Łączność szerokopasmowa to czwarte medium

Inwestycje w ICT są zarówno bezpośrednio jak i pośrednio wpływają na wzrost gospodarczy i poprawę efektywności pracy

Warszawa, 28 października 2008 r. Nad przyszłością i wagą wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w sektorze publicznym na potrzeby obywateli, sektora prywatnego i administracji publicznej dyskutowali 30 września w Warszawie uczestnicy debaty organizowanej przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji i firmę Cisco. Gościem honorowym debaty był Minister Witold Drożdż, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto w panelu dyskusyjnym udział wzięli:

- dr Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
- Paweł Malak, dyrektor generalny firmy Cisco w Polsce
- Enrique Rueda-Sabater, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Cisco
- Paula Wąsowska, dyrektor ds. rozwoju w Grupa Doradztwa Strategicznego IBSG, odpowiedzialna za Region Europy Środkowo-Wschodniej

Moderatorem spotkania był Tomasz Kulisiewicz, ceniony analityk rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Celem panelu dyskusyjnego przygotowanego przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji wspólnie z firmą Cisco było przedstawienie stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w porównaniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji jak i próba przygotowania skutecznych propozycji mających na celu przekształcenie Polskiej infrastruktury IT na taką, która pozwoli Polsce w pełni konkurować z innymi gospodarkami na świecie.

Uczestnicy jednogłośnie orzekli, że łączność szerokopasmowa, zarówno jej jakość jak i dostępność są kluczowe z punktu widzenia interesu Państwa jak i obywateli.

Minister Witold Drożdż podkreślał rolę łączności szerokopasmowej i infrastruktury teleinformatycznej i przyrównywał jej wagę do łącz elektrycznych. Ponadto Minister podkreślał, że łączność szerokopasmowa rozumiana, jako czwarte medium, po wodzie, elektryczności i gazie, odgrywa kluczowe znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo Minister wspomniał o konieczności tworzenia na zdrowych zasadach współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym, w taki sposób, aby to Państwo stymulowało i stwarzało odpowiednie warunki a sektor prywatny był odpowiedzialny za projektowanie i tworzenie konkurencyjnych rozwiązań.

Prezes Wacław Iszkowski podkreślał, że władze powinny traktować łączność szerokopasmową i dostęp do Internetu na równi z innymi mediami i infrastrukturą taką jak elektryczność czy też woda. Ponadto Prezes Iszkowski wspominał o wpływie dodatkowych opłat i podatków, obciążających infrastrukturę telekomunikacyjną, na rozwój łącz szerokopasmowych oraz odpowiednich usług i aplikacji w Polsce. Wspomniane dodatkowe opłaty są jednym z kluczowych czynników dławiących konkurencyjność Polski w zakresie infrastruktury ICT.

Enrique Rueda-Sabater z firmy Cisco dowodził, że teleinformatyka wpływa na wzrost gospodarczy i poprawę wydajności pracy. Obecnie z uwagi na popularyzację Internetu i różnorodnych doświadczeń informatycznych użytkowników indywidualnych i firm łącza szerokopasmowe stały się wręcz krytycznym czynnikiem konkurencyjności poszczególnych krajów na arenie międzynarodowej.

Paweł Malak wskazywał na rolę, jaką odegrała firma Cisco we wsparciu transformacji gospodarek świata na nowoczesne oparte na wiedzy ekonomie. Cisco od wielu lat pomaga krajom na całym świecie budować skuteczne i efektywne rozwiązania telekomunikacyjne, inwestując w badania i rozwój technologii szerokopasmowych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Podkreślał również, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie technologii sieciowych w dalszym ciągu znacząco przekracza podaż. Daje się to zauważyć zwłaszcza w dziedzinie zabezpieczeń, a także w nowych obszarach rozwoju sieci, takich jak telefonia IP, bezpieczeństwo i rozwiązania bezprzewodowe.

Paula Wąsowska w krótkim podsumowaniu podkreśliła wagę debaty, jako platformy do rozmowy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora państwowego i prywatnego. Mówiła również o konieczności uczenia się i korzystania z dobrych praktyk innych krajów. Ponadto wskazała, że to właśnie kraje z wysokim poziomem wykorzystania Internetu i łączności szerokopasmowej, stając się konkurencyjne i umiejętnie wyzwalając przedsiębiorczość i inicjatywę obywatelską, są w stanie w pełni zbudować społeczeństwo informacyjne.


Dodatkowych informacji o firmie Cisco udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz
Senior Account Manager
Solski Burson-Marsteller
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071 Warszawa
Tel. +48 501 132 395
Email: jdunin-keplicz@solskibm.pl
Web: www.solskibm.pl