Peripheriestatus auf dem IP-Telefon SPA525G/SPA525G2