รากฐานเพื่อการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

รากฐานเพื่อการก้าวสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

คลื่นลูกใหม่ของแอพพิเคชันบนเครือข่ายสำหรับยุคโลกาภิวัฒน์ ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มผลกำไร และพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรทั่วโลกได้

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกได้รับประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการแปล, ย่นระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด, และที่ สำคัญคือลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเดินทาง นอกจากนี้บริษัทได้มองหาวิธีการในการเพิ่มรายได้ จากการขยายตลาด และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก โดยปรับปรุงการสื่อสาร, ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการต่างๆ สำหรับพนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ, และลูกค้า ซึ่งหัวใจหลักก็คือ ความสามารถในการขยายระบบ, การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไอพี และการนำเอาแอพพิเคชันในการสื่อสารมาใช้งาน อาทิเช่นการประชุมทางไกล ผ่านทางเว็บ, อีเลิร์นนิ่ง, การจัดการข้อมูลและการพัฒนาซอฟท์แวร์

ความเป็นองค์กรในยุคโลกาภิวัฒน์ มีความหมายมากไปกว่าแค่การมีสำนักงานสาขาทั่วโลก โดยต้องเป็นองค์กรที่มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างไม่มีขอบเขต ตลอดจนการใช้ข้อมูล และกระบวนการต่างๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร ในการใช้งานกับทางพนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ, พันธมิตรและลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นหลักการในการสร้างความเป็นโลกาภิวัฒน์ภายใต้การใช้โซลูชัน

ธุรกิจต่างๆ จำเป็นที่จะต้องสร้างรากฐาน เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจ และการปรับตัวเพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในทุกภูมิภาค ซึ่งกระบวนการในการปฏิบัตินั้น ต้องมีความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค, ด้านการเงิน, การจัดการ, ด้านบุคลากร, และการตัดสินใจด้านการตลาด ทั้งนี้ถ้าไม่มีการเตรียมตัวในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ในระยะเริ่มต้น และถ้าชลอการดำเนินการมาในส่วนขยายแล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงมาก หรือจะกล่าวอย่างง่ายๆ ว่า การดำเนินการในขั้นตอนของการขยายระบบ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณมากเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับการเตรียมตัว และดำเนินการในระยะเริ่มต้น

บริษัทที่ประสบความสำเร็จโดยมากแล้ว เนื่องจากการแบ่งปันความรู้ และข้อมูลภายในองค์กรและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีการทำงานแบบเรียลไทม์และ กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว โดยจะทำให้พันธมิตรทางธุรกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นนานาชาติและความสำคัญของตลาดในแต่ละประเทศ มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบ, การปฏิบัติการ, และการสนับสนุนด้านซอฟท์แวร์ที่ต้องมีการใช้งานกันทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก ทั้งทางด้านการทำธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีไอทีในเชิงภาษา, สกุลเงิน, เทคโนโลยี, และวัฒนธรรม

การก้าวสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์หมายถึงการคิดใหม่, ทำใหม่และอาจรวมไปถึงการปรับองค์กรเลยทีเดียว โดยบริษัทจำเป็นที่จะต้องมองไกลออกไปในอนาคต และดำเนินการในทุกด้าน เพื่อให้ถึงจุดหมายการสร้างแอพพิเคชันขึ้นมา และมีการแบ่งปันในการใช้งานทั่วโลกนั้น มีความท้าทายอย่างมากในด้านระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านแบนด์วิธ, ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย, ความสามารถในการขยายระบบในการที่จะมีการใช้แอพพิเคชันร่วมกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากอินเทอร์เน็ต

ความเป็นโลกาภิวัฒน์นั้นครอบคลุมทั้งด้านไอที และส่วนที่ไม่ใช่ไอที เช่นการปรับแต่งซอฟท์แวร์ให้รองรับภาษาต่างๆ ทั้งนี้อินเทอร์เน็ตได้สร้างรากฐานสำหรับการก้าวไปสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาวัด ซึ่งรวมถึงความสามารถในการขยายระบบ, ความเป็นมาตรฐานสากล, และการเข้าถึงในทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเดินทางอยู่ในที่แห่งใด, สาขาที่อยู่ห่างไกล, และทุกคนที่สามารถเปิดเว็บบราวเซอร์ได้

บริษัทที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้นั้น โดยมากจะมีกระบวนการด้านธุรกิจที่เชื่อมต่อกับทุกหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยเน้นในส่วนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นแกนหลักของธุรกิจ และใช้บริการจากภายนอก หรืออาศัยพันธมิตรทางธุรกิจให้ดำเนินการในส่วนอื่นๆ การที่จะประสบความสำเร็จในการทำอีบิสิเนสนั้น ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่ง และความสามารถในการปรับตัวของโครงสร้างโดยรวม สำหรับธุรกิจแบบอีบิสิเนสนี้ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์, บริการที่มีการทำงานร่วมกันอย่างไม่มีขอบเขต เพื่อที่จะรองรับระบบเครือข่ายในภาพรวมได้

ปัจจุบันนี้อีเลิร์นนิงไม่ใช่เพียงการฝึกอบรมแบบออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้รวมไปถึงการส่งข้อมูลในแบบทันทีทันใด, การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างบุคลากร, ชุมชนที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ต่างๆ, บริการสำหรับการเรียนรู้ ส่วนบุคคล, และการจัดการด้านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้บริษั่ทต่างๆ ทั่วโลกกำลังขยายขีดความสามารถของการทำอีเลิร์นนิง โดยการใช้มัลติมีเดีย และความสามารถบนเว็บ ในการสร้างและจำลองสถานะการณ์ต่างๆ ตลอดจนการรวมเอาการถ่ายทอดเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของวิทยุและห้องเรียนเสมือน ที่มีการถ่ายทอดวีดีโอแบบสดๆ

บริษัทที่ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในยุคโลกาภิวัฒน์นี้จะเห็นว่า การทำอีเลิร์นนิงนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านการประหยัดเวลา, ขจัดปัญหาของระยะทางในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลต่างๆ โดยองค์ความรู้จะถูกส่งไปสู่ผู้เรียนทุกเมื่อที่ต้องการ ในทุกสถานที่ และในรูปแบบของภาษาที่ผู้เรียนเลือกได้

การใช้โทรศัพท์, อีเมล์และการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างมากในสำนักงานทุกวันนี้ และในอนาคตอันใกล้นี้ ท่านทั้งหลายจะได้พบกับการประชุมทางไกลผ่านทางเว็บ หรือเรียกว่าเว็บคอนเฟอร์เรนส์ ซึ่งรวมถึงการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอ สำหรับการจัดการผึกอบรม, การสัมมนา, การแถลงข่าวและการเปิดตัวสินค้าใหม่ ตลอดจนการประกาศ และประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

เทคโนโลยีเป็นเพียงตัวต่อเดียวของภาพต่อจิ๊กซอ สำหรับการก้าวสู่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ แต่ต้องอย่าลืมว่า ยังมีตัวต่ออื่นอีกมากมายอาทิเช่นบุคลากร, การจัดซื้อ, วัฒนธรรมขององค์กร, ภาษาท้องถิ่นต่างๆ และการเปิดตลาดใหม่ๆ สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเปรียบได้กับกาวที่จะมาเชื่อมต่อตัวจิ๊กซอเหล่านี้เข้าด้วยกัน