Guest

Sağlık - Kamu Sektörü

Saðlýk Sayfalarýna Hoþ Geldiniz

Geleneksel bir saðlýk kuruluþunun iþ süreçlerinde ve hasta bakýmýnda web kullanýlan uygulamalarla bir e-iþ'e dönüþtürülmesi için varolan iþ modellerinin yeniden deðerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da daha fazla baðlantý ve deðiþimlere daha hýzlý yanýt vermeyi saðlayacak esnekliði kapsamaktadýr. Sorun artýk saðlýk endüstrisinin internetten ne zaman etkileneceði deðil, iþ süreçlerini modernize mek ve yenilikler getirmek, saðlýk hizmetleri deneyimini basitleþtirip geliþtirmek için internetten yararlanmak üzere teknolojiyi nasýl kullanacaðýdýr.

Aþaðýda saðlýk sektörü ile ilgili önemli sorunlar ve teknolojileri bulabilirsiniz.