Bạn có tài khoản?

 •   Nội dung được cá nhân hóa
 •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu

1. Mục đích

Cisco cam kết bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người lao động, Khách hàng, đối tác kinh doanh và các cá nhân khác. Do đó, Cisco đã triển khai chương trình quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu toàn cầu để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo vệ, truy cập, chuyển hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân. Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này là nền tảng của chương trình đó và mô tả cách Cisco xử lý Dữ liệu Cá nhân trên toàn thế giới.

2. Phạm vi

Tất cả nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên, Người lao động tạm thời và những Người lao động khác tại Cisco cũng như các công ty con của Cisco phải tuân thủ chính sách này, bao gồm tất cả nhân viên của các bên thứ ba có thể có quyền truy cập vào bất kỳ tài nguyên hoặc mạng nào của Cisco, kể cả các dịch vụ dựa trên đám mây, được lưu trữ nội bộ hoặc bên ngoài Cisco.

Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Cisco trên toàn cầu, cho dù bằng các phương tiện điện tử hay thủ công (có nghĩa là ở dạng bản cứng, giấy tờ hoặc dạng tương tự).

Cụ thể là, đối với vấn đề Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp và Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự, Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này sẽ được bổ sung bằng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự Toàn cầu và Chính sách Quyền riêng tư & Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp của Cisco. Những tài liệu chính sách nội bộ này mô tả chi tiết hơn về cách Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này áp dụng tương ứng cho Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự và Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn Người lao động của Cisco cách xử lý Dữ liệu Cá nhân phù hợp.

Chính sách này áp dụng cho mọi quy trình Xử lý Dữ liệu Cá nhân được thực hiện cho Cisco hoặc do Cisco thực hiện.

3. Tuyên bố Chính sách

3.1 Bảo vệ Thích hợp cho việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Cùng với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự Toàn cầu và Chính sách Quyền riêng tư & Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp, Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này cũng nhằm mục đích cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân được ủy thác cho Cisco và được chuyển từ các quốc gia yêu cầu các biện pháp bảo vệ này. Chính sách này cho phép Cisco chuyển Dữ liệu Cá nhân tới mọi nơi cần thiết trên toàn cầu để triển khai và hỗ trợ các quy trình kinh doanh nội bộ hoặc kích hoạt chức năng và thúc đẩy cải tiến các dịch vụ/sản phẩm. Để thực hiện điều này, từng Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự Toàn cầu, Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Chính sách Quyền riêng tư & Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp mô tả một số nghĩa vụ bổ sung và quyền hợp pháp nhất định trong trường hợp Luật Bảo vệ Dữ liệu hiện hành của Châu Âu, các yêu cầu hoặc luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và các quốc gia hoặc khu vực khác không thống nhất.

3.2 Tuân thủ Luật Hiện hành

Cisco phải tuân thủ luật và yêu cầu bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương trên toàn thế giới.

Nếu các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành yêu cầu tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cao hơn so với tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này thì phải ưu tiên những yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Nếu các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành đặt ra tiêu chuẩn về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân thấp hơn so với tiêu chuẩn được đặt ra trong Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu thì phải ưu tiên những yêu cầu của Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này.

Trong trường hợp Người lao động của Cisco có lý do để cho rằng luật hiện hành cản trở Cisco thực hiện nghĩa vụ theo Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này thì họ phải thông báo kịp thời cho Giám đốc Phụ trách Quyền riêng tư – privacy@cisco.com và/hoặc Bộ phận Pháp lý của Cisco – generalcounsel@cisco.com. Nếu có xung đột giữa luật hiện hành và Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này, thì Giám đốc phụ trách Quyền riêng tư và Bộ phận Pháp lý của Cisco sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về hành động cần thực hiện để giải quyết xung đột này cũng như phải tham vấn cơ quan quản lý có liên quan nếu có nghi ngờ.

3.3 Nguyên tắc về Quyền riêng tư

Những mục dưới đây nêu ra các nguyên tắc cấp cao làm cơ sở cho các phương pháp của Cisco trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo mật, truy cập, chuyển hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

 • Công bằng

 • Cisco phải xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách hợp pháp, chính đáng và minh bạch.

 • Giới hạn Mục đích

 • Cisco chỉ được thu thập Dữ liệu Cá nhân cho (các) mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp. Mọi quy trình xử lý tiếp theo phải tuân theo (các) mục đích này, trừ khi Cisco có được sự chấp thuận của cá nhân hoặc việc xử lý đó được pháp luật cho phép.

 • Tính tương xứng

 • Cisco chỉ được xử lý Dữ liệu Cá nhân thích hợp, liên quan và không vượt quá (các) mục đích xử lý dữ liệu đó.

 • Tính toàn vẹn của Dữ liệu

 • Cisco phải đảm bảo Dữ liệu Cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật ở mức độ cần thiết để phục vụ (các) mục đích xử lý dữ liệu.

 • Lưu trữ Dữ liệu

 • Cisco phải lưu giữ Dữ liệu Cá nhân ở dạng có thể nhận dạng cá nhân trong thời gian không lâu hơn thời gian cần thiết để thực hiện (các) mục đích khi thu thập Dữ liệu Cá nhân hoặc (các) mục đích được phép khác.

 • Bảo mật Dữ liệu

  Cisco phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức hợp lý và phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân nhằm ngăn ngừa hành động tiêu hủy, làm thất thoát, điều chỉnh một cách vô ý hoặc trái pháp luật hay tiết lộ, sử dụng hoặc truy cập trái phép. Cisco phải hướng dẫn và yêu cầu bằng hợp đồng với các bên thứ ba về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân trên danh nghĩa của Cisco, nếu có, nhằm: (a) chỉ xử lý dữ liệu cho những mục đích đồng nhất với (các) mục đích xử lý của Cisco; và (b) thực hiện các biện pháp kỹ thuật, có tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

 • Quyền Cá nhân

 • Cisco phải xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách thức tôn trọng quyền cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 • Trách nhiệm giải trình

 • Cisco phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, quy trình, chính sách và quản lý thích hợp cũng như các biện pháp cần thiết khác để chứng minh việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này cũng như các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

3.4 Nội dung cập nhật cho Chính sách này

Cisco có thể xem xét và sửa đổi các quy trình, chính sách và phương thức bảo vệ dữ liệu, bao gồm cả Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, Cisco phải:

 • Thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho tất cả các thực thể, Người lao động, Khách hàng, Đối tác Kinh doanh của Cisco và các chủ thể dữ liệu khác chịu ảnh hưởng của những nội dung sửa đổi này; và
 • Đăng thông báo thích hợp về các thay đổi trên những trang web liên quan – cả nội bộ và bên ngoài, nếu thích hợp.

4. Tuân thủ Chính sách

Cisco cam kết đảm bảo rằng tất cả Người lao động của Cisco tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này. Người lao động của Cisco phải tuân thủ Chính sách Toàn cầu này. Yêu cầu về việc tuân thủ chính sách được quy định như sau:

4.1 Ngày Có hiệu lực Tuân thủ

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày phê duyệt.

4.2 Đánh giá Tuân thủ

Việc tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Toàn cầu này được xác minh bằng nhiều phương tiện, bao gồm báo cáo từ các công cụ kinh doanh sẵn có, kiểm tra nội bộ và bên ngoài, tự đánh giá và/hoặc phản hồi với (các) chủ sở hữu chính sách. Cisco sẽ liên tục giám sát việc tuân thủ Chính sách này. Cisco sẽ xác minh định kỳ để đảm bảo Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này luôn tuân theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và được tuân thủ.

4.3 Ngoại lệ về Tuân thủ

Mọi trường hợp ngoại lệ về tuân thủ đối với Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu này phải được Giám đốc phụ trách Quyền riêng tư và Bộ phận Pháp lý của Cisco phê duyệt bằng văn bản.

Mọi bản ghi về trường hợp ngoại lệ phải được lưu trữ theo Quy trình Quản lý Bản ghi của Cisco chứ không phải trên máy tính xách tay của cá nhân.

4.4 Không tuân thủ

Việc tuân thủ các chính sách của Cisco là bắt buộc. Không tuân thủ hoặc không thực hiện theo Chính sách này, bao gồm nỗ lực né tránh quy trình/chính sách đã nêu bằng cách bỏ qua hoặc cố ý thao túng quy trình, hệ thống hoặc dữ liệu, có thể dẫn đến các hành động kỷ luật, bao gồm hình thức đuổi việc, nếu luật địa phương cho phép.

Ở một vài quốc gia, hành vi vi phạm các quy định được xây dựng để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân có thể dẫn đến hình phạt, xử phạt hành chính, yêu cầu bồi thường hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc truy tố dân sự hay hình sự và bồi thường.

5. Chính sách và Quy trình liên quan

Tuyên bố Quyền riêng tư Trực tuyến của Cisco

Cisco Records Management Policy

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh của Cisco

6. Tài liệu Hỗ trợ

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu liên quan đến Nhân sự Toàn cầu của Cisco

Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp của Cisco

7. Định nghĩa

Dưới đây là các thuật ngữ và định nghĩa được dùng trong tài liệu này:

APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một diễn đàn kinh tế khu vực được thành lập để tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Doanh nghiệp Dữ liệu Cá nhân được Cisco xử lý trong bối cảnh doanh nghiệp và không phải Dữ liệu liên quan đến Nhân sự.
Cisco Cisco Systems, Inc. và các công ty con của Cisco, trên toàn thế giới.
Người lao động của Cisco Người cung cấp các dịch vụ cá nhân cho Cisco để đổi lấy tiền lương, bao gồm nhân viên, nhà thầu, tư vấn viên và thực tập sinh.
Khách hàng Những cá nhân là khách hàng hiện tại, trước kia hoặc tiềm năng của Cisco hoặc những người đại diện cho các tổ chức là khách hàng.
EEA Khu vực Kinh tế Châu Âu – bao gồm các nước thành viên trong Liên minh Châu Âu và ba nước trong Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu (Iceland, Liechtenstein và Na Uy).
Luật Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (EU) 2016/679 và Chỉ thị Truyền thông Điện tử số 2002/58/EC của Liên minh Châu Âu và tất cả các luật, quy định tạo ra hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với các Chỉ thị đó tại quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu, cùng với mọi luật và quy định tiếp nối hoặc thay thế.
Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Nhân sự Dữ liệu Cá nhân được Cisco xử lý trong bối cảnh công việc.
Dữ liệu Cá nhân Mọi thông tin liên quan đến thể nhân được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng (“chủ thể dữ liệu”); thể nhân là một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu tới mã định danh chẳng hạn như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến hoặc tới một hay nhiều nhân tố cụ thể về nhận dạng thể chất, sinh lý, giới tính, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đang sống.
Xử lý Dữ liệu Cá nhân Mọi thao tác hoặc nhóm thao tác được thực hiện đối với Dữ liệu Cá nhân, bất cứ lúc nào trong vòng đời của dữ liệu, bao gồm việc tạo, thu thập, tổ chức, lưu trữ, chỉnh sửa phù hợp, thay đổi, truy xuất, truy cập, xem xét, tra cứu, sử dụng, tiết lộ theo bất cứ cách nào (ví dụ: bằng cách truyền, phân phối hoặc bằng cách khác khiến dữ liệu sử dụng được), phân tích, căn chỉnh hoặc kết hợp, chặn, xóa hoặc tiêu hủy dữ liệu. Việc xử lý không giới hạn ở phương tiện tự động hoặc loại nội dung đa phương tiện. Tóm lại, Cisco “xử lý” Dữ liệu Cá nhân bất cứ lúc nào chúng tôi hoặc Đơn vị Xử lý Bên thứ ba của chúng tôi sử dụng, tiếp xúc hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân theo bất cứ cách nào.

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.

Chính sách Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Toàn cầu đã được sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020.