Guest

Cisco Capital

Cisco Capital

Learn how key decision makers are approaching information and technology (ICT) procurement

Free report download on Cisco Capital's Industry Report - New Research on the Future of Technology Procurement.

Invest for the Future with Added Confidence

Cisco Capital offers you the most competitive and flexible financing to acquire Cisco technologies. We deliver financing solutions designed to support our customers' business goals and technology needs both now and in the future. Find out how we help the financial, manufacturing and public sectors invest in the future.

ข้อได้เปรียบสำคัญจากบริการทางการเงินของ Cisco Capital
Cisco Capital ให้บริการโซลูชันทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถนำเทคโนโลยีและบริการของ Cisco มาใช้ได้ในทันที ประโยชน์ทางธุรกิจบางประการจากการร่วมงานกับ Cisco Capital ประกอบด้วย

  • ทางเลือกแหล่งเงินทุน – บริการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินสำหรับการใช้โซลูชันของ Cisco
  • การสงวนเงินสด – กระจายค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา รักษาเครดิต และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากล่วงหน้า
  • การชำระเงินที่คาดการณ์ได้ในโซลูชันเดียว – รวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการของ Cisco และอุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สามเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดโซลูชันทางกลยุทธ์เพียงหนึ่งเดียว
  • ต้นทุนที่ต่ำกว่า – รับประโยชน์จากราคาที่น่าดึงดูดใจ และราคาซาก เพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของและเร่งให้เกิดผลกำไรในการลงทุน
  • การจัดการวงจรชีวิตของอุปกรณ์ – ช่วยจัดการต้นทุน ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยงความล้าสมัยด้วยทางเลือกการย้ายระบบที่ยืดหยุ่นและการเลิกใช้งานอุปกรณ์ที่สะดวกง่ายดาย
  • ความยืดหยุ่นสูงสุด – ปกป้องการลงทุนเพิ่มเติมด้วยทางเลือกกำหนดการชำระเงิน ช่วงระยะเวลา และการสิ้นสุดระยะเวลาเช่าซื้อที่เหมาะสม

บริการข้อเสนอทางการเงินที่มีให้สำหรับคุณ

ชื่อข้อเสนอ คุณสมบัติ เทคโนโลยี
Open Pay PDF

แผนการเงินสำหรับอุปกรณ์UCSที่ออกแบบมาเพือตอบสนอง การเก็บข้อมูลที่แบบคาดการณ์ล่วงหน้า และ แบบที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าได้

Cisco Unified Computing System (UCS)

Easy Pay PDF

ดอกเบี้ย 0%สำหรับการเปลี่ยนแปลงไปโครงข่ายดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ของCisco

All Cisco products


ส่งอีเมล์ ciscocapitalapac@cisco.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Capital และวิธีการให้บริการทางการเงินสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ