Organizacje opracowujące testy PISA i TIMSS jednoczą siły z firmami Cisco, Intel i Microsoft w celu opracowania następnej generacji testów szkolnych


Warszawa, 19 stycznia 2009 roku - Trzy czołowe firmy z branży technologicznej poinformowały o nawiązaniu współpracy dotyczącej zmiany oblicza globalnego systemu testów do oceny poziomu wykształcenia oraz na poprawy wyników nauczania. Podczas odbywającego się w Londynie Światowego Forum Nauczania i Technologii (Learning and Technology World Forum) firmy Cisco, Intel i Microsoft przedstawiły plany uruchomienia międzybranżowego projektu badawczego mającego na celu opracowanie nowych podejść, metod i technologii oceniania umożliwiających zmierzenie wyników nauczania i uczenia się w klasach na całym świecie w XXI w. W trakcie tej sesji trzy ww. firmy wezwały liderów środowiska nauczycielskiego, administracje publiczne i inne korporacje do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Firmy poinformowały również o powołaniu doktora Barry'ego McGawa, pełniącego obecnie funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych (Melbourne Education Research Institute) działającego przy Uniwersytecie w Melbourne, na stanowisko dyrektora wykonawczego projektu. Barry McGaw będzie nadzorować prace komitetu wykonawczego, zespołu kierującego realizacją projektu oraz maksymalnie 50 czołowych ekspertów i innowatorów ze środowiska akademickiego i z instytucji administracji publicznej, koordynując współpracę badawczą i pomagając w kształtowaniu kierunków rozwoju przyszłych testów międzynarodowych i krajowych.

Dysponując bogatym doświadczeniem akademickim i badawczym, McGaw pełnił funkcję dyrektora ds. kształcenia w Organizacji ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD), gdzie był zaangażowany w tematykę międzynarodowych testów edukacyjnych w ramach programu międzynarodowych badań nad poziomem wiedzy uczniów PISA (Program for International Student Assessment).

„Kurczenie się zasobów kadrowych i naciski rynkowe oznaczają, że odpowiedzialność za kształcenie nie może już spoczywać wyłącznie na instytucjach administracji publicznej" - powiedział McGaw. „Kształcenie przyszłych kadr wymaga, aby sektor prywatny zaangażował się we współpracę z instytucjami publicznymi. Reforma testów jest niezbędna, aby umożliwić jakiekolwiek systemowe zmiany w dziedzinie edukacji. Chcąc wyposażyć dzisiejszych uczniów w umiejętności potrzebne im do osiągnięcia sukcesu zawodowego w przyszłości, trzeba wprowadzić zmiany na skalę globalną. Międzynarodowe testy PISA koncentrują się na kluczowych kompetencjach w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. W testach PISA 2003 zrobiliśmy kolejny krok do przodu, wprowadzając do nich dodatkowo test z zakresu rozwiązywania problemów - był on jednak ograniczony do badania umiejętności rozumowania przez analogię. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się umieścić w programie PISA 2006 test kompetencji z zakresu teleinformatyki, ale plan ten nie powiódł się. Teraz musimy wszyscy dołożyć wszelkich starań, aby przenieść procedury testowania na wyższy poziom".

Projekt badawczo-rozwojowy nad systemem oceniania kierowany przez firmy Cisco, Intel i Microsoft uzyskał wsparcie ze strony czołowych międzynarodowych organizacji zajmujących się oceną poziomu wykształcenia. W szczególności organizacja OECD i stowarzyszenie International Association of the Evaluation of Educational Achievement (IEA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Oceny Osiągnięć Edukacyjnych) wyraziły zainteresowanie wykorzystaniem udokumentowanych i możliwych do zweryfikowania wyników oceny umiejętności niezbędnych w XXI wieku podczas opracowywania następnych wersji swoich testów PISA i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - międzynarodowe badania tendencji w naukach matematycznych i przyrodniczych), uważanych za międzynarodowe wzorce w tej dziedzinie.

„W gospodarce światowej to właśnie najskuteczniejsze na świecie systemy kształcenia, a nie tylko udoskonalenia wprowadzane według krajowych standardów, stały się miernikiem sukcesu edukacyjnego" - powiedział Andreas Schleicher, szef działu wskaźników i analiz edukacyjnych (Education Indicators and Analysis) w organizacji OECD. „Dlatego właśnie coraz więcej krajów mierzy relatywne mocne i słabe strony swoich systemów kształcenia za pomocą opracowywanych przez organizację OECD globalnych testów PISA. Chcąc robić to efektywnie, testy te należy przez cały czas rozwijać, aby odzwierciedlały umiejętności ważne dla poszczególnych osób i dla całej gospodarki. Krytyczne znaczenie będą tu miały testy techniczne, a opisywany projekt łączy kluczowych partnerów, którzy mogą pomóc autorom testów PISA w zrealizowaniu tej koncepcji".

„Stowarzyszenie IEA jest zwolennikiem szerszego włączenia aspektów informatycznych do wszystkich swoich testów, zwłaszcza do testów TIMSS i PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - międzynarodowe badania postępów biegłości w czytaniu)" - powiedział Seamus Hegarty, prezes stowarzyszenia IEA. „Odzwierciedla to zmiany w środowiskach nauczania oraz potencjał technologii w zakresie wzbogacania procesu nauczania i uczenia się. Cieszymy się z tej współpracy i mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć wspólne cele korzystne dla młodych uczniów".

Firmy Cisco, Intel i Microsoft stwierdziły na podstawie rozległych badań, że większość systemów edukacyjnych nie dotrzymuje kroku radykalnym zmianom w gospodarce i w zestawach umiejętności, jakie muszą posiąść uczniowie, aby odnieść sukces w przyszłości. Umiejętności te obejmują zdolność do myślenia krytycznego i kreatywnego oraz do współpracy, a także umiejętność adaptacji do zmian w sposobach wykorzystania technologii w biznesie i w społeczeństwie.

Projekt będzie się koncentrować na kilku kluczowych obszarach, które zaoferują najbardziej obiecujące możliwości transformacji systemu edukacji i oceny poziomu wykształcenia. Zespoły złożone z nauczycieli i pracowników akademickich skoncentrują się na udostępnianiu metodyk i technologii oceny poziomu wykształcenia, na środowiskach umożliwiających efektywne uczenie się oraz na powielarnych, opartych na teleinformatyce metodach nauczania i oceny, które przyspieszają rozwijanie i ocenę umiejętności potrzebnych uczniom, aby mogli odnieść sukces w przyszłości. W celu przyspieszenia realizacji projektu w sposób, który umożliwi uwzględnienie jego wyników w następnych wersjach testów PISA i TIMMS, planuje się dokonanie w jego ramach przeglądu skutecznych procedur nauczania i testowania w klasie umiejętności niezbędnych w XXI wieku oraz wyciągnięcie z tego przeglądu wniosków na potrzeby testów przeprowadzanych na dużą skalę.

„Firma Cisco uważa, że całościowa transformacja globalnego systemu kształcenia wymaga długofalowego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego" - powiedział Michael Stevenson, wiceprezes działu edukacji globalnej (Global Education) w firmie Cisco. „Uważamy, że współpraca między firmami Cisco, Intel i Microsoft może posłużyć za bodziec przyspieszający opracowanie i wdrożenie międzynarodowego standardu oceny umożliwiającego mierzenie kwalifikacji i umiejętności, które mają znaczenie krytyczne dla sukcesu uczniów w XXI wieku".

„Firmy Cisco, Intel i Microsoft już od dawna angażują się w sprawy edukacji globalnej oraz podwyższania kwalifikacji i zwiększania możliwości nauczycieli" - powiedział Will Swope, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Intel, pełniący jednocześnie funkcję szafa działu ds. zrównoważonego rozwoju firmy (Corporate Sustainability Group). „Współpraca ta pomoże nam osiągnąć nasz wspólny cel, jakim jest transformacja systemu kształcenia na całym świecie. W szczególności dążymy do wypełnienia luki istniejącej między tym, co dzieje się w szkole, a tym, co dzieje się w realnym świecie, a także do lepszego mierzenia umiejętności, które są naprawdę potrzebne w XXI wieku.

„W trakcie naszej współpracy z liderami i instytucjami administracji publicznej oraz z nauczycielami jedną z najczęściej podnoszonych i najważniejszych kwestii jest potrzeba zjednoczenia wysiłków sektora publicznego i prywatnego w celu rozszerzenia dostępu do wysokiej jakości edukacji, zwiększenia wskaźników promocji oraz opracowania spójnego sposobu mierzenia postępów" - powiedział Anoop Gupta, wiceprezes działu ds. nieograniczonego potencjału (Unlimited Potential Group), działu produktów edukacyjnych (Education Product Group) oraz działu polityki i strategii rozwoju technologii (Technology Policy and Strategy) w firmie Microsoft. „Mamy nadzieję, że ta współpraca zachęci innych do dołączenia do grona zwolenników tej misji, gdyż uważamy, że razem możemy wywrzeć większy wpływ na to, aby dzisiejsi uczniowie byli lepiej przygotowani do pracy zawodowej w przyszłości".

Więcej informacji na temat możliwości uczestniczenia w tym projekcie można uzyskać od Barry'ego McGawa pod adresem bmcgaw@unimelb.edu.au.


Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
UI. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl

Dodatkowych informacji o firmie Intel udziela:

Radoslaw Walczyk
Intel PR Manager
Central and Eastern Europe
Tel.: +48 22 570 81 12
Mobile.: +48 606 759 513
E-mail: radoslaw.walczyk@intel.com

Dodatkowych informacji o firmie Microsoft udzielają:

Joanna Frąckowiak
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: joannafr@microsoft.com

Piotr Kaniowski
Microsoft Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195 A
02-222 Warszawa
tel. 0 22 594 10 00
fax. 0 22 594 10 02
e-mail: v-piotrk@microsoft.com

Marek Zaleski
Weber Shandwick
tel. 0 22 210 12 80
fax. 0 22 210 12 81
kom. 0 605 601 976
e-mail: mzaleski@webershandwick.com