Lehdistötiedote

18.9.2007

Persoonallisuuden piirteet ja kulttuurierot vaikuttavat liikkuvan työn menestykseen
Suomessa kulttuuri tukee mobiilityötä

Ciscon teettämän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan hyvä johtaminen tukee merkittävästi liikkuvan työn tekemistä ja kehittymistä. Ciscon tutkimus “Understanding and Managing the Mobile Workforce” tarkastelee liikkuvaan työntekoon liittyviä liiketoiminnan ja ihmisten välisen toiminnan haasteita. Mobiilityöhön liittyvät haasteilla on globaalisti yhä merkittävämpi vaikutus, sillä IDC:n mukaan neljännes koko maailman työntekijöistä tekee liikkuvaa työtä vuoteen 2009 mennessä.

“Liikkuvan työn lisääntyessä on yhä tärkeämpää, että liikkuvia työntekijöitä ja tiimejä johdetaan oikein. Johtajien ei pidä luulla, että liikkuvia työntekijöitä voitaisiin johtaa kuten paikalla olevia työntekijöitä. Johtajien täytyy olla tehokkaita viestijöitä ja suhteen rakentajia, jotka kykenevät mukauttamaan johtamistyyliään alaisten persoonallisuuden mukaan. Lisäksi organisaatioiden täytyy varmistaa, että mobiilisti työskentelevät saavat käyttöönsä oikeat työkalut ja samat resurssit ja yhteydet kuin toimistolla työtä tekevätkin”, toteaa tutkimusraportin kirjoittaja, psykologi Stuart Duff Pearn Kandola –tutkimuslaitoksesta.

Ciscon tutkimuksen mukaan tällä hetkellä monet yritykset eivät osaa rekrytoida persoonallisuuden piirteiltään oikeanlaisia henkilöitä liikkuvan työn tehtäviin, liikkuvaa henkilöstöä ei osata johtaa eikä sille tarjota sopivia viestintäkeinoja. Puutteiden vuoksi on vaara, etteivät yritykset saavuta liikkuvasta työstä sellaisia hyötyjä kuin olisi mahdollista. Erityisesti huono johtaminen heikentää työn tuloksia.

”Mielenkiintoista on, että sekä liian vähäinen että liiallinen viestintä vaikuttavat negatiivisesti työntekijään ja työn tuloksiin. Säännöllisen yhteydenpidon puute voi johtaa stressiin sekä eristäytymisen tunteeseen. Liiallinen viestintä sen sijaan voi saada työntekijän tuntemaan, ettei häneen luoteta”, toteaa Esa Korvenmaa, Suomen Ciscon toimitusjohtaja.

Johtajan on luotettava mobiilisti työskenteleviin ja oltava heihin yhteydessä säännöllisesti. Hänen täytyy auttaa työntekijöitä hallitsemaan työmääräänsä sekä painottaa alaisilleen, että tulokset ovat tärkeämpiä kuin työtehtävien määrällinen suorittaminen.

”Jotta liikkuvaa työtä tekevät tuntisivat olevansa osa työyhteisöä ja saisivat työintoa, on tärkeää tehdä heidät näkyviksi organisaatiossa. Esimerkiksi videoviestintä voi vähentää eristäytymisen tunnetta. Myös kollegoiden välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistavat tiimityökalut ovat tärkeitä. Esimerkiksi pikaviestintä ja läsnäolotyökalut rakentavat tunnetta yhteenkuuluvuudesta”, toteaa Esa Korvenmaa.

Liikkuvan työnteon rooleissa menestyvät tyypillisesti henkilöt, jotka ovat aloitteellisia, joustavia, ulospäin suuntautuvia ja itsenäisiä. Näitä persoonallisuuden piirteitä tulisi testata jo rekrytointitilanteessa. On olemassa lukuisia persoonallisuuden piirteitä, jotka soveltuvat erityisen hyvin liikkuvan työn tekemiseen:

  • Stimulaation etsijä – ulospäin suuntautunut, kontaktit muihin ihmisiin motivoivat
  • Selviytyjä – tunnetasolla vakaa, ei ole taipuvainen neuroottisuuteen, paineen alaisena joustava
  • Utelias tutkija – luova, avoin uusille ideoille, nauttii erilaisista kokemuksista
  • Itsenäinen päätöksentekijä – itsenäinen ajatusmaailma, arvostaa sitä, että hänelle annetaan työtehtäviä ilman valvontaa
  • Kurinalainen suorittaja – tunnollinen ja aloitteellinen

Liikkuva työ sopii suomalaisille
Eurooppa jakautuu selvästi kahtia liikkuvan työn suhteen. Etelä-Euroopassa mobiilityön omaksuminen on heikompaa kuin pohjoisessa. Hollannissa omaksumisaste on 46 prosenttia, Suomessa 45 prosenttia, kun taas esimerkiksi Espanjassa 8 ja Portugalissa 2 prosenttia. Vaikka erot selittyvät osittain teknologiseen valmiuteen liittyvillä seikoilla, kulttuurieroilla on asiassa myös merkittävä rooli. (Lähde: Empirica 2002, Work, employment and skills, SIBIS topic Report no. 5 Commission of the European Communities, Brussels)

Uusissa ja kehittyvissä maissa mobiiliviestintä on ylittämässä kiinteisiin linjoihin pohjautuvan viestinnän, ja niissä onkin hedelmällinen ympäristö mobiilien työtapojen yleistymiselle. Tutkimus osoittaa, että Lähi-idän maat sekä muutamat Afrikan maat ovat ottaneet omakseen liikkuvaan työntekoon liittyvät työn ja vapaa-ajan yhdistämisen hyödyt. Sen sijaan esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa ja Meksikossa, jotka ovat keskusteluorientoituneita kulttuureita ja joissa suositaan vahvasti kasvotusten tapahtuvaa viestintää, on mobiilityö omaksuttu hitaammin. Näissä maissa vain suurimmat yritykset ja kansainväliset organisaatiot tarjoavat liikkuvan työnteon työkaluja henkilöstölleen.

Liikkuvan työnteon yleistymiseen vaikuttavat myös kulttuuriset erot. Tutkimuksen mukaan ‘feminiineissä’ kulttuureissa miehet ja naiset jakavat perheen ja lasten hoitamiseen liittyviä velvollisuuksia, joten niissä hyväksytään helpommin perheen kannalta joustavia työnteon tapoja, kuten liikkuva työnteko. Tieto-orientoituneissa kulttuureissa korostetaan tuottavuutta ja tehokkuutta, joten niissä todennäköisemmin korostetaan itsenäistä työntekoa, lyhyttä viestintää sekä teknologian käyttämistä, mitkä liittyvät läheisesti mobiilin työnteon käytäntöihin.

”Suomen kulttuurissa yhdistyvät kotitöiden jakaminen sekä tietokeskeisyys, joten liikkuva työnteko sopii meille erittäin hyvin”, toteaa Esa Korvenmaa.

Alkuperäinen englanninkielinen tiedote sekä tutkimusraportti (englanniksi):
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/prod_071807.html

Lisätietoa:
Cisco Systems Finland Oy, puh. 0204 7061
Marja Mokko, marja.mokko(@)cisco.com

 

# # #

Cisco (NASDAQ: CSCO) on maailman johtava tietoverkkoratkaisujen toimittaja. Ciscon ratkaisuihin perustuvat tietoverkot mahdollistavat puheen, datan ja videokuvan turvallisen välittämisen sekä jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ciscon kehittämät laitteet, ohjelmistot ja palvelut auttavat ihmisiä monipuolistamaan viestintäänsä ja vuorovaikutustaan tietoverkkojen välityksellä. Lisätietoa Ciscosta löytyy osoitteista http://newsroom.cisco.com ja suomeksi www.cisco.fi.