Guest

Chương trình đám mây và dịch vụ được quản lý (CMSP)Chúng tôi đang phát triển và bạn cũng thế

Thúc đẩy tăng trưởng của bạn với các dịch vụ được quản lý và Đám mây của Cisco. (PDF - 405 KB)

Chúng tôi đang phát triển và bạn cũng thế

Đối tác CMSP của Cisco đăng nhập tại đây

Tìm hiểu cách thức đối tác đạt được kết quả kinh doanh với Cisco trong đám mây. Đọc báo cáo chính thức về IDC để khám phá cách thức bạn cũng có thể đạt được kết quả kinh doanh.

Vươn đến thị trường mới với sự tự tin

Khi bạn ở trong Chương trình đám mây và dịch vụ được quản lý (CMSP), bạn có thể tiếp cận thị trường với sự tự tin rằng dịch vụ của bạn có chất lượng vượt trội. Các ưu đãi, dịch vụ và kiến trúc đám mây của chúng tôi được hỗ trợ nhờ nền tảng bảo mật và hỗ trợ ưu việt. Giờ đây, bạn có thể nói chuyện chi tiết hơn với khách hàng về việc tận dụng tối đa đám mây và thể hiện lý do tại sao bạn đã sẵn sàng để giúp họ thực hiện điều đó.

Sự phát triển của Chương trình đám mây và dịch vụ được quản lý

Cuối năm nay, chúng tôi sẽ phát triển chương trình này để cung cấp cho bạn và khách hàng của bạn thêm lựa chọn và sự linh hoạt với sự ra mắt của ưu đãi, dịch vụ và kiến trúc đám mây mới. Những thay đổi mới sẽ liên tục diễn ra theo thời gian. Nhấp vào đây để tải cập nhật mới nhất.

Chương trình đám mây và dịch vụ được quản lý đang phát triển này là một nền tảng toàn diện công nhận, giúp thúc đẩy và khen thưởng các đối tác cung cấp đám mây, dịch vụ được quản lý hoặc dịch vụ ảo được quản lý dựa trên công nghệ của Cisco.

Xem đồ họa thông tin (PDF - 405 KB) Tệp Adobe PDF

Bạn đã sẵn sàng để phát triển trong đám mây chưa?

Cisco và đối tác của chúng tôi đang cùng nhau kết nối các đám mây riêng tư, công cộng, mở và kết hợp thành "đám mây của các đám mây" kết nối với nhau trên toàn cầu. Giờ đây, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của bạn lựa chọn, tuân thủ và điều khiển, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về dịch vụ tích hợp cho đám mây.

Tìm hiểu đám mây và Intercloud có thể làm những gì cho doanh nghiệp của bạn. Hãy tham gia Chương trình đám mây và dịch vụ được quản lý. Gửi đơn đăng ký của bạn hoặc liên hệ với Nhân viên quản lý tài khoản đối tác của Cisco.