จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI และ WI-MAX)

นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กทช. ได้ให้ความสนใจ เรื่องสาธารณชนใช้คลื่นวิทยุเชื่อม ต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้จุดเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้สัญญาณวิทยุอย่างแพร่หลาย เช่น WI-FI (Wireless Fidelity) หรือ WI-MAX ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ตามมหาวิทยาลัย ร้านอาหาร สำนักงาน และชุมชนต่างๆ นั้น เป็นการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้คลื่นความถี่ ได้มีกฏกระทรวงยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้งานดังกล่าว ที่มีกำลังส่งต่ำไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ ในย่านความถี่ 2.4 GHz ไม่ต้องขออนุญาต แต่สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่มีกำลังส่งสูง และใช้ความถี่ย่านอื่น ผู้ประกอบการทุกราย จะต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว มีกำลังส่งสูงติดต่อกันได้ระยะไกลมาก หากไม่มีการตรวจตราควบคุม ทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จุดเชื่อมต่อไร้สายดังกล่าว อาจส่งสัญญาณวิทยุ ไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม การจุดระเบิดในรถยนต์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

ดังนั้นผู้ให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI, WI-MAX หรือ อุปกรณ์ไร้สายที่เรียกชื่ออื่น) ที่มีกำลังส่งสูงเกินกว่า 100 มิลลิวัตต์ หรือใช้ความถี่วิทยุย่านอื่นๆ นอกเหนือจากย่าน 2.4 GHz ทุกราย จึงต้องมายื่นขอจดทะเบียน เพื่อตรวจอุปกรณ์ และรับใบอนุญาต การติดตั้งจุดบริการแพร่คลื่นความถี่ (Hot Spot) ทุกจุดทุกที่ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 23,24,25,26,27 แห่งราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

บริษัท ผู้ประกอบการ หรือเอกชน ที่จะขอจดทะเบียน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารความถี่วิทยุ ซอยสายลม พหลโยธิน 8 โทรศัพท์ 0 2272 6868 โทรสาร 0 2278 2530 หรือเปิดหาข้อมูลรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ www.ntc.or.th