San Jose, Kalifornia, 16 lutego 2006 r. - Cisco Systems® wprowadziło oprogramowania pod nazwą Cisco Security Management Suite. Jest to nowy, zintegrowany zestaw aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem, który udostępnia udoskonaloną platformę operacyjną umożliwiającą egzekwowanie reguł bezpieczeństwa w obrębie całego systemu oraz administrowanie takimi regułami.

W skład zestawu Cisco Security Management Suite wchodzi aplikacja Cisco Security Manager oraz nowa wersja 4.2. Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System (Cisco Security MARS). Zestaw ten stanowi wydajne i ściśle zintegrowane rozwiązanie do monitorowania, konfigurowania oraz zarządzania, umożliwiające rozpoznawanie i egzekwowanie reguł związanych z monitorowaniem danych. Aplikacje wchodzące w skład zestawu, współpracują ze sobą, dzięki czemu możliwe jest szybkie rozpoznawanie zagrożeń na szczeblu centralnym oraz zapewnienie ochrony infrastruktury w skali globalnej. Zestaw aplikacji do zarządzania zabezpieczeniami pomaga obniżyć koszty operacyjne, oraz pozwala nawet mniej doświadczonym użytkownikom na wykonywanie skomplikowanych zadań związanych z regułami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nowe aplikacje do zarządzania są zgodne ze strategią Cisco "Self-Defending Network", która ułatwia przedsiębiorstwom i instytucjom rozpoznawanie zagrożeń oraz zapobieganie im, a także adaptację do bezustannie zmieniających się warunków bezpieczeństwa.

"Dostrzegamy szereg czynników, które ewoluując, stymulują rozwój nowej generacji rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem" - powiedział George Hamilton, analityk z Yankee Group. "Do takich czynników należy zaliczyć potrzebę zwiększenia efektywności współpracy operacyjnej między zespołami przedsiębiorstwa odpowiedzialnymi za eksploatację sieci i za bezpieczeństwo, umożliwienie zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem za pomocą rozwiązań różnych dostawców, a także potrzebę przejścia od zarządzania poszczególnymi urządzeniami do kompleksowego zarządzania usługami zabezpieczeń. Udostępnienie oprogramowania Cisco Security Management Suite oznacza istotny krok we właściwym kierunku. Integracja tych aplikacji w formie jednego zestawu zapewnia przedsiębiorstwu lub instytucji większą zdolność (zarówno w aspekcie biznesowym, jak i operacyjnym) do zarządzania sieciami Następnych Generacji (Next Generation Networks) oraz możliwość szybkiego reagowania na rozwój takich sieci".

Cisco Security Manager: zaawansowane funkcje zarządzania bezpieczeństwem i kontroli

Cisco Security Manager umożliwia proste i elastyczne zarządzanie regułami oraz ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami w skali całego przedsiębiorstwa. Daje możliwość wielowymiarowego postrzegania systemu - na poziomie urządzeń, reguł oraz topologii dla zróżnicowanych preferencji i potrzeb użytkowników.

Widok na poziomie urządzeń ułatwia firmie uzyskanie informacji o posiadanych urządzeniach oraz o regułach dostępnych dla tych urządzeń. Widok na poziomie reguł pozwala tworzyć reguły zgodnie ze specyficznymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, dostosowywać te reguły oraz adaptować je odpowiednio do przyszłych wymagań biznesowych. Widok na poziomie topologii zapewnia wizualną reprezentację sieci i może być skalowany dzięki mapom połączonych sieci. Administrator może zarządzać regułami bezpośrednio z tego widoku. Dzięki udostępnieniu różnych widoków użytkownik ma do dyspozycji łatwą w użyciu, zintegrowaną platformę zarządzania, obejmującą wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem, takie jak zapora, wirtualna sieć prywatna (VPN) i usługa IPS - Intrusion Prevention Service.

Cisco Security Manager udostępnia także dodatkowe funkcje, które pozwalają administratorom na oddzielenie reguł polityki bezpieczeństwa od urządzeń egzekwujących te reguły. Dzięki temu reguły mogą być współużytkowane i stosowane przez inne urządzenia w tej samej sieci. Funkcja ta, określana jako "abstrahowanie i współużytkowanie reguł", pozwala na zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa. Ponadto Cisco Security Manager umożliwia obecnie rozproszone wdrażanie reguł polityki bezpieczeństwa, dzięki czemu zwiększa się dostępność i odporność sieci. Nowe funkcje obsługi przepływu pracy (workflow capabilities) pozwalają na stosowanie uporządkowanego procesu zarządzania zmianami, który może być stosowany jako uzupełnienie każdego środowiska operacyjnego. Dzięki tym funkcjom klient może określić, który zespół działu informatycznego może ustanawiać reguły polityki bezpieczeństwa oraz związane z nimi procesy zatwierdzania i wdrażania. W przypadku klientów, u których występuje zarówno zespół ds. eksploatacji sieci, jak i zespół ds. zabezpieczeń, pozwala to dodatkowo stymulować współpracę tych zespołów oraz ustanawiać zakres kontroli każdego z nich.

Udoskonalenia w systemie Cisco Security MARS

Kolejną wydajną aplikacją wchodzącą w skład zestawu Cisco Security Management Suite jest Cisco Security MARS. Aplikacja ta zbiera, koreluje i raportuje zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemu, pochodzące zarówno z urządzeń firmy Cisco, jak i innych producentów. Dzięki zbieraniu oraz korelowaniu zdarzeń dotyczących sieci i bezpieczeństwa, aplikacja tworzy zwartą informację o "incydentach", umożliwiającą podejmowanie konkretnych działań. Dzięki temu Klienci mają dostęp do wizualnej prezentacji incydentu ze wskazaniem punktu w sieci, którego dotyczy ten incydent oraz punktu podjęcia działań korygujących.

Cisco Security MARS w wersji 4.2 udostępnia bardziej dynamiczne funkcje wyświetlania zdarzeń w czasie rzeczywistym i dzielenia ich na kategorie, a także zapewnia zgodność z większą liczbą różnych urządzeń. Użytkownicy mogą teraz szybciej rozpoznawać nietypowy ruch dzięki filtrowaniu w czasie rzeczywistym danych o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Cisco Security Manager oraz Cisco Security MARS pozwalają administratorowi szybko i dokładne określić, które urządzenie i która reguła bezpieczeństwa jest odpowiedzialna za dopuszczenie lub zablokowanie danego ruchu. Możliwość taka sprzyja radykalnemu zwiększeniu dostępności sieci oraz obniżeniu kosztów operacyjnych.

Ceny i dostępność

Cisco Security Manager 3.0 będzie dostępny w wersji standardowej (Standard Edition), której cena wynosi od 3500 USD, oraz profesjonalnej (Professional Edition), w cenie od 15000 USD. Wprowadzenie produktu na rynek jest planowane na I kwartał 2006 r.

Cena systemu Cisco Security MARS wynosi od 15000 USD. Udostępnienie wersji 4.2 jest planowane na II kwartał 2006.

Cisco Systems

Cisco Systems jest dostawcą sprzętu i oprogramowania do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych dedykowanych dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, operatorów telekomunikacyjnych oraz provider'ów internetowych. Wśród czołowych rozwiązań firmy znajdują się systemy zaawansowanego routingu i switchingu, transmisji głosu, danych oraz obrazu w sieciach IP, zaawansowane systemy zabezpieczeń a także rozwiązania dla centrów przetwarzania danych o wysokiej niezawodności. Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.cisco.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Magda Majewska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.: /22/ 593 91 00
Tel.kom. /+ 48/ 607 448 666
m.majewska@rowland.pl

Edyta Bardzinska
Technologies Dept.
Rowland Communications
Tel.kom. /+ 48/ 607 566 585
e.bardzinska@rowland.pl