Biuro w Polsce

Biuro Cisco Systems Poland

 

Cisco Systems Poland Sp. z o.o.

Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
Polska/Poland
tel: +48 22 572 27 00
fax: +48 22 572 27 01

KRS 0000019909,
NIP 118-10-92-318
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 10.004.000 zł