แนวโน้ม และความท้าทายในเชิงธุรกิจ

การขยายตัวของอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีด้านเว็บต่างๆ นั้น ส่งผลให้ศูนย์ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ ในเชิงกลยุทธ์มากกว่าที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของการเพิ่มผลผลิต การยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ และการผลักดันธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของธุรกิจ พบว่าองค์กรขนาดใหญ่ต่างได้สร้างศูนย์ข้อมูลเฉพาะ ของตนเองขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัท HR ที่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่ต่างกันออกไปของทีมผู้บริหาร ซึ่งความต้องการดังกล่าวนำไปสู่ สภาพแวดล้อมหลากหลายภายในศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบที่เพิ่มขึ้น (Total Cost of Ownership or TCO) เนื่องมาจากการที่องค์กรมีระบบปฏิบัติการที่ไม่เชื่อมโยงกัน สภาพแวดล้อมจัดเก็บที่แตกต่าง และรูปแบบโครงสร้างแอพพลิเคชั่นที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งล้วนแต่ต้องการการดูแลรักษา การจัดการ การแก้ไข การป้องกัน การสำรองข้อมูล และการดำเนินการอีกมากมาย ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงมากเกินความจำเป็น ขององค์กร พร้อมด้วยสภาวะที่แย่ยิ่งไปกว่านั้น คือ การที่ทรัพยากรภายในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บ ที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าที่ควร

ณ ปัจจุบัน เราต้องเผชิญกับทั้งหายนะ จากฝีมือมนุษย์และภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้นอย่างน่าตกใจ และด้วยเหตุเหล่านี้ องค์กรขนาดใหญ่จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องมีเค้าโครงรองรับการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะ โดยต้องมาตราการดังกล่าวต้องสามารถโต้ตอบ และรองรับเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเหลี่ยงการเผชิญช่วงระยะ และสภาวะทรุดโทรมที่อาจเกิดขึ้นตามมา

Cisco Business Ready Data Center รองรับความต้องการศูนย์ข้อมูลแบบเร่งด่วน เช่น การโอนถ่ายรวบรวมข้อมูล การสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการกู้คืนข้อมูลหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ ไปพร้อมๆกับการวางรากฐานสำหรับยุทธวิธี IT แบบ on-demand

Business Ready Data Center ช่วยรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร

Learn more about Data Center Building Blocks


PROTECT
Cisco Business Ready Data Center มีบริการที่ช่วย ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจ ของคุณจะราบรื่นไม่หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ใดๆ

OPTIMIZE
Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยคุณรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรองค์กร ที่มีปริมาณการใช้งานต่ำกว่าปกติ ควบคู่ไปกับการลดความซับซ้อนของระบบเครือข่าย

GROW
ตามวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ และแนวโน้มการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล Cisco Business Ready Data Center สามารถช่วยให้คุณเริ่มการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้รวดเร็ว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวเชิงธุรกิจใ ห้กับองค์กรของคุณได้มากยิ่งขึ้น