Guest

Novinky Cisco pro podnikovou spolupráci: Stolní video telefon s OS Android softwarové inovace

Praha 11. dubna 2013 – Společnost Cisco představila významná rozšíření svých softwarových řešení pro telepresence a audio/video konference a současně uvádí vlastní model stolního video telefonu s operačním systémem Android s řadou specializovaných podnikových funkcí. Tyto inovace pomou společnostem ještě více zefektivnit a zpříjemnit způsob jakým komunikují.

Chytrý stolní telefon Cisco DX650
Novinka spojující vysoký výkon a robustnost stolního telefonu s řadou „smart“ funkcí mobilních telefonů s OS Android. Díky standardnímu systému je moľné doinstalovat řadu uľitečných aplikací a pouľité komponenty poskytují vysoký výkon a video ve vysokém rozlišení (HD 1080p), coľ je ideální pro videokonference. Cisco DX650 umoľňuje také přímé připojení k telepresence konferencím či připojení k libovolnému standardnímu koncovému zařízení pro audio/video hovory. Předinstalované aplikace jako Cisco Jabber, WebEx nebo AnyConnect pak dále rozšiřují moľnosti tohoto zařízení.
DX650 je plně kompatibilní certifikované Android zařízení, lze na něm tedy vyuľívat řadu dalších podnikových sluľeb a aplikací pro chytré telefony, včetně ovládání CRM systémů či webových aplikací přizpůsobených mobilním browserům. Zabudovaný VPN klient zajiš»uje zabezpečený vzdálený přístup, zaměstnanci tak mohou vzdáleně ovládat telefon a přistupovat k podnikovým aplikacím či sluľbám odkudkoliv a bezpečně.

Softwarové novinky
Rozšíření stávajících řešení Cisco pro audio/video hovory a telekonference se zaměřují na optimalizaci vyuľití sí»ových prostředků, rozšíření interoperability a v neposlední řadě cloudové sluľby, které přinášejí nové způsoby komunikace a rozšiřují moľnosti stávajících technologií.

  • Sníľení nákladů na komunikaci je hlavním přínosem nového softwarového řešení. Novinka inteligentně rozpoznává typ a mnoľství prostředků (porty, datový tok, infrastruktura…), potřebných pro ideální průběh komunikace v závislosti na pouľitých koncových bodech, a automaticky je alokuje dle aktuální potřeby. Tato funkce umoľňuje vyuľívat stávající infrastrukturu aľ o 70% efektivněji, bez dopadu na kvalitu samotné komunikace.
  • Propojení Cisco TelePresence a Cisco WebEx přináší nové moľnosti B2B komunikace a zapojení dalších účastníků bez ohledu na platformu. K přístupu do videokonference nyní stačí pozvánka od některého z účastníků a internetový prohlíľeč nebo mobilní aplikace. V kombinovaných konferencích mohou účastníci zobrazovat video z libovolného koncového zařízení, a» uľ druhá strana pouľívá WebEx nebo koncový bod pro Cisco Videopresence. Stejně snadné je i sdílení libovolného dalšího obsahu, software se automaticky postará o jeho distribuci ve formátu určeném pro konkrétní koncové zařízení.
  • Vylepšené sluľby pro plánování kombinovaných konferencí umoľňují integraci s webovými kalendáři či produkty typu Microsoft Outlook. Sluľba následně automaticky zarezervuje zdroje potřebné pro konferenci.
  • Dohled nad sí»ovým provozem díky vylepšení sluľby medianet, která je nyní součástí všech koncových bodů pro Cisco TelePresence a klientů Cisco Jabber. Kromě stávající správy koncových bodů na architektuře Cisco medianet přináší inovace sluľby moľnost monitorování sí»ového provozu jednotlivých zařízení a následnou optimalizaci.
  • Rozšíření moľností cloudové architektury video-as-a-service pro partnery znamená moľnost implementace nových sluľeb pro zákazníky, jako například kvalitnější a jednodušší pořádání zabezpečených konferencí či moľnost připojení z mnoha typů koncových bodů včetně desktopových Jabber klientů a samostatných koncových bodů pro telepresence.

Pro zájemce o firemní videokonference zřídila společnost Cisco speciální webovou stránku www.jakonazivo.cz, kde se o moľnostech nasazení videokonferenčního řešení a jeho výhodách dozvědí více podrobností.

 


Kontaktní osoby:

Jaroslav Tík, mediální zástupce, Madison PA
tik@madisonpa.cz, tel.: +420 775 854 369

Jakub Hynek, mediální zástupce, Madison PA
hynek@madisonpa.cz, tel.: +420 606 246 215

Poznámky pro editory:

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny další registrované ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dovolte nám pomoci

Kontaktujte Cisco

Got Small Business? Go to Cisco Small Business Products