Guest

Cisco Networking Academy Program - Training & Events

Cisco Networking Academy Program

กับความสำเร็จในการสร้างบุคลากรคุณภาพด้านไอที

Cisco Networking Academy Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังมีคอร์สพิเศษจากผู้ให้การสนับสนุน จากอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อย่างเช่น คอร์สเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จากบริษัทซันไมโครซีสเต็มส์ คอร์สเกี่ยวกับการออกแบบเว็ปโดย Adobe Systems คอร์สเกี่ยวกับการวางสายเคเบิลสำหรับการสื่อสารข้อมูล และเสียงโดย Panduit และคอร์สเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากฮิวเลตต์แพคการ์ด เป็นต้น

Cisco Networking Academy Program มุ้งเน้นวิธีในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่จำเป็นในการทำงานมากที่สุด โดยหลักสูตรที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันมีจำนวนชั่วโมง 560 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 8 ภาคเรียน สำหรับการสอนนั้น มีเอกสารประกอบ และเว็ปไซด์ซึ่งบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้ หลักสูตรของโครงการมีเป้าหมายที่จะสอนในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของนักเรียนและนักศึกษา ให้ก้าวเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับตลาดแรงงานทางด้านไอที

นอกจากการเรียนการสอนแล้ว โครงการนี้ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหางาน ทุนการศึกษา และการสนับสนุนจากภาคเอกชน สำหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้จาก 142 ประเทศทั่วโลกมากกว่า 9,520 แห่ง และมีนักเรียนนักศีกษาที่เข้าร่วมโครงการถึง 267,990 คน

ความสำเร็จที่รัฐ New Jersey

New Jersey เป็นรัฐที่เข้าร่วมโครงการ Cisco Networking Academy Program โดยมีสถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิค โรงเรียนมัธยม ฐานทัพทางการทหารและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร โดยการเรียนการสอนในรัฐนี้ ประกอบด้วย Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), Fundamentals of Web Design และ Fundamentals of UNIX ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดคอร์ส Fundamentals of Java, Fundamentals of Voice and Data Cabling และ IT Essentials เพิ่มเติมอีกด้วย

นักเรียนในรัฐ New Jersey ที่จบการศึกษาจากโครงการจะมีทักษะ และความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่รับนักเรียนเหล่านี้เข้าทำงาน สำหรับตัวผู้สอนในคอร์ส CCNA นั้นยังได้เข้าร่วมกับภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดเป็นกลุ่มพิเศษทางด้านไอทีขึ้นในอนาคต โดยภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจะให้การสนับสนุนอยู่ในรูปของการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงาน ตลอดจนการเป็นสถานที่ฝึกงานสหรับนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา จากโครงการ Cisco Networking Academy Program เป็นทางเลือกที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาในรัฐ New Jersey ได้เตรียมความพร้อม และเพิ่มความรู้และทักษะในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในวันนี้และอนาคต เพื่อรองรับกับตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Cisco Networking Academy Program ในประเทศไทย

Cisco Networking Academy Program ในปะเทศไทยเกิดจากความร่วมมือของบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้คอร์สจากทางบริษัท Cisco โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นวิชาเลือกในปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจนสถานศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีความพร้อมในการเปิดสอนอีกด้วย

ประโยชน์ของนักศึกษาที่ได้รีบจากหลักสูตร Cisco Networking Academy Program คือนักศึกษาได้เรียนในส่วนทฤษฎีผ่านเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ต (e-Learning) โดยมีอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านระบบเครือข่ายที่ผ่านการอบรมจากซิสโก้ ซีสเต็มส์คอยให้คำปรึกษาควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นไปที่การใช้อุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการด้านเน็ตเวิร์ก ที่ติดตั้งอุปกรณ์ของซิสโก้ ซีสเต็มส์อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเราเตอร์รุ่นต่างๆ ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ ส่งผลให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษา

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท