Guest

Software

Phần mềm thoại

Công cụ nhắc nhở

Nhóm công nghệ thoại của Cisco đã tạo ra một công cụ nhắc nhở mới, cứng vững hơn cho phép bạn lựa chọn các lời nhắc về các sản phẩm độc lập, bao gồm: Quản lý Truyền thông Hợp nhất của Cisco, Giải pháp Trung tâm Đáp ứng khách hàng của Cisco, máy điện thoại IP của Cisco, sản phẩm MeetingPlace của Cisco, sản phẩm Cisco Unity, và Trung tâm liên lạc của Cisco.

Công cụ nhắc nhở phần mềm mới này đòi hỏi đăng nhập ở cấp độ CCO có tính năng hỗ trợ nhắn nhở qua email. Để tham gia và đưa ra lựa chọn về các ứng dụng phần mềm, xin vui lòng bấm vào đây.


Thiết bị quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco
Phiên bản 5.1
Phiên bản 5.0
Phiên bản 4.3
Phiên bản 4.2
Phiên bản 4.1
Phiên bản 4.0
  Phiên bản 3.3
Phiên bản 3.2
Định vị bộ cài đặt
Lưu trữ & Trì hoãn phát hành
Các phiên bản trước của sản phẩm CallManager
Tiện ích quản lý truyền thông hợp nhất
Môi trường ứng dụng hợp nhất của Cisco
Môi trường ứng dụng hợp nhất của Cisco

PhoneProxy hợp nhất của Cisco
Phiên bản 1.0

Sản phẩm SolutionsPlus của Cisco
Công cụ thoại của Cisco

Phiên bản Express của hệ thống quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco (CCME) /
Thoại ở địa điểm từ xa có khả năng hồi phục (SRST)

Thiết bị CallManager hợp nhất phiên bản Express của Cisco & SRST
Thiết bị CallConnector hợp nhất của Cisco dành cho Microsoft Office

Các giải pháp đáp ứng khách hàng của Cisco

Phần mềm Cisco BTS10200

Phát hành 03.05.03 Phiên bản 08
Phát hành 03.05.04 Phiên bản 01
Phát hành 03.05.05 Phiên bản 00
Phát hành 03.05.05 Phiên bản 02
Phát hành 04.02.00 Phiên bản 04
Phát hành 04.02.00 Phiên bản 10
Phát hành 04.02.00 Phiên bản 11
Phát hành 04.04.00 Phiên bản 04
Phát hành 04.05.00 Phiên bản 14
  Phát hành 04.04.00 Phiên bản 07
Phát hành 04.04.01 Phiên bản 00
Phát hành 04.04.01 Phiên bản 10
Phát hành 04.05.00 Phiên bản 00
Phát hành 04.05.00 Phiên bản 08
Phát hành 04.05.00 Phiên bản 13
Phát hành 04.05.01 Phiên bản 14
Phát hành 04.05.01 Phiên bản 24

Cisco Unified CallConnector dành cho Microsoft Dynamic CRM


ICS 7750
Các phiên bản hệ thống 2.1 đến 2.5.x
Phiên bản hệ thống 2.6
Các ứng dụng

Cisco Unified Presence
Phiên bản 1.0
Định vị bộ cài đặt

Máy khách truyền thông hợp nhất Cisco
Truyền thông cá nhân hợp nhất của Cisco
Truyền thông IP của Cisco
SoftPhone IP của Cisco
Những ưu điểm về video hợp nhất của Cisco

Điểm đầu cuối IP hợp nhất của Cisco
Thông báo trễ điểm đầu cuối hợp nhất của Cisco
Firmware máy điện thoại IP hợp nhất của Cisco - 7900
Firmware máy điện thoại IP vô tuyến hợp nhất của Cisco
Firmware 7905/7912 SIP/H323 máy điện thoại IP hợp nhất của Cisco
Firmware 7940/7960 MGCP máy điện thoại IP hợp nhất của Cisco
Firmware 7940/7960 SIP máy điện thoại IP hợp nhất của Cisco
Công cụ máy khách điện thoại IP hợp nhất của Cisco
Firmware 3900 điện thoại IP hợp nhất của Cisco

Bộ giao tiếp PBX số 7600
Kết nối hội nghị Cisco
Đáp ứng khẩn cấp của Cisco
Công cụ định dạng ALI dành cho Đáp ứng khẩn cấp của Cisco

Cisco MeetingPlace
Máy chủ MeetingPlace   Meeting Time
Hội nghị web của MeetingPlace   MeetingPlace cho Outlook
MeetingPlace cho Lotus Notes   MeetingPlace IM
Sao lưu MeetingPlace   MeetingPlace IP
MeetingPlace GWSIM   MeetingPlace SMTP
MeetingPlace Video   Máy chủ thư mục MeetingPlace
Điện thoại IP của MeetingPlace   Cisco Unified MeetingPlace 5.4

Cisco MeetingPlace Express
Phiên bản 1.1
Phiên bản 1.2
  Khôi phục mật khẩu

Phần mềm Cisco Unity
Unity 4.2
Unity 4.1
Unity 4.0
Unity 3.1
Phần mềm Unity Bridge
Unity-CM TSP
Unity PIMG
  Unity VMO
Kết nối thoại Unity
Các phần tử Unity khác
Lưu trữ Unity
Cập nhật Microsoft cho Unity
Truy nhập tin nhắn di động Unity của Cisco
Tiện ích Unity


Phần mềm kết nối hợp nhất của Cisco
Kết nối hợp nhất của Cisco
Lưu trữ kết nối hợp nhất của Cisco
Unity-CM TSP
Unity PIMG

Phần mềm Cisco Unity Express
Phiên bản 1.1.2
Phiên bản 1.1.1
Phiên bản 2.0.1
Phiên bản 2.0.2
Phiên bản 2.1.1
Phiên bản 2.1.2
Phiên bản 2.1.3
Phiên bản 2.2.1
Phiên bản 2.2.2
Phiên bản 2.3.1
Phiên bản 2.3.2
Phiên bản 2.3.3
Phiên bản 2.3.4

Các phần tử nút mạng Cisco EGW 2200
 
Cổng doanh nghiệp Cisco
Phiên bản 1.1.2
Các phần tử nút mạng Cisco PGW 2200  
Các bản vá Solaris 8
Bản vá Solaris 10 - Sparc
Bản vá Solaris 10 - Opteron
Cisco Media Gateway Controller
Phiên bản 7.4.11
Phiên bản 7.4.12
Phiên bản 9.1.5
Phiên bản 9.2.2
Phiên bản 9.3.2
Phiên bản 9.4.1
Phiên bản 9.5.2
Phiên bản 9.6.1
Phiên bản 9.7.3 - Sparc
Phiên bản 9.7.3 - Opteron
Máy chủ Đo lường và Tính cước của Cisco
Phiên bản 2.68
Phiên bản 3.10
  Phiên bản 3.13
Phiên bản 3.20

Giao diện báo hiệu H.323 của Cisco
Phiên bản 2.20
Phiên bản 2.21
Phiên bản 4.1
  Phiên bản 4.2

Phiên bản 4.3.2

Cisco PGW 2200 gia tăng phần mềm hạn chế
Phiên bản 1.0(2)

Quản lý nút mạng của thiết bị điều khiển cổng đa phương tiện của Cisco
Công cụ cung cấp dịch vụ thoại của Cisco

Phần mềm ứng dụng thoại
Bộ chuyển đổi thoại tương tự ATA 186/188
Dịch vụ sản phẩm thoại IP của Cisco
Công cụ cung cấp thoại của Cisco
Giao thức tin báo tương tác Gatekeeper
Hỗ trợ cá nhân của Cisco
SVX4310
VCO4K
Card tính năng thoại VCWare
Cisco VG248
Quản lý di động của Cisco

Phần mềm liên hệ khách hàng của Cisco
Dòng sản phẩm quản lý liên lạc thông minh của Cisco

Dòng sản phẩm đáp ứng thoại tương tác của Cisco
Cổng thoại dành cho khách hàng của Cisco

Dòng sản phẩm trung tâm liên lạc IP của Cisco
Các sản phẩm liên lạc khách hàng khác

Thông tin hỗ trợ
Bản tin về sản phẩm
Các ứng dụng thoại
Catalô sản phẩm
Tài liệu

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn