Jaki będzie Internet w roku 2025?


Jak bardzo wzrośnie w porównaniu ze stanem obecnym, gdy ma 2 mld użytkowników, a wartość obrotów na związanym z nim rynkiem wynosi 3 bln USD?


Czy wykorzysta w pełni swój potencjał, aby połączyć całą ludzkość, wpływając korzystnie na globalny dobrobyt, produktywność przedsiębiorstw, edukację i stosunki społeczne?


A może jego znaczenie będzie mniejsze?


Warszawa, 23 września 2010 roku, Cisco oraz Global Business Network (GBN) Grupy Monitor, światowy lider w dziedzinie planowania scenariuszy, opublikowały raport pt. „Ewolucja Internetu". Raport omawia siły napędowe i czynniki niepewności, których kombinacja ukształtuje Internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

W wyniku trwających ponad rok badań, gromadzenia danych i wywiadów opracowano cztery różne możliwe scenariusze, które zostały szczegółowo opisane w raporcie. Ze scenariuszy tych wynika, jaki wpływ mogą mieć różne istotne czynniki, takie jak polityka neutralności sieciowej, inwestycje w infrastrukturę, reakcja konsumentów na nowe modele pobierania opłat czy przyswajanie nowych technologii.

Jeden ze scenariuszy opisuje dobrze znaną prognozę, zgodnie z którą Internet będzie się w dalszym ciągu rozwijać bez skrępowania, nadal wprowadzając nowatorskie produkty i usługi. Pozostałe scenariusze kwestionują te przewidywania, wskazując na różne czynniki ryzyka oraz możliwości stojące przed decydentami biznesowymi i politycznymi.

Jak zauważa Enrique Rueda-Sabater, współautor raportu i dyrektor ds. strategii i ekonomii rynków wschodzących w Cisco: „Kolejne dwa czy trzy miliardy użytkowników Internetu to ludzie głównie na rynkach wschodzących, bardzo różni od pierwszych dwóch miliardów. Globalne modele biznesowe  i polityki krajowe zawiodą, jeśli będą oparte na nieaktualnych oczekiwaniach dotyczących zachowań, preferencji i sukcesu".

Zaś Peter Schwartz, współzałożyciel GBN, udziałowiec Grupy Monitor i jeden z głównych autorów pracy, dodaje: „Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale wiemy, że decyzje dotyczące Internetu podjęte w 2010 roku będą miały długofalowe konsekwencje, w tym również niezamierzone. Mamy nadzieję, że scenariusze te będą sprzyjać pogłębionej debacie strategicznej na temat przyszłych skutków dzisiejszych decyzji, prowadzonej zarówno wewnątrz poszczególnych grup odpowiedzialnych za technologie i decyzje, jak i pomiędzy takimi grupami".

Interdyscyplinarny zespół kierowany przez Cisco i GBN zbadał siły napędowe i czynniki niepewności które będą kształtować Internet (oraz związany z nim rynek, wart obecnie 3 bln USD i stale rosnący) do roku 2025. Wnioski z tych badań są przedstawione w formie czterech poglądowych scenariuszy, które mają na celu ułatwienie decydentom, firmom technologicznym oraz instytucjom rządowym zrozumienie i przewidywanie głównych zmian, czynników ryzyka i możliwości, a także zarządzanie nimi, tak aby potencjał Internetu w zakresie tworzenia wartości ekonomicznych i społecznych został wykorzystany w skali globalnej.

Poniżej przedstawiono strukturę raportu i jego ustalenia:

Pięć przesłanek: Raport przedstawia pięć silnych tendencji, które już występują, stwarzając wspólną podstawę dla wszystkich scenariuszy dotyczących przyszłości Internetu. Tendencje te są związane z globalną strukturą Internetu, sposobem zarządzania nim, różnicami pokoleniowymi, technologią interfejsów oraz modelami pobierania opłat za połączenie:

 • Wzrost rynku związanego z Internetem będzie miał miejsce głównie poza krajami o rozwiniętej gospodarce, czyli o wysokich dochodach.

 • Sposób zarządzania Internetem w skali globalnej pozostanie zasadniczo bez zmian.

 • Generacja wychowana w świecie cyfrowym będzie używać Internetu w sposób zasadniczo odmienny niż wcześniejsze generacje.

 • Klawiatura QWERTY przestanie być głównym interfejsem do Internetu.

 • Konsumenci będą płacić za dostęp do Internetu w sposób znacznie bardziej zróżnicowany, a stała opłata abonamentowa będzie rzadkością.

Trzy wymiary czynników niepewności: Wiele innych czynników zmian jest w wysokim stopniu niepewnych, ale będzie wywierać istotny wpływ na przyszłość Internetu. Czynniki te można sklasyfikować w trzech wymiarach:

 • Czy rozbudowa sieci szerokopasmowej będzie intensywna w wyniku skumulowanego efektu inwestycji prywatnych i publicznych, czy też będzie bardziej ograniczona?

 • Czy postęp technologiczny będzie polegać bardziej na przełomowych zmianach, czy też raczej na przyrostowych udoskonaleniach?

 • Czy zachowania użytkowników (w tym apetyt na coraz bogatsze aplikacje internetowe) doprowadzą do nieograniczonego wzrostu popytu, czy też popyt będzie bardziej ograniczony?

Cztery scenariusze: Występowanie tych niepewnych czynników powoduje, że można wskazać dużą liczbę możliwych scenariuszy rozwoju Internetu do roku 2025. Raport koncentruje się na czterech scenariuszach, które przedstawiają pełne wyzwań i odmienne drogi możliwego rozwoju świata:

 • PŁYNNE GRANICE: Świat, w którym Internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do Internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.

 • NIEPEWNY ROZWÓJ: Świat, w którym silne uzależnienie od Internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.

 • NIESPEŁNIONE OBIETNICE: Skromny rozwój Internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak jest przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.

 • PĘKANIE W SZWACH: Świat, w którym Internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności |i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA
  w dziedzinie technologii.

Dwa zbiory konsekwencji: Na koniec raport proponuje dwie osnowy badania strategii biznesowych i konsekwencji decyzji dla każdego scenariusza.

 • Jakie modele biznesowe najlepiej zapewnią trwałą i zyskowną pozycję wobec Internetu na przyszłość?

 • Na jakie wyzwania powinni odpowiedzieć decydenci w skali krajowej i międzynarodowej?

Zawarte w raporcie poglądowe zbiory konsekwencji pokazują, w jaki sposób opracowane scenariusze mogą pomóc decydentom w dostrzeżeniu możliwości i podjęciu już dzisiaj mądrzejszych decyzji na przyszłość.

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Dunin-Kęplicz
Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa tel. +48 501 132 395

email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
www www.solskibm.pl