Guest

Prehlad

Prehlad

Legislatívne a environmentálne faktory skombinované s konkurencným úsilím zavádzat najnovšie technologické riešenia, ponúkajú mnohým spolocnostiam výzvu zvládnut svoj technologický odpad. Spolocnost Cisco ponúka tento Program pre spätný odber a recykláciu ako súcast celkovej iniciatívy riadenia e-odpadu, aby Vám poskytla spôsob, ako poslat spät zariadenie spolocnosti Cisco za úcelom vhodného spracovania, regenerácie, recyklácie a environmentálne vhodnej likvidácie.

Zariadenie vrátené spolocnosti Cisco prostredníctvom tohto programu bude spracované spôsobom bezpecným pre životné prostredie pomocou procesov, ktoré sú v súlade so všetkými nariadeniami o e-odpade - ako je Smernica EU WEEE (Smernica o elektrickom a elektronickom odpade), švajciarske nariadenia, všetky smernice EPA a americké federálne, štátne a miestne zákony. Spolocnost Cisco môže poskytnút Potvrdenie o znicení pre všetky zariadenia, ktoré sú na základe žiadosti vrátené prostredníctvom tohto programu. Všetky výrobky znacky Cisco budú okamžite prijaté do tohto programu recyklácie. Spolocnost Cisco bude na základe „požiadania“ pracovat so svojimi zákazníkmi, ktorí požadujú pomoc pri vhodnom spracovaní, regenerácii, recyklácii a environmentálne vhodnej likvidácii konkurencných sietových výrobkov alebo \x{010F}alších výrobkov IT (informacnej technológie).

Spolocnost Cisco hradí náklady za dopravu a recykláciu (ak nie je v casti o podmienkach pre konkrétny clenský štát uvedené inak). Spolocnost Cisco nefinancuje náklady spojené s balením a odinštalovaním produktov, no tieto služby sú k dispozícii za poplatok.