Guest

Bilgi yönetimini geliştirmek için kurumsal ağ kullanımı

Altyapı ağlarının uygulanması ve yönetimi çağdaş savunma güçlerinin verileri toplayıp yönetmesi ve öncelik saptamaları yapması için yaşamsal öneme sahiptir. Veri yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilememesi bilgi yığılmasına ve karar verme mekanizmalarının zayıflamasına neden olur.

Yönetim merkezi düzeyinde bilgi yönetimi etkin veri toplama ve dağıtımını olanaklı kılar ve daha da önemlisi etkin karar vermeyi sağlar. Güvenli intranetler ve web portalları departmanlar arası işbirliğini güçlendirir ve paylaşılan veriler sayesinde karar verme süreçlerine hız kazandırır.

Başarıya ulaşmak için kültür ve süreç değişiklikleri de şarttır. Daha az parayla daha fazla verimin belirleyici unsur olduğu endüstride ilerlemenin ölçümü devlettekinden daha kolay gerçekleştirilir.Göz önünde bulundurulacak bir diğer etken, müttefik ülkelerin işbirliğidir (örneğin NATO, Avrupa Savunma Gücü). Çok uluslu veri toplama gerekliliği bilgi dağıtımı ve hassasiyetiyle ilgili ek talepler yaratmaktadır.

Saha ve taktik düzeylerdeki bilgi yönetiminin savaşta başarı kazanmak için büyük öneme sahip olduğu artık görülmeye başlandı. Bu zorluklar özellikle güvenlik ve şifrelemenin gerekli hale geldiği, yerel veri girişinin potansiyel aşırı yüklenmeye neden olduğu yerlerde gözle görülür hale geldi.

Bu çalışmalara örnek olarak Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya arasında Çok İşlevli Bilgi Dağıtımı Sistemi'nin (MIDS) uygulamaya konduğunu bildiren 13 Aralık 2000 tarihli Savunma Bakanlığı duyurusunu gösterebiliriz. MIDS terminalleri koalisyon hava ve kara platformlarına NATO operasyonlarında büyük önem taşıyan taktik muharebe bilgilerini ulaştırıyor. Böylece muharip güçlere parazite dayanıklı, güvenli dijital ses ve veri iletişimi olanağı sağlanıyor.

Sektör Çözümü:

Komuta Merkezi organizasyonu güvenlik taleplerinin gerektirdiği bilgi değişim taleplerini karşılamak için iki ayrı çekirdek ağ mimarisi gerektirir. Daha ticari yönelimli gereksinimler olan ofis otomasyonu ve masaüstünden erişilebilen uygulamalar yönetim, personel, eğitim, muhasebe ve benzeri hassas olmayan Komuta Merkezi işlevlerini destekler. Bu gereksinimlerin en iyi karşılanma şekli erişim güvenlikli ve kimlik doğrulama özellikli ticari paketlerin kullanılmasıdır. Bu gereksinimler karşılanırken tüm kullanıcılara ve departmanlara güvenilir ve tutarlı veri ileten sanal veri ambarlarının kurulması da şarttır.

Standart ofis otomasyonu gereksinimleri dışındaki bir diğer gereksinim grubu da daha önemli ve hassas verilerin yönetimi ve dağıtımına yönelik gereksinimlerdir. Bunlar, saldırı olasılığının yüksek, şifreleme, güvenlik duvarları ve diğer güvenlik önlemlerinin zorunlu olduğu koşullara ilişkin gereksinimlerdir.

Bir diğer yüksek güvenlik gereksinimi, ön cephe kararlarını uygulayan saha komutanlarına görevle ilgili verilerin iletilmesidir. Hassas bilgilerin yanlış yerlere iletilmesinin asla affedilemeyeceği bu alanlarda güvenli iletişimin garanti altına alınması gerekmektedir.Tüm savunma gücünü içine alan bilgi yönetimi ve akıllı ağ altyapısı etkin veri toplama ve dağıtımını, daha da önemlisi, etkin karar alma sürecini, muharip ve destek güçlerin kendiliğinden eşzamanlama yapabilmesini olanaklı kılar

Yararları:

  • Standart ofis otomasyon ürünlerinin kullanımı iletişimi güçlendirir ve verimi artırırken maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Departmanlar ve kuruluşlar arası iletişim karar verme süreçlerini hızlandırır ve yinelemeleri azaltır.
  • Görevle ilgili bilgiler için güvenli intranet ve web portallarının kullanılması işbirliğini güçlendirir ve karar sürecini hızlandırır. Böylece çok sayıda kişi ortak operasyonel görünümün bir parçası olarak paylaşılan bilgiler üzerinde işlem yapabilir.

İlgili İş Çözümleri:

Aşağıdaki çözümlere de göz atın:

Ön cepheye bilgi üstünlüğü sağlayacak altyapı

Sanal tedarik zinciriyle tedarikte verim artışı sağlama

Yardım