Ogólnoświatowe badanie Cisco pozwoliło określić najważniejsze tendencje w branży, za które uznano rosnącą rolę sieci w centrach przetwarzania danych i kwestii bezpieczeństwa oraz coraz większe znaczenie dostępu mobilnego


Warszawa, 15 lutego 2011 roku, Firma Cisco Systems zaprezentowała ostatnią część raportu z cyklu badań Cisco® Connected World Report - międzynarodowego badania, w ramach którego poddano analizie tendencje w zachowaniach pracowników związane z dostępem do informacji w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia, a także możliwości informatyków w zakresie zaspokajania potrzeb tych pracowników. Najnowsze wyniki dotyczą tendencji w zakresie centrów przetwarzania danych, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze (cloud computing), a także zmieniającej się roli działów informatyki w kontekście rosnącej mobilności i coraz większego rozproszenia pracowników. Z raportu wynika, że informatycy z przedsiębiorstw prowadzących działalność na skalę globalną tworzą nowe miejsca pracy poprzez rozwijanie współpracy pomiędzy zespołami w centrum przetwarzania danych oraz wdrażanie nowych technologii, takich jak wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze. Jednocześnie starają się o zachowanie bezpieczeństwa i nadzoru nad danymi, gdyż pracownicy coraz częściej wymagają dostępu do sieci i informacji, przebywając poza swoim biurem.

 52% informatyków z 13 krajów objętych ogólnoświatowym badaniem stwierdziło, że korzystają lub planują skorzystać z przetwarzania w chmurze. Prognozy przewidują jeszcze wyższe wskaźniki popularności tej technologii w Brazylii (70%), Chinach (69%) i Indiach (76%). Respondenci z całego świata za najważniejsze priorytety w swoich centrach przetwarzania danych na następne trzy lata uznali: zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dostosowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).

Najważniejsze informacje

Tendencje dotyczące przetwarzania w chmurze

 • Korzystanie z chmur dzisiaj: W 13 krajach objętych badaniem średnio tylko 18% respondentów korzysta dziś z przetwarzania w chmurze, natomiast kolejne 34% respondentów planuje skorzystać z tej technologii w przyszłości.
 • Główni użytkownicy chmur dzisiaj: Na czele listy krajów, w których korzysta się już z przetwarzania w chmurze, znajdują się: Brazylia (27%), Niemcy (27%), Indie (26%), USA (23%) i Meksyk (22%); kraje te przekroczyły średni wskaźnik dla wszystkich krajów wynoszący 18%.
 • Korzystanie z chmur w przyszłości: Znaczna większość (88%) uczestniczących w ankiecie informatyków przewiduje, że w ciągu kolejnych trzech lat będzie przechowywać część danych i aplikacji swojej firmy w chmurach prywatnych lub publicznych.
 • Chmury prywatne: Jedna trzecia informatyków stwierdziła, że ponad połowa danych i aplikacji ich firm znajdzie się w ciągu następnych trzech lat w chmurach prywatnych. Według prognoz wskaźnik rozpowszechnienia chmur prywatnych będzie wyższy w Meksyku (71%), Brazylii (53%) i USA (46%).
 • Perspektywy czasowe dla chmur publicznych: Spośród respondentów, którzy zamierzają korzystać z chmur publicznych, jedna trzecia (34%) planuje wdrożyć takie rozwiązanie w ciągu roku, 44% prognozuje, że ich firmy zaczną korzystać z chmur publicznych w ciągu najbliższych dwóch lat, a 21% oczekuje, że dojdzie do tego w ciągu 2–3 lat.

Tendencje w zakresie wirtualizacji

 • Wirtualizacja serwerów nie jest jeszcze rozpowszechniona w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Tylko 29% respondentów z całego świata zwirtualizowało do tej pory ponad połowę swoich serwerów produkcyjnych i tylko 28% zwirtualizowało do chwili obecnej ponad połowę swoich serwerów nieprodukcyjnych.
 • Główne przyczyny wdrażania wirtualizacji: Za najważniejszą przyczynę informatycy uznali wzrost prężności infrastruktury informatycznej (30%); następne w kolejności przyczyny to możliwość optymalizacji zasobów w celu zredukowania kosztów (24%) oraz szybsze udostępnianie aplikacji (18%).
 • Czynniki hamujące rozpowszechnianie wirtualizacji: Za największe przeszkody na drodze do wirtualizacji uznano m.in. kwestie bezpieczeństwa (20%), obawy o stabilność (18%), trudności w opracowaniu procesów operacyjnych dla środowiska zwirtualizowanego (16%) oraz trudności z zarządzaniem (16%).
 • Wzrost popularności wirtualizacji: W ciągu najbliższych trzech lat sytuacja ulegnie zmianie. Niemal połowa uczestniczących w ankiecie informatyków (46%) spodziewa się, że dojdzie do wirtualizacji 50–100% serwerów w ich środowisku produkcyjnym.
 • Informatycy dostrzegają duże oszczędności zapewniane przez wirtualizację: Dwie piąte respondentów (40%) spodziewa się obniżenia kosztów centrum przetwarzania danych o 25–49%, a kolejne 30% respondentów oczekuje obniżki kosztów sięgającej maksymalnie 24%.

Tendencje, problemy i priorytety w centrach przetwarzania danych

 • Najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych uznali, że najważniejsze problemy centrów przetwarzania danych  to m.in. bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność oraz budżet na serwisowanie i zarządzanie.
 • Najważniejsze technologie i tendencje: Jedna trzecia kierowników ds. informatycznych wymieniła mobilny dostęp do informacji jako tendencję, która wywrze największy wpływ na centra przetwarzania danych, zwłaszcza w Chinach (47%), Brazylii (40%) i Niemczech (39%). Za niemal tak samo ważne uznano wirtualizację (32%), wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych (29%), wirtualizację komputerów biurkowych (27%) oraz przetwarzanie w chmurze (17%).
 • Tendencje biznesowe, które wywrą największy wpływ na centra przetwarzania danych w firmach: Kierownicy ds. informatycznych zostali poproszeni o wskazanie wszystkich tych tendencji biznesowych, które mogą w ciągu najbliższych trzech lat wywrzeć największy wpływ na centra przetwarzania danych w ich firmach. Dwie piąte (40%) respondentów stwierdziło, że w ciągu najbliższych trzech lat najważniejszą tendencją biznesową będzie wzrost liczby aplikacji i ilości danych, bezpośrednio za nią uplasowało się zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem (39%) oraz obniżenie kosztów (34%). Wysoką pozycję na liście zajęła takżę obsługa rozproszonych pracowników mobilnych lub zdalnych oraz upowszechnienie technologii wideo i technologii ułatwiających współpracę.
 • Rola sieci: 69% uczestniczących w ankiecie informatyków prognozuje wzrost roli sieci z uwagi na jej kluczową pozycję w centrum przetwarzania danych oraz na zapewnianą przez nią możliwość ujednolicenia zasobów i zarządzania nimi.
 • Najważniejsze priorytety centrów przetwarzania danych: Za główne priorytety centrów przetwarzania danych na całym świecie w ciągu najbliższych trzech lat uznano zwiększenie prężności i szybkości wdrażania aplikacji biznesowych (33%), lepsze zarządzanie pojemnością zasobów w celu dopasowania tej pojemności do popytu (31%), zwiększenie odporności centrów przetwarzania danych na awarie (19%) oraz obniżenie kosztów zasilania i chłodzenia (17%).
 • Główna strategia centrów przetwarzania danych: Za najważniejszą strategię technologiczną, którą zamierzają zrealizować w swoich centrach przetwarzania danych, ponad jedna czwarta (28%) uczestniczących w ankiecie informatyków uznała wdrożenie ujednoliconej infrastruktury centrum przetwarzania danych, która umożliwi połączenie ruchu danych z systemów pamięci masowej oraz ruchu w sieci LAN. Następne pozycje w tym rankingu zajęła wirtualizacja serwerów (23%), przetwarzanie w chmurze (18%), ujednolicone przetwarzanie (17%) oraz wirtualizacja komputerów biurkowych (13%).
 • Ujednolicone przetwarzanie: Mimo tego, że ujednolicone przetwarzanie jest technologią całkiem nową, około jednej piątej (19%) informatyków już ją przetestowało lub wdrożyło, natomiast kolejne 41% planuje przetestować lub wdrożyć rozwiązanie z zakresu ujednoliconego przetwarzania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 • Średnia liczba centrów przetwarzania danych: Kierownicy ds. informatycznych stwierdzili, że zasoby serwerowe w ich firmie są rozmieszczone średnio w 14 centrach przetwarzania danych.

Możliwości kariery zawodowej w centrach przetwarzania danych: nowe stanowiska i współpraca zespołów

 • Najważniejsze korzyści z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej: Tendencja do wdrażania ujednoliconej infrastruktury centrów przetwarzania danych spowodowała zacieśnienie współpracy między poprzednio odseparowanymi zespołami informatyków oraz wzrost liczby nowych programów szkoleniowych, nowych certyfikatów oraz nowych stanowisk i funkcji.
 • Możliwości rozwoju kariery zawodowej informatyków: Około 50% informatyków przewiduje pojawienie się w ciągu kolejnych trzech lat nowych możliwości rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze, w wyniku szkoleń interdyscyplinarnych oraz współpracy między poprzednio działającymi osobno zespołami. Ponad jedna czwarta (27%) respondentów wskazała wzrost efektywności jako główną przyczynę współpracy między zespołami informatyków, a 25% respondentów uznało rozwój nowych technologii za okoliczność wymagającą większej integracji zespołów informatyków.
 • Rozwój kariery zawodowej: Kraje, w których przewiduje się największy wzrost liczby nowych, atrakcyjnych stanowisk informatycznych w wyniku szkoleń interdyscyplinarnych oraz współpracy, to Indie (59%), Chiny (56%), Hiszpania (53%) i Meksyk (53%).
 • Nowe miejsca pracy: 43% respondentów ze wszystkich badanych krajów oczekuje pojawienia się nowych możliwości pracy dla informatyków w wyniku najnowszych szkoleń i programów certyfikacyjnych dla kierowników centrów przetwarzania danych. Dzieje się tak zwłaszcza w Chinach (64%) i w USA (52%).
 • 41% respondentów dostrzega otwieranie się nowych możliwości kariery zawodowej - pojawiają się stanowiska takie, jak architekt centrum przetwarzania danych i kierownik centrum przetwarzania danych. Czołową pozycję pod tym względem zajmują Chiny (75%) i Indie (51%).

Cytaty

„Centra przetwarzania danych zmieniają się, chcąc zaspokoić oczekiwania pracowników w zakresie dostępu do sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu, o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia” - powiedziałLew Tucker, dyrektor techniczny Cisco ds. przetwarzania w chmurze. „Z trzeciej części raportu Cisco Connected World Report wynika, że informatycy z całego świata wykorzystują technologie, takie jak wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja komputerów biurkowych oraz ujednolicona infrastruktura centrum przetwarzania danych, aby spełnić oczekiwania pracowników, pomagając jednocześnie swoim firmom w osiąganiu założonych celów biznesowych”.

Informacje o badaniu

 • Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress - zewnętrzną firmę ze Stanów Zjednoczonych zajmującą się badaniami rynkowymi.
 • Firma Cisco zleciła badanie w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat współczesnych wyzwań  dla firm, które starają się zaspokajać potrzeby pracowników oraz własne potrzeby biznesowe w warunkach coraz większej mobilności pracowników, rosnącego poziomu zagrożeń oraz istnienia technologii, które mogą udostępniać aplikacje i informacje w bardziej kompleksowy sposób - od zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych i środowisk przetwarzania w chmurze po tradycyjne sieci przewodowe i bezprzewodowe.
 • W ramach ogólnoświatowego badania przeprowadzono dwie ankiety: jedną objęto pracowników, a w drugiej uczestniczyli informatycy. W każdej ankiecie wzięło udział 100 respondentów z każdego z 13 krajów, ich ogólna liczba wyniosła więc do 2600 osób.
 • Badanie przeprowadzono w następujących 13 krajach: Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Meksyk, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania i USA.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
tel. +48 501 132 395
email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www: www.solskibm.pl