Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Globálna politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia

1. Účel

Spoločnosť Cisco sa zaväzuje chrániť súkromie osobných údajov svojich pracovníkov, zákazníkov, obchodných partnerov a ostatných identifikovateľných osôb. Spoločnosť Cisco preto zaviedla globálny program ochrany údajov a súkromia s cieľom vypracovať a udržiavať vysoké normy týkajúce sa zberu, používania, poskytovania, ukladania, zabezpečenia, sprístupňovania, prenosu a ďalšieho spracovania osobných údajov. Táto globálna politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia je základom programu ochrany údajov a súkromia a opisuje prístup spoločnosti Cisco k spracovaniu osobných údajov v celosvetovom meradle.

2. Rozsah pôsobnosti

Všetci zamestnanci, zmluvní partneri, poradcovia, dočasní a ostatní pracovníci spoločnosti Cisco a jej dcérskych spoločností musia dodržiavať túto politiku, a to aj pracovníci pridružení k tretím stranám, ktorí môžu mať prístup k akémukoľvek platnému zdroju spoločnosti Cisco vrátane služieb založených na cloude, ktorý je prevádzkovaný interne alebo externe spoločnosťou Cisco.

Táto globálna politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia sa uplatňuje v celosvetovom meradle na účely spracovania osobných údajov spoločnosťou Cisco, a to elektronickými aj manuálnymi prostriedkami (napr. tlačená kópia, papierová alebo analógová forma). Všetky subjekty spoločnosti Cisco a pracovníci spoločnosti Cisco dodržiavajú túto globálnu politiku v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.

Pokiaľ ide o osobné údaje týkajúce sa ĽZ (ľudských zdrojov) a najmä osobných údajov týkajúcich sa podnikateľskej činnosti, táto globálna politika spoločnosti Cisco v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia je doplnená globálnou politikou v oblasti osobných údajov týkajúcich sa ĽZ a politikou spoločnosti Cisco v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia týkajúcich sa podnikateľskej činnosti. Tieto interné dokumenty podrobne opisujú, ako sa globálna politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia uplatňuje na osobné údaje týkajúce sa ĽZ a na osobné údaje týkajúce sa podnikateľskej činnosti, a poskytuje pracovníkom spoločnosti Cisco usmernenie k správnemu zaobchádzaniu s osobnými údajmi.

Táto politika sa uplatňuje na všetky osobné údaje, ktoré vytvára, zhromažďuje, spracováva, používa, ukladá alebo odstraňuje spoločnosť Cisco, alebo sa to deje v jej mene.

3. Vyhlásenie (vyhlásenia) súvisiace s touto politikou

3.1 Primerané zabezpečenie spracovania osobných údajov

Spolu s globálnou politikou v oblasti ochrany údajov týkajúcich sa ĽZ a politikou v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia týkajúcich sa podnikateľskej činnosti je táto globálna politika v oblasti ochrany súkromných údajov a súkromia určená aj na primerané zabezpečenie spracovania osobných údajov poskytnutých spoločnosti Cisco a prenášaných z krajín, ktoré vyžadujú túto ochranu. Má umožniť spoločnosti Cisco, aby vykonávala prenos osobných údajov na celosvetovej úrovni tam, kde je to potrebné, s cieľom umožniť a podporiť jej interné obchodné procesy alebo umožniť funkčnosť služieb a produktov. Na tento účel globálna politika v oblasti ochrany údajov týkajúcich sa ĽZ, politika v oblasti ochrany údajov týkajúcich sa ĽZ EHP a politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia týkajúcich sa podnikateľskej činnosti opisujú určité dodatočné povinnosti a zákonné práva v situácií, ak sa právne predpisy o ochrane údajov a požiadavky Európy, USA, krajín APEC a iných krajín alebo regiónov líšia a sú platné.

3.2 Dodržiavanie platných právnych predpisov

Spoločnosť Cisco dodržiava na celom svete všetky miestne platné právne predpisy a požiadavky, ktoré sa týkajú ochrany údajov.

Ak platné právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov vyžadujú vyššiu úroveň ochrany osobných údajov, ako je úroveň stanovená v tejto globálnej politike v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, požiadavky platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany údajov majú prednosť. Ak platné právne predpisy stanovujú nižšiu úroveň ochrany osobných údajov, ako je úroveň stanovená v tejto globálnej politike v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, požiadavky tejto globálnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia majú prednosť.

Ak pracovníci spoločnosti Cisco majú dôvod domnievať sa, že platné právne predpisy bránia plneniu ich povinností v súlade s globálnou politikou v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, ihneď informujú globálnu oddelenie pre ochranu súkromia – privacy@cisco.com a/alebo právne oddelenie spoločnosti Cisco – generalcounsel@cisco.com. Ak existuje rozpor medzi platnými právnymi predpismi a touto globálnou politikou v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, vedúci oddelenia pre ochranu súkromia a právne oddelenie spoločnosti Cisco prijmú zodpovedné rozhodnutie o opatrení, ktoré treba prijať na vyriešenie tohto rozporu, a v prípade pochybností sa poradia s príslušným regulačným orgánom.

3.3 Zásady ochrany súkromia

V nasledujúcom texte sú stanovené zásady na vysokej úrovni, ktorým podliehajú postupy spoločnosti Cisco týkajúce sa zberu, používania, poskytovania, ukladania, zabezpečenia, sprístupňovania, prenosu alebo iného spracovávania osobných údajov.

 • Čestnosť

 • Spoločnosť Cisco spracováva osobné údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

 • Obmedzenie účelu

 • Spoločnosť Cisco zhromažďuje osobné údaje len na konkrétny, výslovný a zákonný účel (účely). Každé následné spracovanie by malo byť zlučiteľné s týmto účelom (účelmi), pokiaľ spoločnosť Cisco nezíska súhlas osoby alebo nie je spracovanie inak povolené právnymi predpismi.

 • Primeranosť

 • Spoločnosť Cisco spracováva osobné údaje len v príslušnej a relevantnej miere, ktorá neprekračuje účel (účely), na ktoré sa spracovávajú.

 • Integrita údajov

 • Spoločnosť Cisco uchováva osobné údaje v presnom, úplnom a aktualizovanom stave, ako je primerane potrebné na účel (účely), na ktorý sa spracovávajú.

 • Uchovávanie údajov

 • Spoločnosť Cisco uchováva osobné údaje vo forme, ktorá je osobne identifikovateľná, na dobu, ktorá nie je dlhšia, ako je potrebné na splnenie účelu (účelov) alebo iného povoleného účelu (účelov), na ktorý boli osobné údaje získané.

 • Zabezpečenie údajov

 • Spoločnosť Cisco vykonáva všetky vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu alebo náhodnej strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu, používaniu alebo prístupu. Spoločnosť Cisco poskytne pokyny a zmluvne vyžaduje od prípadných tretích strán, ktoré spracovávajú osobné údaje v mene spoločnosti Cisco, aby: (a) ich spracovávali len na účely zhodné s účelom (účelmi) na spracovanie spoločnosti Cisco; a (b) vykonávali vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 • Práva jednotlivcov

 • Spoločnosť Cisco spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý dodržiava práva jednotlivcov v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.

 • Zodpovednosť

 • Spoločnosť Cisco vykonáva vhodné politiky, procesy, kontroly a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby mohla preukázať, že jej spracovanie osobných údajov je v súlade s globálnou politikou v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia a platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.

3.4 Aktualizácie tejto politiky

Spoločnosť Cisco môže priebežne preskúmať a revidovať svoje praktiky, politiky a postupy týkajúce sa ochrany údajov vrátane globálnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia. V prípade akýchkoľvek významných zmien spoločnosť Cisco:

 • Podnikne primerané kroky, aby informovala všetky subjekty, pracovníkov, obchodných partnerov spoločnosti Cisco a ostatné osoby dotknuté týmito zmenami; a
 • Uverejní primerané oznámenia o zmenách na príslušných webových stránkach – podľa možnosti na interných aj externých.

4. Dodržiavanie politiky

Spoločnosť Cisco sa zaväzuje zabezpečiť, aby pracovníci spoločnosti Cisco dodržiavali túto globálnu politiku v oblasti ochrany súkromných údajov a súkromia. Pracovníci spoločnosti Cisco musia dodržiavať túto globálnu politiku. Požiadavky na dodržiavanie politiky sú tieto:

4.1 Dátum nadobudnutia účinnosti dodržiavania politiky

Táto politika nadobúda účinnosť po schválení.

4.2 Overovanie dodržiavania

Dodržiavanie tejto globálnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia je overované rôznymi prostriedkami vrátane správ z dostupných podnikových nástrojov, interných a externých auditov, vlastného posúdenia a/alebo spätnej väzby vlastníkovi politiky. Spoločnosť Cisco bude nepretržite monitorovať dodržiavanie politiky. Spoločnosť Cisco bude pravidelne overovať, či je táto globálna politika v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia naďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov a či je dodržiavaná.

4.3 Výnimky z dodržiavania

Akékoľvek výnimky z tejto globálnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia vyžadujú písomný súhlas vedúceho oddelenia pre ochranu súkromia a právneho oddelenia.

Všetky záznamy o výnimkách sa musia archivovať v súlade s Procesom riadenia záznamov spoločnosti Cisco, nie v laptope príslušnej osoby.

4.4 Nedodržiavanie

Vyžaduje sa dodržiavanie politík spoločnosti Cisco. Odchýlky od tejto politiky alebo jej nedodržiavanie vrátane pokusov porušiť stanovenú politiku/proces obchádzaním alebo vedomou manipuláciou procesu, systému alebo údajov môžu viesť k disciplinárnym konaniam vrátane vypovedania, ako to umožňujú miestne právne predpisy.

V niektorých krajinách môžu porušenia nariadení určených na ochranu osobných údajov viesť k administratívnym sankciám, pokutám, nárokom na náhradu alebo súdnemu príkazu na nápravu a/alebo k inému občianskemu alebo trestnému konaniu a nápravným prostriedkom.

5. Súvisiace politiky a procesy

Online vyhlásenie spoločnosti Cisco o ochrane súkromia

Kódex správania pri podnikaní spoločnosti Cisco

6. Podporné dokumenty

Globálna politika spoločnosti Cisco v oblasti ochrany údajov týkajúcich sa ĽZ

Politika spoločnosti Cisco v oblasti osobných údajov a súkromia týkajúcich sa podnikateľskej činnosti

7. Vymedzenia pojmov

V tomto dokumente sa používajú tieto pojmy:

Cisco Spoločnosť Cisco Systems, Inc. a jej dcérske spoločnosti na celom svete.
Osobné údaje Akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby („údajového subjektu“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Osobné údaje týkajúce sa ĽZ Osobné údaje spracovávané spoločnosťou Cisco v súvislosti so zamestnaním.
Osobné údaje týkajúce sa podnikateľskej činnosti Osobné údaje spracovávané spoločnosťou Cisco v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, ktoré nie sú údajmi týkajúcimi sa ĽZ.
Európske právne predpisy o ochrane údajov Smernica EÚ o ochrane údajov 95/46/ES a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES a všetky právne predpisy a nariadenia, ktoré im poskytujú právne záväznú účinnosť v krajinách EHP, spolu so všetkými následnými alebo náhradnými právnymi predpismi a nariadeniami vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679).
Pracovník spoločnosti Cisco Osoba, ktorá poskytuje osobné služby spoločnosti Cisco výmenou za platbu vrátane zamestnancov a zmluvných partnerov, poradcov a stážistov.
EHP Európsky hospodársky priestor
APEC Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.