Have an account?

  •   Personalized content
  •   Your products and support

Need an account?

Create an account

NOTE: This product is no longer being sold and might not be supported.

View the End-of-Life Notice to learn: 

  • End-of-sale and end-of-life dates
  • What replacement products are available
  • Information about product support

Vô tuyến linh động, an toàn

Điểm truy nhập Cisco Aironet 1240AG Series IEEE 802.11a/b/g cung cấp sự linh động, dung lượng cao, tính an ninh và các tính năng cấp độ doanh nghiệp lớn được khách hàng WLAN yêu cầu. Được thiết kế đặc biệt cho những môi trường RF đầy thách thức như phân xưởng, nhà kho và những đầu mối bán lẻ lớn, nó có tính linh động nhờ ăng ten kết nối, vỏ thiết bị bền chắc bằng kim loại và dải nhiệt độ hoạt động rộng.

Thiết bị Aironet 1240AG Series có ở dưới dạng:

  • Phiên bản nhẹ
  • Phiên bản độc lập có thể được nâng cấp lên hoạt động như phiên bản nhẹ
  • Phiên bản 802.11g đơn băng để sử dụng trong những khu vực không được phép sử dụng tần số 5GHz của 802.1a

Sản phẩm được hoàn thiện với phần cứng rắp láp cần thiết cho việc lắp đặt an toàn, chắc chắn. Một loại kẹp lắp ráp khóa chặt điểm truy nhập cũng như cáp Ethernet và màn hình để chống trộm cắp và phá hoại

Let Us Help

Support & Downloads