Cisco Capital

Learn how key decision makers are approaching information and technology (ICT) procurement

Free report download on Cisco Capital's Industry Report - New Research on the Future of Technology Procurement.

Invest for the Future with Added Confidence

Cisco Capital offers you the most competitive and flexible financing to acquire Cisco technologies. We deliver financing solutions designed to support our customers' business goals and technology needs both now and in the future. Find out how we help the financial, manufacturing and public sectors invest in the future.

Want to Switch your Switch?

Swap your Catalyst 6500 for a 6800 or Nexus 7000/9000 for interest-free financing.

Want to Switch your Switch?

ข้อได้เปรียบสำคัญจากบริการทางการเงินของ Cisco Capital
Cisco Capital ให้บริการโซลูชันทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถนำเทคโนโลยีและบริการของ Cisco มาใช้ได้ในทันที ประโยชน์ทางธุรกิจบางประการจากการร่วมงานกับ Cisco Capital ประกอบด้วย

  • ทางเลือกแหล่งเงินทุน – บริการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินสำหรับการใช้โซลูชันของ Cisco
  • การสงวนเงินสด – กระจายค่าใช้จ่ายตามระยะเวลา รักษาเครดิต และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากล่วงหน้า
  • การชำระเงินที่คาดการณ์ได้ในโซลูชันเดียว – รวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการของ Cisco และอุปกรณ์เสริมของบุคคลที่สามเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดโซลูชันทางกลยุทธ์เพียงหนึ่งเดียว
  • ต้นทุนที่ต่ำกว่า – รับประโยชน์จากราคาที่น่าดึงดูดใจ และราคาซาก เพื่อลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของและเร่งให้เกิดผลกำไรในการลงทุน
  • การจัดการวงจรชีวิตของอุปกรณ์ – ช่วยจัดการต้นทุน ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยงความล้าสมัยด้วยทางเลือกการย้ายระบบที่ยืดหยุ่นและการเลิกใช้งานอุปกรณ์ที่สะดวกง่ายดาย
  • ความยืดหยุ่นสูงสุด – ปกป้องการลงทุนเพิ่มเติมด้วยทางเลือกกำหนดการชำระเงิน ช่วงระยะเวลา และการสิ้นสุดระยะเวลาเช่าซื้อที่เหมาะสม

บริการข้อเสนอทางการเงินที่มีให้สำหรับคุณ

ชื่อข้อเสนอ คุณสมบัติ เทคโนโลยี
เว็บไซต์ PDF | EasyLease

ขั้นตอนและกระบวนการสมัครที่สะดวกง่ายดาย และจำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่ต่ำกว่าสำหรับลูกค้า SMB

ทั้งหมด

การให้บริการทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับบริการระยะเวลาหลายปี PDF

ปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะกับระยะเวลาที่ใช้บริการด้วยทางเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่นและการให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับบริการระยะเวลาหลายปีของ Cisco

บริการ

Cisco Catalyst 6500 Series Switch Migration PDF

Migrate your existing Catalyst 6500 equipment to Cisco's Catalyst 6800 or Nexus 7000 or 9000 from now until July 25, 2015 and enjoy 0% financing on your new purchase!

ทั้งหมด


ส่งอีเมล์ ciscocapitalapac@cisco.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Capital และวิธีการให้บริการทางการเงินสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณ