Guest

Hiệu quả về Dịch vụ

Hiệu quả về Dịch vụ


Hỗ trợ Lực lượng lao động Hiệu quả và Năng suất

Với hạn chế về tuyển dụng và cắt giảm về ngân sách, tính hiệu quả và năng suất trong các cơ quan chính phủ quan trọng hơn bao giờ hết. Ngày nay, chính phủ đang tìm kiếm các giải pháp để cung cấp cho nhân viên các tài nguyên và công cụ cộng tác họ cần để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các giải pháp của Cisco có thể giúp bằng cách tạo cơ sở hạ tầng để tự động hoá các quá trình thủ công để làm cho nhân viên làm việc năng suất hơn. Giải pháp cho phép nhiều phòng ban chia sẻ cơ sở hạ tầng và dịch vụ an toàn để nâng cao tính hiệu quả của dịch vụ và năng suất của tổ chức.

Tải xuống: PDF - Đạt được và Duy trì Nhiệm vụ Giảm Năng lượng

Đạt được và Duy trì Nhiệm vụ Giảm Năng lượng

Truy cập, phân tích và hành động dựa trên thông tin sử dụng năng lượng để giảm và duy trì giảm năng lượng.
> Đọc Cách Thực hiện (PDF - 2,1 MB)

Giải pháp

Truyền thông Hợp nhất cho Chính phủ
Nâng cao truyền thông và cộng tác cũng như ra quyết định nhanh sử dụng một mạng mạnh mẽ và an toàn duy nhất.

Kiểm tra Chính phủ Di động
Cung cấp cơ sở hạ tầng để cho phép truy cập không dây an toàn và tin cậy vào các ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chuyển đổi Chính phủ
Nâng cao cộng tác với các cơ quan và doanh nghiệp trong khi vẫn cải thiện được chất lượng và tính hiệu quả của dịch vụ.

Chia sẻ Thông tin
Phá vỡ những rào cản đối với luồng thông tin trong khi vẫn tuân thủ các quy định về bảo mật và riêng tư.

Giải pháp Dịch vụ được Chia sẻ
Sử dụng mạng an toàn và linh hoạt để hỗ trợ truyền thông và cộng tác trong và giữa các cơ quan.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ