Guest

ศูนย์กลางจัดหางาน - Training & Events

Career Connection

ศูนย์กลางจัดหางาน

ศูนย์กลางจัดหางาน เป็นวิธีการล่าสุดในการหาตำแหน่งงานจากทั่วโลก เป็นศูนย์กลางระหว่าง ผู้ว่าจ้าง และบุคคลากรที่จบหลักสูตร จากสถาบันระบบเครือข่ายของซิสโก้ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานทั่วไป พาร์ทไทม์ สัญญารายปี หรือ ว่าจ้างเป็นโครงการ ศูนย์กลางจัดหางานก็ช่วยให้คุณได้เลือกตำแหน่งงานจากทั่วโลกตามที่คุณต้องการ

สร้างความพร้อมให้กับผู้ทำงานด้านไอทีทั่วโลก

สถาบันระบบเครือข่ายของซิสโก้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และได้สร้างความพร้อมให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถในการทำงานด้านระบบเครือข่าย และไอทีทั้งในส่วนราชการ และเอกชน ด้วยสาขามากกว่า 1,100 แห่ง และผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 98,000 คน ในเอเชียแปซิฟิก สถาบันระบบเครือข่ายของซิสโก้ กำลังเตรียมบุคคลากร ป้อนให้กับตลาดงานด้านไอทีทั่วโลก ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนมืออาชีพด้านไอทีในปัจจุบัน

เข้าสู่โลกแห่งการจัดหางาน

ศูนย์กลางจัดหางาน จะช่วยให้ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน ได้เข้าสู่ศูนย์รวมผู้ที่มีความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถเข้าสู่ระบบ ศูนย์กลางจัดหางานในเอเซียแปซิฟิก ได้ด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนสถาบันฯ เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้ว่าจ้างจะได้รับ ID และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ การเป็นผู้สนับสนุนนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการรักษาความเป็นกลาง ให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน


ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

สถาบันระบบเครือข่ายของซิสโก้ เป็นนวัตกรรมล่าสุดในระบบการศึกษาด้านไอที ด้วยศูนย์กลางจัดหางาน องค์กรของคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจ้างงาน เพราะมีศูนย์กลางให้พบกับบุคลากรที่มีความสามารถ และพร้อมปฏิบัตงานได้ทันที


ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท