Guest

หลักสูตรในโครงการ - Training & Events

Course Catalog

แนะนำหลักสูตร

สถาบันระบบเครือข่ายของซิสโก้ จะช่วยถ่ายทอด เทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย ระบบเครือข่าย การออกแบบเว็บไซท์ พื้นฐานระบบไอที ระบบสายเคเบิล จาวา และยูนิกซ์ โดยหลักสูตรของสถาบัน จะครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย จากพื้นฐานในการสร้างระบบเครือข่าย ไปจนถึงการสร้างเว็บไซท์ และแก่นของระบบไอทีที่ซับซ้อนขึ้นไป เช่น การประยุกต์ใช้ทูลในการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ของระบบ

หลักสูตร CCNA จาก 1 ถึง 4

หลักสูตร CCNA จาก 1 ถึง 4 ของสถาบัน จะเทียบเท่ากับการสอน 280 ชั่วโมง เป็นการถ่ายทอดพื้นฐานขั้นต้นของระบบเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าอบรมที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร Cisco Certified Network Associate (CCNA ™) โดยทั้งสี่คอร์สนี้ เปิดอบรมให้กับผู้ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายเป็นต้นไป


หลักสูตร CCNP จาก 1 ถึง 4

หลักสูตร CCNP จาก 1 ถึง 4 ของสถาบัน จะเทียบเท่ากับการสอน 280 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรในระดับสูง ซึ่งผู้เข้าอบรบจะได้รับความรู้ในการจัดการระบบเครือข่ายที่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาของระบบเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าอบรมที่สำเร็จจากหลักสูตรระดับสูงนี้ จะได้รับประกาศนียบัตร Cisco Certified Network Professional (CCNP ™) โดยทั้งสี่คอร์สนี้ จะเป็นคอร์สต่อเนื่องจาก CCNA 1-4


หลักสูตร IT Essentials I: PC Hardware and Software

ระบบไอที I: พีซีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นการนำเสนอด้วยการเปิดเผยฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างหมดเปลือก โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการบำรุงรักษาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและห้องปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมจะสามารถประกอบและจัดการคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นอกจากนั้น ยังรวมถึงความรู้เบื้องต้นของระบบเครือข่ายไว้อีกด้วย โดยคอร์สนี้ จะเหมาะสำหรับเปิดอบรมให้กับผู้ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นเป็นต้นไป


หลักสูตร IT Essentials II: Network Operating Systems

ระบบไอที II: ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด จำกัด ซึ่งเป็นการนำเสนอความรู้เบื้องต้นอย่างลึกซึ้ง ด้านการทำงานแบบมัลติยูสเซอร์ และแบบมัลติทาส์คกิ้งของระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย โดยจะกล่าวถึงโครงสร้างระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายของ Linux, Windows 2000, NT และ XP ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เปิดกว้างกับหัวข้อที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ขั้นตอนการสำรองข้อมูล และการเชื่อมต่อจากระยะไกล โดยคอร์สนี้ จะเป็นคอร์สต่อเนื่องจาก "ระบบไอที II" ซึ่งเหมาะสำหรับเปิดอบรมให้กับผู้ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมต้นเป็นต้นไป


หลักสูตร Fundamentals of Network Security

คอร์สพื้นฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่ายจะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้ในการออกแบบ และสร้างระบบความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ และการเปิดเผยจุดอ่อนภายในองค์กร เมื่อรวมกับคอร์สต่างๆ ที่สถาบันฯได้นำเสนอ คอร์สนี้จะเน้นในการรวมการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งการสอนโดยตรงจากอาจารย์ และอีเลิร์นนิ่ง มาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม

คอร์สนี้ใช้เวลาทั้งหมด 70 ชั่วโมง เป็นคอร์สพื้นฐานความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และวีธีการปฏิบัติทั้งหมดด้านความปลอดภัย ซึ่งจะเน้นในเรื่องต่อไปนี้:

 • การออกแบบกฎระเบียบและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านความปลอดภัย
 • การออกแบบไฟร์วอลล์และเราท์เตอร์ที่มีฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย รวมทั้งการติดตั้ง การจัดการ และการบำรุงรักษา
 • การใช้งานระบบความปลอดภัยแบบ AAA ด้วยเราท์เตอร์และไฟร์วอลล์
 • การใช้งาน VPN ด้วยเราท์เตอร์และไฟร์วอลล์

คอร์สนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อเข้าสอบ MCNS (Managing Cisco Network Security) และ CSPFA (Cisco Secure PIX Firewall Advanced) ซึ่งเมื่อผ่านทั้งสองวิชาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร Cisco Firewall Specialist และทั้งสองวิชายังเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับสำหรับประกาศนียบัตร CCSP (Cisco Certified Security Professional) อีกด้วย โดยผู้เข้าอบรมที่สามารถสำเร็จจากหลักสูตรนี้ ยังสามารถใช้ความรู้ทั้งหมดเพื่อเตรียมการสอบ CompTIA Security+ และใช้ในการศึกษาด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายระดับสูงต่อไป


หลักสูตร Fundamentals of Wireless LANs

คอร์สพื้นฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นคอร์สเบื้องต้นที่จะเน้นด้านการออกแบบ การวางแผน การจัดการ การใช้งาน และการวิเคราห์ปัญหาของระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมอย่างละเอียดในด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย และการออกแบบอย่างถูกต้อง โดยจะเน้นการปฏิบัติจริงในด้านต่อไปนี้

 • การติดตั้งใช้งานและการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายไร้สาย
 • เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นตามมาตรฐาน 802.11a, 802.11b และ 802.11g
 • การสำรวจพื้นที่ติดตั้ง (Site survey)
 • การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดการระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความยืดหยุ่น
 • ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย - 802.1x, EAP, LEAP, WEP และ SSID
 • แผนการสร้างระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถทำงานข้ามระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างเครื่องหมายการค้าได้

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมในการสอบประกาศนียบัตร Cisco Wireless LAN Support Specialist


หลักสูตร Fundamentals of Java Programming

คอร์สพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา Java เป็นคอร์ส 70 ชั่วโมง ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented โดยคอร์สนี้ยังสอนการใช้เทคโนโลยีภาษา Java แบบ object oriented ในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจอย่างตรงจุด ซึ่งในหัวข้อที่สอนยังรวมถึงพื้นฐานการเขียนภาษาด้วย Java API (application programming interface) โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้วิธีการสร้างคลาส ออบเจกต์ และแอพพลิเคชั่น ด้วยภาษาจาวา นอกจากนั้น คอร์สนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเป็น Sun Certified Programmer for Java 2 Platform


หลักสูตร Fundamentals of UNIX

คอร์สพื้นฐานของระบบ UNIX ® จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX ® และการใช้งานผ่านระบบจัดการแบบกราฟฟิก (GUI) ในเบื้องต้น ด้วยเดสก์ท็อปแบบ CDE GNOME และ KDE พร้อมด้วยวิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ SUN Solaris และ Linux ซึ่งในคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานระบบปฏิบัติการแบบ UNIX โดยผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้การใช้คำสั่ง command-line พื้นฐานของ UNIX รวมทั้งการค้นหา การเปลี่ยนเพอร์มิสชั่นของไฟล์ การใช้งานเทกซ์เอดิเตอร์ vi และ emacs การใช้ฟีเจอร์ของ Korn และ Bash Shell และการใช้งานระบบเครือข่ายในเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาในการใช้งานฟีเจอร์ของ GUI นั้นจะประกอบไปด้วยวีธีการใช้งานแอพพลิเคชั่นแมเนเจอร์ ไฟล์แมเนเจอร์ เทกซ์เอดิเตอร์ ระบบการพิมพ์ และเมล์

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท