Imate li račun?

 •   Personalizirani sadržaj
 •   Proizvodi i podrška

Treba vam račun?

Kreiraj račun

Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti

1. Svrha

Kompanija Cisco posvećena je zaštiti privatnosti Ličnih podataka njenih Zaposlenika, Klijenata, Poslovnih partnera i drugih fizičkih lica čiji se identitet može utvrditi. Kompanija Cisco zbog toga je uvela globalni program zaštite podataka i privatnosti s namjerom da postavi i održava visoke standarde prikupljanja, upotrebe, otkrivanja, pohrane, zaštite, prenosa Ličnih podataka, pristupanja Ličnim podacima i drugih načina obrade Ličnih podataka. Ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti su temelj tog programa zaštite podataka i privatnosti i u njima je izložen pristup kompanije Cisco obradi Ličnih podataka u cijelom svijetu.

2. Djelokrug

Ovih pravila moraju se pridržavati svi zaposlenici, ugovarači, savjetnici, privremeni i drugi zaposlenici u kompaniji Cisco i njenim podružnicama, uključujući sve osoblje koje je povezano s trećim stranama koje eventualno imaju pristup primjenjivim resursima kompanije Cisco, uključujući usluge u oblaku koje su hostirane unutar ili izvan kompanije Cisco.

Ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti važe globalno za obradu Ličnih podataka od strane kompanije Cisco, kako za elektroničku tako i ručnu (tj. podaci odštampani s tvrdim uvezom, na papiru ili u analognom obliku). Sva pravna lica kompanije Cisco i svi zaposlenici kompanije Cisco pridržavat će se ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti.

Kada je riječ o Ličnim podacima ljudskih resursa i Poslovnim ličnim podacima, Globalna pravila zaštite podataka ljudskih resursa kompanije Cisco i Pravila zaštite poslovnih ličnih podataka i privatnosti kompanije Cisco nadopunjuju ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti. U tim unutrašnjim dokumentima detaljnije je opisan način primjene ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti na Lične podatke ljudskih resursa i Poslovne lične podatke i ti dokumenti pružaju smjernice za Zaposlenike kompanije Cisco u pogledu pravilnog postupanja s Ličnim podacima.

Ova Pravila važe za sve Lične podatke koje stvara, prikuplja, obrađuje, upotrebljava, dijeli ili uništava Cisco i koji se stvaraju prikupljaju, obrađuju, upotrebljavaju, dijele ili uništavaju za kompaniju Cisco.

3. Izjave o načelima

3.1 Primjerene mjere zaštite za obradu Ličnih podataka

Zajedno s Globalnim pravilma zaštite podataka ljudskih resursa i Pravilima zaštite poslovnih ličnih podataka i privatnosti, ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti također trebaju pružiti prikladne mjere zaštite za obradu Ličnih podataka koji su povjereni kompaniji Cisco i preneseni iz država u kojima su te zaštite propisane. Ovaj dokument treba omogućiti kompaniji Cisco prenos Ličnih podataka u bilo koji dio svijeta u kojem su oni potrebni radi omogućenja njenih unutrašnjih poslovnih procesa, podrške tim procesima ili radi omogućenja usluga i funkcija proizvoda. U tu svrhu se i u Globalnim pravilima zaštite podataka ljudskih resursa i u Pravilima zaštite podataka ljudskih resursa za EEP i u Pravilima zaštite poslovnih ličnih podataka i privatnosti navode određene dodatne obaveze i zakonska prava u slučajevima u kojima se razlikuju i važe Evropski zakon o zaštiti podataka, zakoni i propisi o zaštiti podataka Amerike, APEC-a i drugih država ili regija.

3.2 Usklađenost s važećim zakonima

Cisco će se u cijelom svijetu pridržavati važećih lokalnih zakona i propisa o zaštiti podataka.

U slučajevima u kojima važeći zakoni o zaštiti podataka nameću veći stepen zaštite Ličnih podataka od stepena zaštite koji je određen ovim Globalnim pravilima zaštite ličnih podataka i privatnosti prevladat će zahtjevi važećih zakona o zaštiti podataka. U slučajevima u kojima je važećim zakonima o zaštiti podataka propisan niži stepen zaštite Ličnih podataka od stepena zaštite koji je određen ovim Globalnim pravilima zaštite ličnih podataka i privatnosti prevladat će zahtjevi ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti.

U slučajevima u kojima Zaposlenici kompanije Cisco imaju razloga vjerovati da važeći zakoni onemogućuju kompaniji Cisco ispunjenje njenih obaveza koje proizlaze iz ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti ti Zaposlenici bez odlaganja će obavijestiti Globalni ured za privatnost (engl. Global Privacy Office), privacy@cisco.com, i/ili Odjel za pravne poslove kompanije Cisco (engl. Cisco Legal), generalcounsel@cisco.com. U slučajevima sukoba između važećih zakona i ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti Povjerenik za zaštitu podataka i Odjel za pravne poslove kompanije Cisco donijet će odgovornu odluku u pogledu potrebne mjere rješavanja tog sukoba, a u slučaju nedoumice posavjetovat će se s odgovarajućim regulatornim tijelom.

3.3 Načela zaštite privatnosti

Slijede visoka načela koja predstavljaju temelj praksi kompanije Cisco u pogledu prikupljanja, upotrebe, otkrivanja, pohrane, zaštite, prenosa Ličnih podataka, pristupa Ličnim podacima i drugih načina obrade Ličnih podataka.

 • Pravednost

 • Cisco će Lične podatke obrađivati u skladu sa zakonima, pravedno i transparentno.

 • Ograničenje svrhe

 • Cisco će Lične podatke prikupljati samo u određene, jasne i legitimne svrhe. Sve naknadne obrade trebaju biti u skladu s tim svrhama, osim ako je kompanija Cisco pribavila pristanak odgovarajućeg fizičkog lica ili ako je obrada zakonom dozvoljena.

 • Razmjernost

 • Cisco će obrađivati samo one Lične podatke koji su primjereni, relevantni i koji nisu prekomjerni s obzirom na svrhe u koje se obrađuju.

 • Cjelovitost podataka

 • Cisco će Lične podatke održavati tačnima, potpunima i ažurnima u mjeri u kojoj je to osnovano potrebno za ispunjenje svrha u koje se ti podaci obrađuju.

 • Čuvanje podataka

 • Cisco će Lične podatke držati u obliku koji omogućuje identificiranje nosioca podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha ili drugih dozvoljenih svrha u koje su Lični podaci prikupljeni.

 • Sigurnost podataka

 • Cisco će uvesti primjerene i prihvatljive tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Ličnih podataka od slučajnog i nezakonitog uništenja kao i slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja, upotrebe i pristupa. Cisco će eventualne treće strane koje Lične podatke obrađuju u ime kompanije Cisco uputiti i ugovorno će ih obavezati da: (a) te podatke prikupljaju samo u svrhe koje su u skladu sa svrhama obrade kompanije Cisco; i (b) uvedu primjerene tehničke i organizacijske mjere zaštite tih Ličnih podataka.

 • Prava fizičkih lica

 • Cisco će Lične podatke obrađivati uz poštivanje prava fizičkih lica u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

 • Odgovornost

 • Cisco će primijeniti primjerena pravila, postupke/procese, kontrole i druge mjere koje su potrebne da bi kompanija Cisco mogla dokazati da obrađuje Lične podatke u skladu s ovim Globalnim pravilima zaštite ličnih podataka i privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka.

3.4 Ažuriranja ovih Pravila

Cisco može povremeno preispitivati i mijenjati svoje prakse, pravila i postupke u vezi sa zaštitom podataka, uključujući ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti. U slučaju značajnih promjena kompanija Cisco:

 • poduzet će primjerene korake u svrhu obavještavanja svih pravnih lica kompanije Cisco, Zaposlenika i Poslovnih partnera kompanije Cisco kao i drugih nosilaca podataka na koje te izmjene i dopune utječu; i
 • objavit će primjerena obavještenja o promjenama na odgovarajućim web lokacijama, unutrašnjim i vanjskim, ako je to primjereno.

4. Usklađenost s Pravilima

Kompanija Cisco osigurat će da se svi Zaposlenici kompanije Cisco pridržavaju ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti. Zaposlenici kompanije Cisco moraju se pridržavati ovih Globalnih pravila. Slijede zahtjevi za usklađenost s Pravilima:

4.1 Datum stupanja na snagu obaveze o usklađenosti:

Ova Pravila stupit će na snagu po odobrenju.

4.2 Mjerenje usklađenosti

Usklađenost s ovim Globalnim pravilima zaštite ličnih podataka i privatnosti provjerava se različitim sredstvima, uključujući izvještaje iz dostupnih poslovnih alata, unutrašnje i vanjske revizije, samoocjenjivanje i/ili povratne informacije upućene vlasnicima pravila. Cisco će kontinuirano nadzirati svoju usklađenost s ovim Pravilima. Cisco će periodično provjeravati da li su ova Globalna pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti u skladu važećim zakonima o zaštiti podataka i da li se pridržava ovih Pravila.

4.3 Iznimke usklađenosti

Za svaku iznimku ovih Globalnih pravila zaštite ličnih podataka i privatnosti potrebno je pisano odobrenje Povjerenika za zaštitu podataka i Odjela za pravne poslove kompanije Cisco.

Svi zapisi o iznimkama arhivirat će se u skladu s Postupkom upravljanja zapisima kompanije Cisco, a ne na prenosnom računaru pojedinaca.

4.4 Neusklađenost

Usklađenost s pravilima kompanije Cisco je obavezna. Odstupanje od ovih Pravila i i neusklađenost s njima, uključujući pokušaje zaobilaženja navedenih pravila/postupka/ procesa zaobilaženjem ili svjesnim manipuliranjem postupka/procesa, sistema ili podataka, može dovesti do disciplinskih mjera, uključujući otkaz, ukoliko je to dozvoljeno lokalnim zakonima.

U nekim državama kršenja propisa koji su uvedeni u svrhu zaštite Ličnih podataka mogu dovesti do administrativnih sankcija, kazni, zahtjeva za naknadu štete, zahtjeva za propuštanje i/ili drugih građanskih ili krivičnih progona ili mjera.

5. Povezana pravila i postupci/procesi

Online izjava o privatnosti kompanije Cisco

Kodeks poslovnog ponašanja kompanije Cisco

6. Prateći dokumenti

Globalna pravila zaštite podataka ljudskih resursa kompanije Cisco

Pravila zaštite poslovnih ličnih podataka i privatnosti kompanije Cisco

7. Definicije

U ovom dokumentu upotrebljavaju se sljedeći pojmovi i definicije:

 

Cisco Kompanija Cisco Systems, Inc. i njene podružnice u cijelom svijetu.
Lični podaci Svi podaci u vezi s identificiranim fizičkim licem ili fizičkim licem čiji se identitet može utvrditi (“nosilac podataka”). Fizičko lice čiji se identitet može utvrditi je lice koje se može identificirati direktno ili indirektno, posebno putem reference na identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ili društvene karakterisitike tog živog fizičkog lica.
Lični podaci ljudskih resursa Lični podaci koje Cisco obradi u kontekstu zaposlenja.
Poslovni lični podaci Lični podaci koje Cisco obradi u poslovnom kontekstu, a koji nisu podaci ljudskih resursa.
Evropski zakon o zaštiti podataka Direktiva o zaštiti podataka EU-e 95/46/EC i privatnost, Direktiva o elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC i svi zakoni i propisi koji pravno obavezuju na njih u državama EEP-a kao i svi nasljedni ili zamjenski zakoni i propisi, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (2016/679).
Zaposlenik kompanije Cisco Osoba koja lično pruža usluge kompaniji Cisco u zamjenu za platu. To su zaposlenici, ugovarači, savjetnici i praktikanti.
EEP Evropski ekonomski prostor
APEC Asia Pacific Economic Cooperation (Azijsko-pacifička ekonomska saradnja)

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.