Guest

Cisco Systems Poland sp. z o.o.
Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000019909
NIP 118-10-92-318
Kapitał zakładowy 10.004.000 zł