Guest

Η Συνεργατική Εταιρεία Μηχανογραφήσεως (ΣΕΜ) Λτδ εγκαθιστά λύσεις και εφαρμογές Cisco Collaboration παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες της

Hierarchical Navigation

Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2012. Ξεκινώντας το 1973 ως μια μικρή εταιρεία με μετόχους τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, η ΣΕΜ Λτδ, εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής στην Κύπρο. Σήμερα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής σε 99 Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που προσφέρουν τραπεζικές υπηρεσίες από 500 καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

Για να εξασφαλίσει η εταιρεία τη βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών της, επένδυε σε εφαρμογές επικοινωνίας και τηλεφωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της και απαιτήσεις των πελατών της. Η χρήση όμως διαφορετικών συστημάτων επικοινωνίας από κάθε συνεργατικό ίδρυμα, οδηγούσε τη ΣΕΜ σε πολλαπλάσια προσπάθεια και κόστος για την επίτευξη του συντονισμού των ενεργειών, τη σταθερότητα και την ασφάλεια του δικτύου με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα για συνέργειες μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και για οικονομίες κλίμακας ήταν περιορισμένες. Η δε ενημέρωση και ανανέωση των υφιστάμενων συστημάτων αποδείχτηκε ασύμφορη.

Η υλοποίηση λοιπόν ενός σχεδίου ανανέωσης που θα προσέφερε σταδιακά κεντρική πλατφόρμα επικοινωνίας για τους πελάτες της εταιρείας μπήκε στα άμεσα σχέδια. Η ΣΕΜ Λτδ αφού εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τις διαθέσιμες λύσεις της αγοράς κατέληξε στην τεχνολογική λύση Collaboration της Cisco. Η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας της Cisco διέθετε όλα όσα αναζητούσε η εταιρεία, όπως ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ασφάλεια, απόδοση και αξιοπιστία. Έχουν ήδη εγκατασταθεί λύσεις Unified Communications όπως Cisco Call Manager/Call Center, Cisco Cius και περισσότερα από 1000 IP τηλέφωνα, τα περισσότερα με δυνατότητες video και bluetooth, καθώς και λύσεις Collaboration Applications όπως Presence και Instant Messaging.

H ΣΕΜ Λτδ εγκαθιστώντας τις τεχνολογικές λύσεις Cisco Collaboration κατάφερε να επωφεληθεί με μείωση των τηλεπικοινωνιακών της εξόδων έως και 60% και ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 15%. Τα οφέλη για την εταιρεία δε σταματούν εκεί, αφού υπολογίζει σε άμεση απόσβεση της επένδυσης. Η ΣΕΜ προσφέρει ήδη στους πελάτες της ενοποιημένη κεντρική πρόσβαση σε υπηρεσίες, ευελιξία, οικονομίες κλίμακας, διευρυμένες υπηρεσίες καθώς και οφέλη από τις συνέργιες που επιτυγχάνει η ενιαία πλατφόρμα επικοινωνίας.

Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι η εγκατάσταση του Cisco Jabber 9.0 που προσφέρει τη δυνατότητα εργασίας από κάθε συσκευή και λειτουργικό. Το Jabber επιτρέπει την πρόσβαση σε presence και instant messaging (IM), voice, video, voice messaging, desktop sharing και conferencing.


ΣχετικÜ με τη Cisco

Η Cisco (NASDAQ: CSCO) εßναι η κορυφαßα εταιρεßα παγκοσμßως στην ανÜπτυξη δικτýων που μεταμορφþνει τον τρüπο με τον οποßο οι Üνθρωποι συνδÝονται, επικοινωνοýν και συνεργÜζονται. Περισσüτερες πληροφορßες σχετικÜ με τη Cisco εßναι διαθÝσιμες στη διεýθυνση http://www.cisco.com. ΣυνεχÞς ενημÝρωση εßναι διαθÝσιμη στη διεýθυνση http://newsroom.cisco.com.

Cisco και Cisco logo εßναι εμπορικÜ σÞματα Þ καταγεγραμμÝνα εμπορικÜ σÞματα της Cisco και/Þ των θυγατρικþν της στις ΗνωμÝνες Πολιτεßες και Üλλες χþρες. Λßστα με τα εμπορικÜ σÞματα της Cisco εßναι διαθÝσιμη στη διεýθυνση http://www.cisco.com/go/trademarks. ΕμπορικÜ σÞματα τρßτων παρüχων εßναι περιουσßα των αντßστοιχων ιδιοκτητþν τους. Η χρÞση του üρου συνεργÜτης δεν υπονοεß οποιαδÞποτε σχÝση συνεργασßας ανÜμεσα στη Cisco και σε Üλλη εταιρεßα. 

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail


Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε

 • e-mail
 • Εντοπίστε επαφές σε όλον τον κόσμο
 • Μπείτε σε ένα Φόρουμ Συζήτησης
 • Για Tεχνική Υποστήριξη 
 • Βρείτε έναν Μεταπωλητή στην περιοχή σας
 • Διαχειριστείτε τις επιλογές του e-mail

Μοιραστείτε το