Cisco MDS 9100 Series Multilayer Fabric Switches

Cisco MDS 9100 Series Multilayer Fabric Switches ยกระดับมาตราฐาน ของ Fibre Channel fabric switches ด้วยการนำ Cisco Intelligent Storage Networking ไปสู่ Storage area networks (SANs) และ ศูนย์ข้อมูลเน้นแอพพลิเคชัน ทั้งขนาดเล็ก และขนาดกลาง Cisco MDS 9100 Series มีความสมดุลย์ของคุณสมบัติต่อราคา ด้วยฟีเจอร์แบบอย่างองค์กรขนาดใหญ่ ในขนาดกระทัดรัด มาตราฐาน 1 RU เท่านั้น Cisco MDS 9100 Series สามารถเลือกได้ 20 หรือ 40 พอร์ต ตามความเหมาะสม สำหรับการใช้งานเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง