Guest

Ngành dịch vụ công cộng

Ngành dịch vụ công cộng

Tối ưu hoá sự Hiện diện qua Hoạt động của Bạn

Hội tụ con người, thiết bị và các quá trình kinh doanh--từ trụ sở chính đến hiện trường--sử dụng sức mạnh của mạng. Cơ sở hạ tầng an toàn của Cisco giúp bạn xây dựng công ty mang tính cộng tác hơn, bền vững hơn để:

  • Nâng cao sự hiện diện và hiệu suất của hệ thống
  • Tăng tính hiệu quả
  • Hỗ trợ dịch vụ khách hàng mới
  • Đáp ứng các quy định và nhu cầu khách hàng ngày càng thay đổi trong thế kỷ 21


Năng lượng Xanh: Không chỉ là Cối Xay Gió

Nhóm Giải pháp Kinh doanh qua Internet của Cisco thảo luận cách làm cho lưới điện trở nên "thông minh".

Các giải pháp của Cisco cho Ngành dịch vụ công cộng

Lưới điện Thông minh của Cisco
Giành được sự hiện diện, hợp lý hoá chuỗi cung ứng và kiểm soát chi phí.

Mở rộng Mạng Qua các Tài sản Dịch vụ công cộng
Mở rộng môi trường văn phòng an toàn sang môi trường truyền và phân phối cũng như cung cấp truy cập tại hiện trường đến thoại, video, dữ liệu, kiểm soát có giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). Các sản phẩm và giải pháp của Cisco cho ngành dịch vụ công cộng bao gồm:

Bảo mật
Cân đối khả năng bảo vệ và sức mạnh để cung cấp cộng tác bảo mật cao. Giải pháp bảo mật công nghiệp đa lớp của Cisco kết hợp chặt chẽ con người, quy trình và công nghệ với các mục tiêu kinh doanh để giúp khắc phục sự cố do vi phạm bảo mật.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ