad i procedur związanych z ochroną danych, w tym niniejszych Globalnych zasad ochrony danych osobowych i prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian firma Cisco:

 • Podejmie uzasadnione kroki mające na celu informowanie wszystkich podmiotów Cisco, pracowników Cisco, klientów, partnerów biznesowych i innych osób, których dane dotyczą, na które zmiany mają wpływ; oraz
 • Zamieści odpowiednie powiadomienia na temat zmian we właściwych witrynach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zależnie od potrzeb.

4. Zgodność z zasadami

Firma Cisco zobowiązuje się zapewnić, że niniejsze Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności są przestrzegane przez wszystkich pracowników Cisco. Wszyscy pracownicy Cisco muszą przestrzegać niniejszych Zasad globalnych. Wymagania dotyczące zgodności z zasadami są następujące:

4.1 Data wejścia zasad w życie

Niniejsze zasady wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu.

4.2 Pomiar zgodności

Zgodność z niniejszymi Globalnymi zasadami ochrony danych osobowych i prywatności jest weryfikowana różnymi metodami, na przykład raportami z różnych dostępnych narzędzi biznesowych, audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, samooceną i (lub) informacjami zwrotnymi kierowanymi do właścicieli zasad. Firma Cisco będzie na bieżąco monitorować zgodność z niniejszymi Zasadami. Firma Cisco będzie regularnie sprawdzać, czy niniejsze Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności są nadal zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i czy są one przestrzegane.

4.3 Wyjątki dotyczące zgodności

Wszelkie wyjątki od niniejszych Globalnych zasad ochrony danych osobowych i prywatności wymagają pisemnej zgody dyrektora ds. prywatności i działu prawnego Cisco.

Wszelkie zapisy dotyczące wyjątków należy archiwizować zgodnie z obowiązującym w firmie Cisco procesem dotyczącym zarządzenia zapisami zamiast na własnym laptopie.

4.4 Niezgodność

Zgodność z zasadami Cisco jest obowiązkowa. Odstępstwa lub niezgodność z niniejszymi Zasadami, także próby obchodzenia określonych zasad/procesów przez pomijanie lub świadome manipulowanie procesem, systemem lub danymi mogą być przyczyną podjęcia działań dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, przewidzianych lokalnymi przepisami.

W niektórych krajach naruszenie przepisów, których celem jest ochrona danych osobowych, może być przyczyną sankcji administracyjnych, kar, roszczeń odszkodowawczych lub zabezpieczenia roszczeń i (lub) innych kroków lub środków zaradczych podjętych w oparciu o prawo cywilne lub karne.

5. Zasady i procesy powiązane

Oświadczenie Cisco o ochronie danych osobowych online

Zasady zarządzania zapisami Cisco

Kodeks postępowania biznesowego Cisco

6. Dokumenty dodatkowe

Globalne zasady ochrony danych osobowych związanych z zasobami ludzkimi Cisco

Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności przedsiębiorstwa Cisco

7. Definicje

W niniejszym dokumencie wykorzystywane są następujące określenia i definicje:

APEC Wspólnota Ekonomiczna Azji i Pacyfiku (APEC) jest regionalnym forum gospodarczym mającym na celu wykorzystanie rosnącej współzależności w regionie Azji a Pacyfiku.
Dane osobowe przedsiębiorstwa Dane osobowe przetwarzane przez Cisco w kontekście przedsiębiorstwa, niebędące danymi osobowymi związanymi z zasobami ludzkimi.
Cisco Cisco Systems, Inc. i jej podmioty zależne na całym świecie.
Pracownik Cisco Każda osoba świadcząca usługi osobiste na rzecz Cisco w zamian za zapłatę, w tym pracownicy i wykonawcy, konsultanci i praktykanci.
Klienci Osoby, które są aktualnymi, byłymi lub potencjalnymi klientami Cisco, lub reprezentują organizacje, które są klientami.
EOG Europejski Obszar Gospodarczy – obejmuje państwa członkowskie UE i trzy państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Europejskie przepisy o ochronie danych Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679, Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE oraz wszelkie akty prawne i przepisy nadające im moc prawną w krajach EOG, wraz ze wszelkimi aktami prawnymi i przepisami zastępującymi je lub zmieniającymi.
Dane osobowe związane z zasobami ludzkimi Dane osobowe przetwarzane przez firmę Cisco w kontekście zatrudnienia.
Dane osobowe Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
Przetwarzanie danych osobowych  Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych w dowolnym momencie cyklu życia danych, w tym tworzenie, zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie w dowolny sposób (np. poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie), analizowanie, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzanie nie jest ograniczone do automatycznego przetwarzania lub typu nośnika. Podsumowując, Cisco przetwarza Dane osobowe za każdym razem, gdy nasze zewnętrzne podmioty przetwarzające dane używają, otwierają lub obsługują Dane osobowe w jakikolwiek sposób.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Globalne zasady ochrony danych osobowych i prywatności zostały zmienione i obowiązują od 1 maja 2020 roku.