Sojusz SISA łączy liderów branży planujących dokonanie przełomu w dziedzinie współużytkowania informacji poufnych przez sektor publiczny i prywatny

Warszawa, 18 lipca 2007 roku - Firmy Cisco®, EMC® Corporation i Microsoft Corporation poinformowały o zawarciu sojuszu, w ramach którego zaoferują jedną z najbardziej kompleksowych i najlepiej zabezpieczonych architektur technicznych do współużytkowania informacji. Architektura ta zapewni ochronę i współużytkowanie informacji poufnych w ramach administracji publicznej. Architektura Secure Information Sharing Architecture (SISA - architektura do bezpiecznego współużytkowania informacji) stanowi połączenie najlepszych w branży aplikacji, infrastruktury informatycznej i technologii sieciowych. Pomoże ona zapewnić ochronę dotychczasowych inwestycji klientów w infrastrukturę informatyczną. Rozwiązanie oferuje spójne podejście zapewniające przekroczenie tradycyjnych barier organizacyjno-prawnych istniejących między różnego rodzaju infrastrukturami informatycznymi. Umożliwi to lepszą ochronę poufnych informacji kadrowych, finansowych i innych o istotnych danych oraz ich współużytkowanie przez upoważnione społeczności w sposób efektywniejszy niż jest to możliwe bez wdrożenia architektury SISA.

Od 11 września 2001 r. amerykańskie agencje rządowe przywiązują większą wagę do ochrony treści poufnych przed utratą lub kradzieżą, jednocześnie dążąc do usprawnienia komunikacji między różnymi organami administracji publicznej. Lepsza i bezpieczniejsza infrastruktura komunikacyjna umożliwi współużytkowanie treści poufnych przez różne agencje rządowe. Firmy Cisco, EMC i Microsoft, przy wsparciu innych liderów branży, zawarły sojusz SISA w celu opracowywania architektur informatycznych, które umożliwią uzyskanie dostępu do określonych informacji tylko upoważnionym pracownikom, ułatwiając jednocześnie zarządzanie chronionymi informacjami współużytkowanymi przez zaufane społeczności.

"Administracja publiczna stara się przełamać bariery istniejące między poszczególnymi instytucjami, aby umożliwić im współużytkowanie informacji, walcząc jednocześnie z licznymi poważnymi przypadkami utraty danych. Przełamanie barier między administracją publiczną i instytucjami z nią współpracującymi będzie wymagało większej pewności, że informacje pozostaną dostępne tylko dla odpowiednich użytkowników" - powiedział Steve Cooper, byly dyrektor ds. informatycznych amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnetrznego (Department of Homeland Security). "Firmom Cisco, EMC i Microsoft należą się wyrazy uznania za połączenie wysiłków w celu udostępnienia heterogenicznej architektury do współużytkowania informacji przez różne agencje rządowe, co zapewni lepszą współpracę tych agencji i ich skuteczniejsze reagowanie wszędzie i zawsze tam, gdzie zajdzie taka potrzeba".

Historycznie rzecz biorąc, technologie ochrony informacji były wprowadzane w każdym z systemów z osobna, tworząc oddzielne "wyspy" chronionych danych. Niektóre agencje rządowe mają kłopoty z zapewnianiem opartego na rolach dostępu do treści poufnych nawet na skalę wewnętrzną. Problemy te nasilają się znacznie, gdy zachodzi potrzeba współużytkowania tych treści przez różne agencje. Korzystając z architektury SISA, agencje rządowe mogą z łatwością konfigurować sieci wirtualne o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa, które zapewnią upoważnionym użytkownikom i społecznościom dostęp do plików poufnych przechowywanych w systemach wyposażonych w różne mechanizmy ochrony informacji. Architektura SISA umożliwi wprowadzenie nowych scenariuszy współużytkowania informacji przez agencje rządowe. W przyszłości architektura SISA mogłaby zostać wdrożona w celu zapewnienia władzom służby zdrowia możliwości monitorowania danych poufnych na temat epidemii znajdujących się w bazach danych różnych agencji rządowych i sektora prywatnego oraz koordynowania niezbędnych działań podejmowanych wspólnie z agencjami rządowymi i najważniejszymi partnerami z sektora prywatnego.

Cisco, EMC i Microsoft dostarczają gotowe technologie wchodzące w skład architektury SISA, aby ułatwić połączenie informacji przechowywanych w oddzielnych infrastrukturach informatycznych. Dzięki swoim najlepszym w branży rozwiązaniom sieciowym Cisco zapewnia ochronę sieci, bezpieczniejsze, wirtualizowane połączenia sieciowe i funkcje do ochrony danych na potrzeby współużytkowania informacji poufnych na platformie sieciowej. Oferowane przez firmę EMC sieciowe systemy pamięci masowej oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami i ich ochrony stanowią elastyczną infrastrukturę informatyczną na potrzeby przechowywania i ochrony danych poufnych o znaczeniu krytycznym oraz zarządzania nimi. Firma Microsoft udostępnia rozwiązania do zarządzania tożsamością, klienckie i sieciowe systemy operacyjne oraz środowisko ułatwiające współpracę, które udostępniają treści tylko upoważnionym użytkownikom.

Do sojuszu SISA dołączyli również dostawcy rozwiązań proponujący nowatorskie sposoby spełniania specyficznych wymagań. Firma Liquid Machines z siedzibą w Waltham (Massachusetts) udostępnia rozwiązania, które zwiększają możliwości architektury SISA w zakresie ochrony treści dzięki rozszerzeniu technologii MicrosoftR Digital Rights Management. Firma Swan Island Networks Inc. z Portland (Oregon) projektuje systemy współużytkowania informacji poufnych i administruje nimi. Firma Titus Labs z Ottawy (Kanada) oferuje rozwiązania do etykietowania i klasyfikacji, które określają, jaki rodzaj ochrony treści należy zastosować. W miarę rozwoju potrzeb klientów do sojuszu będą dołączać kolejni dostawcy technologii, oferujący innowacyjne metody spełniania innych specyficznych wymagań.

Sześć firm współpracuje ze sobą w celu udostępniania architektury technicznej ułatwiającej ochronę i współużytkowanie informacji poufnych przez instytucje administracji publicznej. Współpraca ta świadczy o dużej złożoności architektury SISA i potrzebie wypracowania dobrze zdefiniowanej strategii wprowadzania produktu na rynek. Firmy uzgodniły, że zastosują strategię wprowadzania produktu na rynek za pośrednictwem sieci partnerów, czemu będzie towarzyszył trójpoziomowy program certyfikacji. Pozwoli to klientom zainteresowanym wdrożeniem architektury SISA dokonać wyboru spośród wielu partnerów dostarczających tę architekturę i oferujących różnego rodzaju usługi strategiczne, techniczne i biznesowe. Partnerzy dostarczający architekturę SISA przejdą odpowiednie szkolenie w ramach programu certyfikacji. Pozwoli ono zweryfikować kwalifikacje integratorów systemów i innych specjalistycznych firm usługowych na polu wdrażania architektury SISA, administrowania nią i udzielania wsparcia analitycznego klientom zainteresowanym wdrożeniem tej architektury.

Sformalizowany sojusz biznesowy będzie zarządzany przez firmę Addx Corporation, która świadczy usługi w zakresie informatyki i zarządzania. W celu zapewnienia wszystkim klientom pełnej gamy usług technicznych i programowych firma Addx powołała wspólne biuro ds. programu SISA (SISA Joint Program Office), które będzie zarządzało zarówno architekturą rozwiązań, jak i procesem certyfikacji integratorów systemów. Więcej informacji na temat architektury SISA i zawartego sojuszu można znaleźć pod adresem http://www.SISAalliance.com

Informacje o firmie Cisco

Cisco jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz providerów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności.

Wiecej informacji o firmie mozna znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Informacje o firmie EMC

Firma EMC (NYSE:EMC) jest czołowym twórcą i dostawcą technologii infrastruktury informatycznej oraz rozwiązań, które umożliwiają firmom dowolnej wielkości przekształcać sposób konkurowania na rynku oraz tworzyć wartość na bazie własnych zasobów informacji. Informacje na temat produktów i usług EMC można znaleźć na stronie http://www.emc.com.pl.

Informacje o firmie Microsoft

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, aplikacji serwerowych i technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i instytucji. W ofercie spółki znajdują się m.in.: system operacyjny Microsoft Windows, oprogramowanie biurowe Microsoft Office System, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System oraz technologia Microsoft.NET. Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie, jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi, są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości, jakie drzemią w nas samych i otaczającym świecie. Polski oddział Microsoft chce brać aktywny udział w rozwoju gospodarki i społeczności lokalnej w Polsce. Naturalną konsekwencją prowadzonej działalności biznesowej jest realizowanie zadań społecznych w obszarze edukacji informatycznej i walki ze zjawiskiem "wykluczenia informacyjnego". W trakcie swojej niemal 14-letniej obecności w naszym kraju, firma zaangażowała się w liczne programy społeczne. Od 2003 roku różnym organizacjom pozarządowym przyznano w sumie 6 grantów na realizację projektów edukacyjnych Unlimited Potential. W maju 2005 roku zainaugurowana została działalność Forum Edukacji Microsoft - inicjatywy, która skupia wszystkie projekty i programy społeczno-edukacyjne realizowane w Polsce przez Microsoft.

Dodatkowych informacji udzielaj:

Joanna Dunin-Keplicz
Dział Nowych Technologii
Sigma International
Tel. : /22/ 628 05 93 wew. 244
Tel. Kom. : /+48/ 501 132 395
joanna.dunin-keplicz@sigma.com.pl